Untitled Document

ตัวชี้วัดระดับกระทรวง   ตัวชี้วัดระดับเขต   ตัวชี้วัดระดับจังหวัด   Service Plan   ทุกกลุ่ม

ลำดับ ## ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล การประเมิน Goal ปรับปรุง แสดงรายละเอียด
1 กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย(0 - 5 ปี) 1. อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ไตรมาศที่ 1
ปรับปรุง แสดง
2 กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย(0 - 5 ปี) 2. อัตราเด็ก 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85 ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ไตรมาศที่ 1
ปรับปรุง แสดง
3 กลุ่มเด็กวัยเรียน (5 – 14 ปี) 1. เด็กนักเรียนเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 10 ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
ปรับปรุง แสดง
4 กลุ่มเด็กวัยเรียน (5 – 14 ปี) 2. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีไม่เกิน 6.5 รายงาน
ปรับปรุง แสดง
5 กลุ่มเด็กวัยรุ่น (15 – 21 ปี) 1. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี(ไม่เกิน 50 ต่อประชากรหญิงอายุ 15 -19 ปี พันคน) รายงาน
ปรับปรุง แสดง
6 กลุ่มเด็กวัยรุ่น (15 – 21 ปี) 2. ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15 - 19 ปี (ไม่เกินร้อยละ 13) สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
7 กลุ่มเด็กวัยทางาน (15 – 59 ปี) 1. อัตราตายด้วยอุบัติเหตุทางถนน ในปี 2558 ไม่เกิน 18 ต่อประชากรแสนคน รายงาน
ปรับปรุง แสดง
8 กลุ่มเด็กวัยทางาน (15 – 59 ปี) 2. อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ลดลงร้อยละ 10 ภายในระยะ5 ปี (2558 - 2562) รายงาน
ปรับปรุง แสดง
9 กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และกลุ่มคนพิการ 1. ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (ร้อยละ 30) สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
10 ด้านระบบบริการปฐมภูมิ 1. ร้อยละของอำาเภอที่มี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) - มีแผน 10 เรื่อง - ผลสำเร็จ UCARE - มี Self assessment และ External audit สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
11 ด้านระบบบริการทุติยภูมิ และตติยภูมิ 1. การส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพลดลง สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
12 ด้านระบบควบคุมโรค 1. ร้อยละ 50 ของอำเภอสามารถควบคุมโรคติดต่อสาคัญของพื้นที่ได้ สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
13 ด้านระบบควบคุมโรค 2. ร้อยละ 50 ของอำเภอชายแดนสามารถควบคุมโรคติดต่อสาคัญ ของพื้นที่ชายแดน สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
14 ด้านระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ นิเทศ
ปรับปรุง แสดง
15 ด้านการป้องกันและบาบัดรักษายาเสพติด 1. อัตราการหยุดเสพ (remission rate) ร้อยละ 50 (เทียบเคียงกับค่ากลางที่ต่างประเทศทำได้) รายงาน
ปรับปรุง แสดง
16 ด้านการบังคับใช้กฎหมาย 1. มีเครือข่ายนักกฎหมายที่เข้มแข็ง และบังคับใช้กฎหมายในเรื่องทีสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
17 ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 1. กระทรวงสาธารณสุขมีระบบฐานข้อมูล และถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
18 กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย(0 - 5 ปี) 1. MCH Board ระดับจังหวัด มีกลไกในการเฝ้าระวังและแก้ปัญหาสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
19 กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย(0 - 5 ปี) 2. ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ร้อยละ 60 สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
20 กลุ่มเด็กวัยเรียน (5 – 14 ปี) 1. จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพร้อยละ 95 สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
21 กลุ่มเด็กวัยเรียน (5 – 14 ปี) 2. จำนวนโรงเรียนที่ดาเนินกิจกรรมผ่านเกณฑ์ KPI ระดับจังหวัดทุกด้าน ร้อยละ 40 สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
22 กลุ่มเด็กวัยเรียน (5 – 14 ปี) 3. จำนวนการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็ก (อายุต่ากว่า 15 ปี )ลดลงตามเกณฑ์ในแต่ละพื้นที่เสี่ยง รายงาน
ปรับปรุง แสดง
23 กลุ่มเด็กวัยรุ่น (15 – 21 ปี) 1. ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น อายุ 15 - 19 ปี(ไม่เกินร้อยละ 10) สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
