Untitled Document ระบบข้อมูลประชากร    ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ    ระบบข้อมูลป้องกันโรค    ระบบข้อมูลรักษาพยาบาล    ระบบสุขภาพชุมชน    แสดงทั้งหมด

ลำดับ หมวดรายงาน หมู่รายงาน ชื่อรายงาน
1 ระบบข้อมูลประชากร ข้อมูลพื้นฐาน 1. จำนวนประชากร
2 ระบบข้อมูลประชากร ข้อมูลพื้นฐาน 2.เพศ
3 ระบบข้อมูลประชากร ข้อมูลพื้นฐาน 3. อายุ
4 ระบบข้อมูลประชากร ข้อมูลพื้นฐาน 4. การศึกษา
5 ระบบข้อมูลประชากร ข้อมูลพื้นฐาน 5. รายได้เฉลี่ยต่อปี
6 ระบบข้อมูลประชากร ข้อมูลปัจจัยเสี่ยง 1. พฤติกรรมเสี่ยง เช่น สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า
7 ระบบข้อมูลประชากร ข้อมูลปัจจัยเสี่ยง 2. โรคทางพันธุกรรม
8 ระบบข้อมูลประชากร ข้อมูลโรคเรื้อรัง 1.จำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั้งหมด(แยกตามกลุ่มโรค)
9 ระบบข้อมูลประชากร ข้อมูลโรคเรื้อรัง * 2.จำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังแต่ละประเภท/แยกตำบล/รพ.สต.
10 ระบบข้อมูลประชากร ข้อมูลโรคเรื้อรัง 3. จำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในผู้ป่วยใน
11 ระบบข้อมูลประชากร ข้อมูลโรคเรื้อรัง * 4. จำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ได้รักษานอนรพ.ซ้ำ(Readmit)
12 ระบบข้อมูลประชากร ข้อมูลโรคเรื้อรัง 5. อัตราป่วยรายใหม่ของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
13 ระบบข้อมูลประชากร ข้อมูลโรคเรื้อรัง 6. อัตราป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดต่อประชากร
14 ระบบข้อมูลประชากร ข้อมูลโรคเรื้อรัง 7. จำนวนผู้ป่วยตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
15 ระบบข้อมูลประชากร ข้อมูลโรคเรื้อรัง 8. อัตราป่วยรายใหม่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
16 ระบบข้อมูลประชากร ข้อมูลโรคเรื้อรัง 9.อัตราตายด้วยโรคความดันโลหิตสูง
17 ระบบข้อมูลประชากร ข้อมูลโรคเรื้อรัง 10.อัตราอุบัติใหม่ด้วยโรคหลอดเลือดสมอง
18 ระบบข้อมูลประชากร ข้อมูลโรคเรื้อรัง 11.อัตราป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง
19 ระบบข้อมูลประชากร ข้อมูลโรคเรื้อรัง 12.อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง
20 ระบบข้อมูลประชากร ข้อมูลโรคเรื้อรัง 13. อัตราป่วยรายใหม่ด้วยโรคเบาหวาน
21 ระบบข้อมูลประชากร ข้อมูลโรคเรื้อรัง 14. อัตราป่วยด้วยโรคเบาหวาน
22 ระบบข้อมูลประชากร ข้อมูลโรคเรื้อรัง 15. รายงานผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจตา
23 ระบบข้อมูลประชากร ข้อมูลโรคเรื้อรัง 16. รายงานผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจเท้า
24 ระบบข้อมูลประชากร ข้อมูลโรคเรื้อรัง * 17. รายงานผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจไตGFR(BUN,Cr)
25 ระบบข้อมูลประชากร ข้อมูลโรคเรื้อรัง 18. อัตราผู้ป่วยรายใหม่ของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
26 ระบบข้อมูลประชากร ข้อมูลโรคเรื้อรัง 19.อัตราป่วยตายด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
27 ระบบข้อมูลประชากร ข้อมูลโรคเรื้อรัง 20.อัตราป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมต่อประชากร
28 ระบบข้อมูลประชากร ข้อมูลโรคเรื้อรัง 21.อัตราป่วยโรคมะเร็งปอดต่อประชากร
29 ระบบข้อมูลประชากร ข้อมูลโรคเรื้อรัง 22. อัตราป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกต่อประชากร
30 ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ ข้อมูลวางแผนครอบครัว 1. จำนวนประชากรกลุ่มวัยเจริญพันธุ์แยกรายตำบล/รพ.สต.
