ลำดับ

ชื่อโรค

ICD10

จำนวน

ประชากร มีค.ปี 2558

อัตราต่อแสนประชากร

1

โรคเสื่อมอื่นของระบบประสาท

G319

389

1,579,445

50.06

2

โรคปอดบวมไม่ระบุรายละเอียด

J189

206

1,579,445

25.54

3

โรคติดเชื้อ ไม่ระบุชนิด

A419

183

1,579,445

23.95

4

เนื้องอกรายของตับ ไม่ระบุรายละเอียด

C229

147

1,579,445

19.12

6

ไตวายที่ไม่ระบุรายละเอียด

N19

83

1,579,445

10.23

5

เนื้องอกรายของหลอดลมและปอด ไม่ระบุตำแหน่ง

C349

80

1,579,445

10.93

7

โรคเบาหวาน

E149

75

1,579,445

9.21

8

ตับแข็งแบบอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด

K746

62

1,579,445

8.64

9

เลือดออกในสมอง ไม่ระบุรายละเอียด

I619

58

1,579,445

7.81

10

วันโรคปอด ไม่ระบุยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อหรือตรวจชิ้นเนื้อ

A162

47

1,579,445

6.54