24 กลุ่มเด็กวัยรุ่น (15 – 21 ปี) 2. ร้อยละของเด็กและเยาวชนอายุ 15 - 24 ปี ที่มีการปูองกันตนเองโดยใช้ถุงยางอนามัย เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด (ร้อยละ 67) สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
25 กลุ่มเด็กวัยรุ่น (15 – 21 ปี) 3. ร้อยละของผู้สูบบุหรี ในวัยรุ่นอายุ 15 - 18 ปี ไม่เกินร้อยละ 10 สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
26 กลุ่มเด็กวัยทางาน (15 – 59 ปี) 1. อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนนในเขตสุขภาพลดลง(ลดลงร้อยละ 14 จากค่าตั้งต้น 3 yrs median ปี 53-55) รายงาน
ปรับปรุง แสดง
27 กลุ่มเด็กวัยทางาน (15 – 59 ปี) 2. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที ควบคุมระดับน้ำตาล/ความดันโลหิตได้ดี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ 50) รายงาน
ปรับปรุง แสดง
28 กลุ่มเด็กวัยทางาน (15 – 59 ปี) 3. อัตราป่วยรายใหม่จากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง(ลดลง) ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
ปรับปรุง แสดง
29 กลุ่มเด็กวัยทางาน (15 – 59 ปี) 4. ความชุกของพฤติกรรมเสี่ยงลดลง (ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ บริโภคผักผลไม้น้อยออกกำลังกายไม่เพียงพอ ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวกนิรภัย เมาแล้วขับ) สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
30 กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และกลุ่มคนพิการ 1. มีระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care )ด้านสุขภาพ นิเทศ
ปรับปรุง แสดง
31 กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และกลุ่มคนพิการ 2. ร้อยละ 80 ของจังหวัดในเขตบริการสุขภาพมีการดำเนินงานในการบูรณาการระบบดูแลสุขภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหว/ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่พ้นระยะวิกฤติผ่านเกณฑ์ระดับ 3 สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
32 กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และกลุ่มคนพิการ 3. ร้อยละของสถานบริการมีการปรับสภาพแวดล้อม มีสิ่งอานวยความสะดวกให้คนพิการ/ ผู้สูงอายุเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
33 กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และกลุ่มคนพิการ 4. คนพิการทุกประเภทมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
34 ด้านระบบควบคุมโรค 1. ร้อยละ 80 ของอำเภออำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
35 ด้านระบบควบคุมโรค 2. ร้อยละ 60 ของอำเภอชายแดนดำเนินการพัฒนาการสาธารณสุขชายแดนและช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศได้ตามกรอบ IHR 2005 สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
36 ด้านระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1.1 ตัวชี้วัดบังคับ : ระดับความสำเร็จของการจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัด นิเทศ
ปรับปรุง แสดง
37 ด้านระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1.2.1 ร้อยละของคลินิกเวชกรรมที่ให้บริการด้านเสริมความงามและคลินิกที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลได้รับการเฝ้า ระวังให้ดาเนินการตามกฎหมาย นิเทศ
ปรับปรุง แสดง
38 ด้านระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1.2.2 ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารมีคุณภาพมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (เลือกดำเนินการอย่างน้อย 2 ประเภท ที่เป็นปัญหา สำคัญของพื้นที่จากอาหาร 7 ประเภท ได้แก่ ผัก ผลไม้ น้ำบริโภค น้ำแข็ง ผลิตภัณฑ์ชุมชน น้ำมันทอดซ้ำ และเกลือไอโอดีน) ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ไตรมาศที่ 1
ปรับปรุง แสดง
39 ด้านระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1.2.3 ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชนนำร่อง นิเทศ
ปรับปรุง แสดง
40 ด้านระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1.2.4 ร้อยละของชิ้นการโฆษณาด้านสุขภาพผิดกฎหมายซึ่งเฝ้าระวังจากสื่อวิทยุกระจายเสียง หรือสื่ออื่นในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการ จัดการ นิเทศ
ปรับปรุง แสดง
41 ด้านระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1.2.5 การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน งานคุ้มครองผู้บริโภค นิเทศ
ปรับปรุง แสดง
42 ด้านระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1.2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการอื่นที่เขตกำหนดเอง นิเทศ
ปรับปรุง แสดง