31 ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ ข้อมูลอนามัยแม่ละเด็ก 1. จำนวนหญิงตั้งครรภ์แต่ละตำบล/รพ.สต.(จำนวนที่มาANC)
32 ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ ข้อมูลอนามัยแม่ละเด็ก 2. จำนวนหญิงที่มาคลอดรพ.
33 ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ ข้อมูลอนามัยแม่ละเด็ก 3. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ12สัปดาห์
34 ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ ข้อมูลอนามัยแม่ละเด็ก 4. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์
35 ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ ข้อมูลอนามัยแม่ละเด็ก 5. ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500กรัม
36 ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ ข้อมูลอนามัยแม่ละเด็ก 6. ร้อยละของเด็กแรกเกิดถึง 5ปี พัฒนาการสมวัย
37 ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ ข้อมูลอนามัยแม่ละเด็ก 7. หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ3ครั้งตามเกณฑ์
38 ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ ข้อมูลอนามัยแม่ละเด็ก 8. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5ปี พัฒนาการสมวัย
39 ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ ข้อมูลอนามัยแม่ละเด็ก 9. ร้อยละเด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
40 ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ ข้อมูลอนามัยแม่ละเด็ก 10.ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น 15-19ปี
41 ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ ข้อมูลอนามัยแม่ละเด็ก 11.ร้อยละของเด็กแรกเกิด-ต่ำกว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว
42 ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ ข้อมูลอนามัยแม่ละเด็ก 12.ร้อยละเด็กอายุ18-30เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการทุกคน
43 ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ ข้อมูลอนามัยแม่ละเด็ก 13.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
44 ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ ข้อมูลอนามัยแม่ละเด็ก 14.จำนวนหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า17ปี
45 ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ ข้อมูลอนามัยแม่ละเด็ก 15.จำนวนทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า2500 กรัม
46 ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ ข้อมูลโภชนาการ 1. จำนวนเด็กได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ
47 ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ ข้อมูลโภชนาการ 2.จำนวนผู้สูงอายุได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ
48 ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ ข้อมูลการออกกำลังกาย 1. จำนวนผู้ที่ขาดการออกกำลังกายสม่ำเสมอ
49 ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ ข้อมูลอนามัยเด็กวัยเรียน 1. จำนวนนักเรียนได้รับการประเมินภาวะสุขภาพ ตรวจฟัน
50 ระบบข้อมูลป้องกันโรค ข้อมูลบริการลดปัจจัยเสี่ยง 1. จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับการให้บริการลดปัจจัยเสี่ยง
51 ระบบข้อมูลป้องกันโรค ข้อมูลบริการให้คำปรึกษา 1. จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับบริการให้คำปรึกษาในแต่ละกลุ่มโรค ได้แก่ ภาวะซึมเศร้า เลิกบุหรี่ เลิกเหล้า ตั้งครรภ์ไม่พร้อม เป็นต้น
52 ระบบข้อมูลป้องกันโรค ข้อมูลสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ร้อยละของเด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ ดังนี้
53 ระบบข้อมูลป้องกันโรค ข้อมูลสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 1. ร้อยละของเด็กอายุครบ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน BCG
54 ระบบข้อมูลป้องกันโรค ข้อมูลสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 2. ร้อยละของเด็กอายุครบ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP - HB 3
55 ระบบข้อมูลป้องกันโรค ข้อมูลสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 3. ร้อยละของเด็กอายุครบ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน OPV 3
56 ระบบข้อมูลป้องกันโรค ข้อมูลสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 4. ร้อยละของเด็กอายุครบ 2 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP 4
57 ระบบข้อมูลป้องกันโรค ข้อมูลสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 5. ร้อยละของเด็กอายุครบ 2 ปี ที่ได้รับวัคซีน OPV 4
58 ระบบข้อมูลป้องกันโรค ข้อมูลสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 6. ร้อยละของเด็กอายุครบ 2 ปี ที่ได้รับวัคซีน JE 2
59 ระบบข้อมูลป้องกันโรค ข้อมูลสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ร้อยละของเด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ ดังนี้
60 ระบบข้อมูลป้องกันโรค ข้อมูลสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 1. ร้อยละของเด็กอายุครบ 3 ปี ที่ได้รับวัคซีน JE3
61 ระบบข้อมูลป้องกันโรค ข้อมูลสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 2. ร้อยละของเด็กอายุครบ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP5
62 ระบบข้อมูลป้องกันโรค ข้อมูลสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 3. ร้อยละของเด็กอายุครบ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีน OPV5
63 ระบบข้อมูลรักษาพยาบาล ข้อมูลคัดกรองโรค 1. จำนวนผู้ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน
64 ระบบข้อมูลรักษาพยาบาล ข้อมูลคัดกรองโรค 2. จำนวนผู้ได้รับการคัดกรองHT
65 ระบบข้อมูลรักษาพยาบาล ข้อมูลคัดกรองโรค 3. จำนวนผู้ได้รับการคัดกรองโรคหลอดเลือด
66 ระบบข้อมูลรักษาพยาบาล ข้อมูลคัดกรองโรค 4. จำนวนผู้ได้รับการตรวจเต้านม
67 ระบบข้อมูลรักษาพยาบาล ข้อมูลคัดกรองโรค 5. จำนวนผู้ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
68 ระบบข้อมูลรักษาพยาบาล ข้อมูลคัดกรองโรค 6. ความชุกของภาวะอ้วน(BMI>=25 kg/m2 และหรือภาวะอ้วนลงพุง (รอบเอวเกิน ชาย 90 ซม. หญิง 80 ซม.)
