ข้อมูลทั่วไป ปี 2558

ข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข (บุคลากรสายวิชาชีพและสายสนับสนุน) ปี 2558 »

จำนวนบุคลากร

นครราชสีมา

ชัยภูมิ

บุรีรัมย์

สุรินทร์

เขต 9

หมายเหตุ

สายวิชาชีพ

7,158

2,880

4,232

3,466

17,736

 

สายสนับสนุน

1,942

1,889

3,068

3,598

10,497

 

รวม

9,100

4,769

7,300

7,064

28,233

 

ลำดับที่

สายงาน

นครราชสีมา

ชัยภูมิ

บุรีรัมย์

สุรินทร์

เขต 9

หมายเหตุ

1

แพทย์

548

141

252

234

1,175

2

ทันตแพทย์

139

76

91

71

377

3

พยาบาลวิชาชีพ

3,773

1,498

2,166

1,765

9,202

4

เภสัชกร

286

105

185

151

727

5

นักเทคนิคการแพทย์

157

63

25

73

318

6

นักกายภาพบำบัด

89

35

48

44

216

7

นักรังสีการแพทย์

37

12

21

18

88

8

นักกิจกรรมบำบัด

4

3

3

2

12

9

นักจิตวิทยาคลินิก

5

1

3

4

13

10

นักจิตวิทยา

34

2

0

11

47

11

นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

3

0

1

0

4

12

นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

10

0

0

0

10

13

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

8

9

10

5

32

14

นักกายอุปกรณ์

1

0

2

1

4

15

แพทย์แผนไทย

4

12

24

32

72

16

นักวิชาการสาธารณสุข

726

386

632

444

2,188

17

จพ.สาธารณสุข

722

248

308

242

1,520

18

จพ.สาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)

86

37

51

59

233

ไม่รวมมหาราช

19

จพ.ทันตสาธารณสุข

199

111

181

143

634

20

จพ.เภสัชกรรม

154

77

109

73

413

21

จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์

81

31

59

37

208

22

จพ.เวชสถิติ

66

25

44

39

174

23

จพ.โสตทัศนศึกษา

26

8

17

18

69

รวมทั้งหมด

7,158

2,880

4,232

3,466

17,736