43 ด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสาธารณสุขชายแดนภาคใต้ 1. อัตราส่วนมารดาตายไม่เกิน 30 ต่อแสนการเกิดมีชีพ รายงาน
ปรับปรุง แสดง
44 ด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสาธารณสุขชายแดนภาคใต้ 2. ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ที่มีอัตรารอดสูง ไม่ควรเสียชีวิต สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
45 ด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสาธารณสุขชายแดนภาคใต้ 3.ร้อยละของเด็กที่ได้รับผลกระทบที่มีความเสี่ยงได้รับการติดตามดูแล ปัญหาสุขภาพจิตแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
46 ด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสาธารณสุขชายแดนภาคใต้ 4. มีระบบส่งเสริมพัฒนาการเด็กและพัฒนาสติปัญญา สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
47 ด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสาธารณสุขชายแดนภาคใต้ 5. อัตราการหยุดเสพในผู้ปุวยติดยาและสารเสพติดในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
48 ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 1. ร้อยละ 50 ของเทศบาลทุกระดับมีระบบบริการด้านอนามัยสิงแวดล้อมได้มาตรฐาน สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
49 ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 2. เขตสุขภาพมีระบบฐานข้อมูลสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
50 ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 3. ร้อยละ 100 ของ รพ.สธ. มีการจัดการมูลฝอย ติดเชื้อตามกฎหมาย สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
51 ด้านพัฒนาบุคลากร 1. ระดับความสำเร็จในการวางแผนกำลังคน สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
52 ด้านพัฒนาบุคลากร 2. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรด้านบริหารและบริการ สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
53 กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย(0 - 5 ปี) 1. เด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่ ร้อยละ 50 ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
ปรับปรุง แสดง
54 กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย(0 - 5 ปี) 2. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์≤ 12 สัปดาห์ รายงาน
ปรับปรุง แสดง
55 กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย(0 - 5 ปี) 3. ร้อยละเด็กอายุ 18, 30 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการทุกคน ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
ปรับปรุง แสดง
56 กลุ่มเด็กวัยเรียน (5 – 14 ปี) 1. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากและนักเรียนในโรงเรียนได้รับบริการทันตกรรมป้องกันและตามความจำเป็น ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
ปรับปรุง แสดง
57 กลุ่มเด็กวัยเรียน (5 – 14 ปี) 2. ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
ปรับปรุง แสดง
58 กลุ่มเด็กวัยเรียน (5 – 14 ปี) 3. เด็ก ป. 1 ทุกคนได้รับการตรวจสายตาและการได้ยินโดยร้อยละ 80 ของเด็กที่มีปัญหาได้รับการช่วยเหลือแก้ไข สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
59 กลุ่มเด็กวัยเรียน (5 – 14 ปี) 4. จำนวนการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็ก รายงาน
ปรับปรุง แสดง
60 กลุ่มเด็กวัยรุ่น (15 – 21 ปี) 1. สัดส่วนของสถานศึกษาที่ ได้รับการตรวจว่าไม่มีการกระทำผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน - สถานศึกษา ร้อยละ 90 - นอกสถานศึกษา ร้อยละ 50 สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
61 กลุ่มเด็กวัยรุ่น (15 – 21 ปี) 2. ร้อยละของโรงเรียนที่มีการสอนเรื่องเพศศึกษา/พฤติกรรมเสียงในโรงเรียนตามเกณฑ์ ปี 2558 : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ปี 2559 : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
62 กลุ่มเด็กวัยทางาน (15 – 59 ปี) 1. ร้อยละของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนที่ รับไว้รักษาในโรงพยาบาล ระดับ A, S, M1 ที มีค่า Probability of Survival(Ps) > 0.75 และรอดชีวิตหลังการดูแลรักษา ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
ปรับปรุง แสดง
63 กลุ่มเด็กวัยทางาน (15 – 59 ปี) 2. รพศ. / รพท. และรพช. ผ่านเกณฑ์การประเมินคลินิก NCDคุณภาพ ร้อยละ 70 สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
64 กลุ่มเด็กวัยทางาน (15 – 59 ปี) 3. ร้อยละของผู้ที่ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) และมีความเสี่ยงสูงมาก ได้รับการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมอย่างเข้มข้นและ/หรือได้รับยาในการรักษาเพื่อลดความเสี่ยง (ร้อยละ 50)