69 ระบบข้อมูลรักษาพยาบาล ข้อมูลการวินิจฉัยโรค 1. จำนวนผู้ป่วยนอก 10 อันดับโรคแรก
70 ระบบข้อมูลรักษาพยาบาล ข้อมูลการวินิจฉัยโรค 2. จำนวนผู้ป่วยใน 10 อันดับโรคแรก
71 ระบบข้อมูลรักษาพยาบาล ข้อมูลการวินิจฉัยโรค 3. จำนวนผู้ป่วยได้รับการส่งต่อ 10 อันดับโรคแรก
72 ระบบข้อมูลรักษาพยาบาล ข้อมูลการวินิจฉัยโรค 4. จำนวนผู้ป่วยในได้รับการส่งต่อ 10 อันดับโรคแรก
73 ระบบข้อมูลรักษาพยาบาล ข้อมูลการวินิจฉัยโรค 5. จำนวนผู้ป่วยนอกได้รับการส่งต่อ10อันดับโรคแรก
74 ระบบข้อมูลรักษาพยาบาล ข้อมูลการวินิจฉัยโรค 6.จำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการส่งต่อ 10อันดับโรคแรก
75 ระบบข้อมูลรักษาพยาบาล ข้อมูลการวินิจฉัยโรค 7. จำนวนผู้ป่วยโรคติดต่อ 10อันดับแรก
76 ระบบข้อมูลรักษาพยาบาล ข้อมูลการวินิจฉัยโรค 8. จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิต 10 อันดับแรก
77 ระบบข้อมูลรักษาพยาบาล ข้อมูลการวินิจฉัยโรค 9. อัตราทารกที่เป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียต่อประชากร1,000คน
78 ระบบข้อมูลรักษาพยาบาล ข้อมูลการวินิจฉัยโรค 10.จำนวนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพัน(STEMI)ได้รับยาละลายลิ่มเลือด และ/หรือ การขยายหลอดเลือดหัวใจ
79 ระบบข้อมูลรักษาพยาบาล ข้อมูลการวินิจฉัยโรค 11.จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับการให้ยาrtPA
80 ระบบข้อมูลรักษาพยาบาล ข้อมูลการรักษาโรค 1. จำนวนผู้รับบริการแต่ละจุด(OPD,ER,clinicพิเศษ,ward,ANC,LR,Wellbaby,Family planning,ทีมให้คำปรึกษา,กายภาพบำบัด,แพทย์แผนไทย,ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง,คลินิกผู้สูงอายุ)
81 ระบบข้อมูลรักษาพยาบาล ข้อมูลการรักษาโรค 2. จำนวนวันนอนเฉลี่ย
82 ระบบข้อมูลรักษาพยาบาล ข้อมูลการรักษาโรค 3. อัตราการครองเตียง
83 ระบบข้อมูลรักษาพยาบาล ข้อมูลการรักษาโรค 4.ปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะ
84 ระบบข้อมูลรักษาพยาบาล ข้อมูลการรักษาโรค 5. ปริมาณการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
85 ระบบข้อมูลรักษาพยาบาล ข้อมูลการรักษาโรค 6. จำนวนอุบัติการณ์ความเสี่ยงรุนแรงในแต่ละระดับ(A-I)
86 ระบบข้อมูลรักษาพยาบาล ข้อมูลการรักษาโรค 7. ร้อยละการใช้บริการของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบใช้บริการผู้ป่วยนอก(OPD)ที่หน่วยบริการปฐมภูมิ
87 ระบบข้อมูลรักษาพยาบาล ข้อมูลการรักษาโรค 8. CMI
88 ระบบข้อมูลรักษาพยาบาล ข้อมูลดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง * 1. จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานภาวะแทรกซ้อน(nephropathy,neuropathy,ratiopathy)
89 ระบบข้อมูลรักษาพยาบาล ข้อมูลดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 2. จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เกิดโรคหลอดเลือดสมอง
90 ระบบข้อมูลรักษาพยาบาล ข้อมูลดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 3. จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
91 ระบบข้อมูลรักษาพยาบาล ข้อมูลดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 4. จำนวนผู้ป่วยขาดนัดที่รพ.
