ข้อมูลทั่วไป ปี 2558

ข้อมูลประชากร ปี 2558 »

จังหวัด

อำเภอ
(จำนวน)

ตำบล
(จำนวน)

หมู่บ้าน
(จำนวน)

เทศบาล/อบต.

จำนวนประชากรทั้งหมด

จำนวนประชากรในเขต

จำนวนประชากรสิทธิ์UC

นคร

เมือง

ตำบล

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

นครราชสีมา

32

289

3,743

1

4

85

1,294,987

1,325,530

2,620,517

1,278,801

1,313,324

2,592,125

 

 

 

ชัยภูมิ

16

124

1,617

-

1

124

564,750

570,973

1,135,723

450,758

468,101

918,859

 

 

850,562

บุรีรัมย์

23

188

2,546

-

3

52

787,911

791,534

1,579,445

604,498

626,654

1,231,152

594,379

597,128

1,191,507

สุรินทร์

17

158

2,120

0

1

147

695,694

695,942

1,391,636

680,566

685,901

1,366,467

518,984

514,637

1,033,621

รวม

88

759

10,026

1

9

408

3,343,342

3,383,979

6,727,321

3,014,623

3,093,980

6,108,603

1,113,363

1,111,765

3,075,690


ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข (ในสังกัดสาธารณสุข) ปี 2558 »

จังหวัด

รพศ.

รพช.

รพท.

รพ.สต.

ศสม.

แห่ง

เตียง

แห่ง

เตียง

แห่ง

เตียง

แห่ง

เตียง

แห่ง

เตียง

นครราชสีมา

1

1,300

30

1,921

2

439

349

0

0

0

ชัยภูมิ

1

550

15

640

-

-

167

0

3

 

บุรีรัมย์

1

590

21

150

1

950

227

0

2,520

0

สุรินทร์

1

832

15

1,050

1

183

210

 

4

 

รวม

4

3,272

81

3,761

4

1,572

953

-

2,527

-


ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข (นอกสังกัดสาธารณสุข) ปี 2558 »

จังหวัด

รพ.รัฐสังกัดอื่น

รพ.เอกชน

คลินิกเอกชน

แห่ง

เตียง

แห่ง

เตียง

แห่ง

เตียง

นครราชสีมา

3

570

8

654

571

-

ชัยภูมิ

-

-

2

84

283

-

บุรีรัมย์

1

30

2

150

296

-

สุรินทร์

1

90

2

354

179

-

รวม

2

120

4

504

475

0


จังหวัด

ระดับ A (แห่ง)

ระดับ S (แห่ง)

ระดับ M1 (แห่ง)

ระดับ M2 (แห่ง)

ระดับ F1 (แห่ง)

ระดับ F2 (แห่ง)

ระดับ F3 (แห่ง)

นครราชสีมา

1

2

2

3

6

15

4

ชัยภูมิ

-

1

-

3

2

9

1

บุรีรัมย์

1

1

-

2

1

16

2

สุรินทร์

1

-

1

4

-

8

3

รวม

2

1

1

6

1

24

5


ข้อมูลสถิติชีพ ปี 2558 »

จังหวัด / ปี  พ.ศ.

นครราชสีมา

ชัยภูมิ

บุรีรัมย์

 

สุรินทร์

ปี2555

ปี2556

ปี2557

ปี2558

ปี2555

ปี2556

ปี2557

ปี2558

ปี2555

ปี2556

ปี2557

ปี2558

ปี2555

ปี2556

ปี2557

ปี2558

อัตราเกิดมีชีพ

10.836

10.241

9.882

 

9.72

8.85

8.47

 

11.04

10.29

9.78

 

10.66

9.71

8.46

3.28

อัตราตาย

6.273

6.644

6.764

 

6.78

7.08

7.34

 

0.53

5.32

5.44

 

4.92

6.37

6.61

2.16

อัตราเพิ่ม

4.563

3.597

3.118

 

2.94

1.76

1.13

 

5.79

0.50

0.43

 

0.49

0.64

0.66

0.11

อัตราทารกตาย

5.270

6.177

6.038

 

3.28

4.09

4.06

 

17.39

4.08

3.89

 

4.48

4.51

5.21

6.35

อัตรามารดาตาย

21.363

11.231

11.611

 

18.22

9.99

10.40

 

7.03

6.19

6.49

 

20.38

22.18

30.65

 

การเกิดทั้งหมด

28,086

26,711

25,838

 

 

 

 

 

17,346

16,183

15,415

 

14,719

13,524

13,050

4,418


ข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข (บุคลากรสายวิชาชีพและสายสนับสนุน) ปี 2558 »

จำนวนบุคลากร

นครราชสีมา

ชัยภูมิ

บุรีรัมย์

สุรินทร์

เขต 9

หมายเหตุ

สายวิชาชีพ

7,158

2,880

4,232

3,466

17,736

 

สายสนับสนุน

1,942

1,889

3,068

3,598

10,497

 

รวม

9,100

4,769

7,300

7,064

28,233

 


ลำดับที่

สายงาน

นครราชสีมา

ชัยภูมิ

บุรีรัมย์

สุรินทร์

เขต 9

หมายเหตุ

1

แพทย์

548

141

252

234

1,175

2

ทันตแพทย์

139

76

91

71

377

3

พยาบาลวิชาชีพ

3,773

1,498

2,166

1,765

9,202

4

เภสัชกร

286

105

185

151

727

5

นักเทคนิคการแพทย์

157

63

25

73

318

6

นักกายภาพบำบัด

89

35

48

44

216

7

นักรังสีการแพทย์

37

12

21

18

88

8

นักกิจกรรมบำบัด

4

3

3

2

12

9

นักจิตวิทยาคลินิก

5

1

3

4

13

10

นักจิตวิทยา

34

2

0

11

47

11

นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

3

0

1

0

4

12

นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

10

0

0

0

10

13

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

8

9

10

5

32

14

นักกายอุปกรณ์

1

0

2

1

4

15

แพทย์แผนไทย

4

12

24

32

72

16

นักวิชาการสาธารณสุข

726

386

632

444

2,188

17

จพ.สาธารณสุข

722

248

308

242

1,520

18

จพ.สาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)

86

37

51

59

233

ไม่รวมมหาราช

19

จพ.ทันตสาธารณสุข

199

111

181

143

634

20

จพ.เภสัชกรรม

154

77

109

73

413

21

จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์

81

31

59

37

208

22

จพ.เวชสถิติ

66

25

44

39

174

23

จพ.โสตทัศนศึกษา

26

8

17

18

69

รวมทั้งหมด

7,158

2,880

4,232

3,466

17,736