Untitled Document

หมายถึง เรียกข้อมูลจากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม        หมายถึง เรียกข้อมูลรวบจากรวมจากรายงาน             
ลำดับ ## ชื่อตัวชี้วัด Goal Chart เขต ปรับปรุง นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
1 โครงการรากฟันเทียม และฟันเทียมพระราชทาน เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบปีใน 2558 - จำนวนที่ให้บริการรากฟันเทียมผ้สูงอายุ488 ราย 488 ราย
34.00 %
154/453
1.67 % 92.73 % 85.84 % 2.86 %
  A 0/0/3 0/0/51 0/0/97 0/0/3
  B 180 55 113 105
2 โครงการรากฟันเทียม และฟันเทียมพระราชทาน เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบปีใน 2559 - จำนวนผู้ได้รับการใส่ฟันเทียม
18.68 %
753/4,032
7.68 % 42.42 % 11.50 % 27.24 %
  A 123 305 103 222
  B 1,602 719 896 815
3 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา เพื่คุ้มครองคนไทยจากโรคร้ายด้วยวัคซีน - วัคซีน dT ในประชากร 20-50 ปี ไม่น้อยกว่า 85%( 43 แฟ้ม) ไม่น้อยกว่า 85%
22.66%
953,616/4,207,750
18.61% 23.17% 52.28% 21.89%
  A 552,330 90,609 214,901 95,776
  B 2,968,173 391,010 411,092 437,475
4 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา เพื่คุ้มครองคนไทยจากโรคร้ายด้วยวัคซีน - วัคซีน dT ในประชากร 20-50 ปี ไม่น้อยกว่า 85%(รายงานจากกระดาษ) ไม่น้อยกว่า 85%
88.69 %
1,519,817/1,713,657
91.17 % 97.85 % 88.20 % 76.17 %
  A 717,140 215,339 357,732 229,606
  B 786,557 220,063 405,585 301,452
5 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา เพื่คุ้มครองคนไทยจากโรคร้ายด้วยวัคซีน - วัคซีน MR ในประชากรเด็กอายุ2.5-7 ปีไม่น้อยกว่า 95% ไม่น้อยกว่า 95%
  A
  B
6 พัฒนา “ทีมหมอประจำครอบครัว (Family care team)” ดูแลประชาชนทุกครัวเรือนในเขตชนบท โดยแบ่งหมู่บ้านให้บุคลากร รพ.สต.และ รพช. แต่ละคนดูแลให้คำปรึกษา ดูแลถึงบ้าน และประสานการส่งต่อ โดยมีแพทย์รพช. เป็นที่ปรึกษา(ทำครอบคลุมทุกพื้นที่ วันที่ 1 มค. 2558) -สัดส่วนของหมอครอบครัว ต่อประชากรที่รับผิดชอบ
1 :  1,218  
1:1,159 1:1,421 1:1,166 1:1,263
  A 2,179 774 1,341 960
  B 2,525,385 1,099,850 1,563,759 1,212,863
7 พัฒนา “ทีมหมอประจำครอบครัว (Family care team)” ดูแลประชาชนทุกครัวเรือนในเขตชนบท โดยแบ่งหมู่บ้านให้บุคลากร รพ.สต.และ รพช. แต่ละคนดูแลให้คำปรึกษา ดูแลถึงบ้าน และประสานการส่งต่อ โดยมีแพทย์รพช. เป็นที่ปรึกษา(ทำครอบคลุมทุกพื้นที่ วันที่ 1 มค. 2558) ร้อยละ 100 ของทีมหมอประจำครอบครัว ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ ร้อยละ 100
100.00 %
2,731/2,731
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
  A 402 774 1,341 214
  B 402 774 1,341 214
8 เร่งรัดการดำเนินการระบบสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง รวมทั้งผู้ป่วยในระยะท้ายของชีวิต ร้อยละ 60 ของผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยในระยะสุดท้ายได้รับการคัดกรอง
77.30 %
343,958/444,969
82.37 % 95.88 % 55.12 %
  A 68,545 178,781 96,632
  B 83,212 186,454 175,303
9 การตรวจคัดกรองและผ่าตัดต้อกระจก ประเภท Blinding cataract ทั่วประเทศ(ภายในเดือน กย. ๒๕๕๘) - ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองต้อกระจก
14.53%
79,521/547,400
0.87% 34.63% 7.08%
  A 0 1,488 64,567 13,466
  B 0 170,644 186,437 190,319
10 พัฒนา Palliative care unit ขึ้นใน รพ.ของกรม รพศ./รพท. ทุกแห่ง พยาบาลที่ผ่านการอบรมอย่างน้อย ๑ คน ปฏิบัติงานเต็มเวลาร้อยละ100 ร้อยละ100
33.33 %
1/3
50.00 %
  A 1
  B 1 2
  Choose Skin