92 ระบบข้อมูลรักษาพยาบาล ข้อมูลดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 5.จำนวนผู้ป่วยขาดนัดที่รพ.สต.
93 ระบบข้อมูลรักษาพยาบาล ข้อมูลดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 6.จำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ได้รับการรักษาที่รพ.สต.(แยกตามโรค)
94 ระบบข้อมูลรักษาพยาบาล ข้อมูลดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7. ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี
95 ระบบข้อมูลรักษาพยาบาล ข้อมูลดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 8. จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันได้ดี
96 ระบบข้อมูลรักษาพยาบาล ข้อมูลดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 9. สัดส่วนผู้ป่วยนอกโรคความดันโลหิตสูงมารับบริการในรพ.สต.เทียบกับรพ.แม่ข่าย
97 ระบบข้อมูลรักษาพยาบาล ข้อมูลดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 10.   สัดส่วนผู้ป่วยนอกโรคเบาหวาน มารับบริการในรพ.สต.และเทียบกับรพ.แม่ข่าย
98 ระบบข้อมูลรักษาพยาบาล ข้อมูลดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 11.   ร้อยละผู้ป่วยนอกโรคเบาหวาน ที่มารับบริการในรพ.สต.มีผลการควบคุมโรคตามเกณฑ์
99 ระบบข้อมูลรักษาพยาบาล ข้อมูลดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 12.   ร้อยละผู้ป่วยนอกโรคความดันสูงที่มารับบริการที่รพ.สต.มีผลควบคุมระดับความดันโลหิตได้ตามเกณฑ์
100 ระบบข้อมูลรักษาพยาบาล ข้อมูลการเยี่ยมบ้าน 1. จำนวนครั้งการให้บริการเยี่ยมบ้านจากรพ.(CCC),รพ.สต.,ศสช.
101 ระบบข้อมูลรักษาพยาบาล ข้อมูลการเยี่ยมบ้าน 2.ความครอบคลุมการติดตามเยี่ยมบ้านในผู้รับบริการแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้สูงอายุติดบ้าน/ติดเตียง มารดาทารกแรกเกิด ผู้ป่วยHome ward ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเป็นต้น
102 ระบบข้อมูลรักษาพยาบาล ข้อมูลการส่งต่อ 1.จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ
103 ระบบข้อมูลรักษาพยาบาล ข้อมูลการส่งต่อ 2. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อแต่ละจุดบริการ
104 ระบบข้อมูลรักษาพยาบาล ข้อมูลการส่งต่อ 3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากรพ.สต.แต่ละแห่ง
105 ระบบข้อมูลรักษาพยาบาล ข้อมูลการส่งต่อ 4. จำนวนผู้รับบริการที่ส่งกลับไปรักษาต่อเนื่องที่รพ.สต.(CCC)
106 ระบบสุขภาพชุมชน ข้อมูลกิจกรรมสาธารณสุขชุมชน 1. จำนวนครั้งกิจกรรมการควบคุมโรค
107 ระบบสุขภาพชุมชน ข้อมูลกิจกรรมสาธารณสุขชุมชน 1. จำนวนครั้งกิจกรรมการควบคุมภาวะสิ่งแวดล้อมทั้งด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสุขาภิบาลอาหารการคุ้มครองผู้บริโภคและงานสาธารณสุขมูลฐาน
  Choose Skin