Home

อำเภอ โรงพยาบาล
ข้าราชการ 711 1772
พนักงานราชการ 11 341
พนักงาน พกส. 546 1724
ลูกจ้างชั่วคราว 0 107

# ประเภท สสอ. โรงพยาบาล รวม
1 ข้าราชการ 711 1,772 2,483
2 พนักงานราชการ 11 341 352
3 พนักงาน พสก 546 1,724 2,270
4 ลูกจ้างชั่วคราว 0 107 107
รวม 1,268 3,944 5,212

ลำดับ 24 สายงาน อำเภอ(คน) โรงพยาบาล(คน) รวม
1
นักกายอุปกรณ์
2
นักวิชาการทันตสาธารณสุข
3
นักกำหนดอาหาร
4
นักการแพทย์แผนไทย
5
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
6
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
11
11
7
นักเทคนิคการแพทย์
48
48
8
เภสัชกร
5
93
98
9
นักวิชาการอาหารและยา
10
นักโภชนาการ
2
2
11
นักจิตวิทยา
1
1
12
พยาบาลวิชาชีพ
232
1,131
1,363
13
นักรังสีการแพทย์
9
9
14
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
11
11
15
นักกายภาพบำบัด
1
30
31
16
นักกิจกรรมบำบัด
2
2
17
นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
18
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
28
28
19
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
2
68
70
20
นักวิชาการสาธารณสุข
291
57
348
21
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
42
55
97
22
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
143
83
226
23
นักวิชาการศึกษาพิเศษ
24
นักฟิสิกส์รังสี
25
อืน ๆ
553
2,192
2,745
รวม(คน) 1,269 3,821 5,090

แจ้งข่าวสาร

หัวข้อข่าว
ดูทั้งหมด >>

เอกสารดาวน์โหลด

ชื่อเอกสาร ไฟล์
เอกสารบรรยาย ฟิสิกส์ 2 วันที่ 1-2 สิงหาคม 2558 โครงการ "ค่ายอยากเป็นหมอ" ปี 58
เอกสารบรรยาย ฟิสิกส์ วันที่ 1-2 สิงหาคม 2558 โครงการ "ค่ายอยากเป็นหมอ" ปี 58
เอกสารประกอบการประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประเมินสมรรถนะรายบุคคล จังหวัดชัยภูมิ ปี 2558
7. ว28 แนบ 2 ccl0000428.pdf
6. ว28 แนบ 1 ccl0000427.pdf
ดูทั้งหมด >>

Comment

การสนทนา