ปรับปรุง แสดง
65 กลุ่มเด็กวัยทางาน (15 – 59 ปี) 4. ความชุกของภาวะอ้วน (BMI ≥ 25 กก/ม2 และหรือภาวะอ้วนลงพุง (รอบเอวเกิน ชาย 90 ซม. หญิง 80 ซม.) ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
ปรับปรุง แสดง
66 กลุ่มเด็กวัยทางาน (15 – 59 ปี) 5. ร้อยละ 70 ของตำบลเป้าหมายมีการจัดการด้านสุขภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานที่กาหนด (ระดับดีขึ้นไป) สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
67 กลุ่มเด็กวัยทางาน (15 – 59 ปี) 6. จำนวนสถานที่ทำงาน/สถานประกอบการได้รับข้อมูล/เข้าถึงการดาเนินการ สถานที่ทางาน/สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข : 10,481 แห่ง (ร้อยละ 5 ของที่ขึ้นทะเบียน) สามารถปฏิบัติตาม กฎหมายควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบได้ร้อยละ 50 สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
68 กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และกลุ่มคนพิการ 1. ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ (ร้อยละ 60) สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
69 กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และกลุ่มคนพิการ 2. ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชน รพศ. รพท. มีระบบการดูแลผู้สูงอายุทีครบวงจร (ร้อยละ 30) สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
70 กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และกลุ่มคนพิการ 3. คนพิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขาด) ได้รับบริการครบถ้วนร้อยละ 90 สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
71 ด้านระบบบริการปฐมภูมิ 1. สัดส่วนผู้ป่วยนอกผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ของศสม.และรพ.สต.เทียบกับโรงพยาบาลแม่ข่ายและมีผลการควบคุม ความดันโลหิตสูง เบาหวานดีขึ้น สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
72 ด้านระบบบริการปฐมภูมิ 2. ร้อยละ ศสม./รพ.สต.ที มีการ Out reach service โดยแพทย์ออกไปบริการเวชศาสตร์ชุมชน สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
73 ด้านระบบบริการปฐมภูมิ 3. ประชาชนในเขตรับผิดชอบได้รับบริการตามแผน DHS 10 เรื อง สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
74 ด้านระบบบริการปฐมภูมิ 4. ร้อยละการใช้บริการของประชาชนในเขตรับผิดชอบใช้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) ที่หน่วยบริการปฐมภูมิ สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
75 ด้านระบบบริการทุติยภูมิ และตติยภูมิ 1. รพ. (M2) มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาหลักตามเกณฑ์(เงื่อนไข หากไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอยู่ประจำ ต้องมีแพทย์หมุนเวียน) สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
76 ด้านระบบบริการทุติยภูมิ และตติยภูมิ 2. ดัชนีผู้ป่วยใน (CMI) ของแต่ละระดับสถานบริการสุขภาพตามService Plan ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
77 ด้านระบบบริการทุติยภูมิ และตติยภูมิ 3. โรงพยาบาลทุกระดับได้รับการรับรองคุณภาพ HA สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
78 ด้านระบบบริการทุติยภูมิ และตติยภูมิ 4. การพัฒนาระบบบริการ 10 สาขา ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดในแต่ละสาขา สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
79 ด้านระบบควบคุมโรค 1. ร้อยละ 60 ของ SRRT ระดับอำเภอสอบสวนและควบคุมโรคในโรค และกลุ่มอาการที่มีความสาคัญสูงระดับประเทศ สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
80 ด้านระบบควบคุมโรค 2. ร้อยละ 70 ของช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนที่เป็นเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
81 ด้านระบบควบคุมโรค 3. ร้อยละ 70 ของชุมชนต่างด้าวได้รับการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการป้องกันควบคุมโรคและมีการพัฒนา อสม.ต./อสต. สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
82 ด้านการป้องกันและบาบัดรักษายาเสพติด 1. อัตราคงอยู่ขณะบำบัดรักษา Retention rate (85%) รายงาน
ปรับปรุง แสดง
83 ด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสาธารณสุขชายแดนภาคใต้ 1. ร้อยละ 50 ของเด็กผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ได้รับการเยียวยาจิตใจ สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
84 ด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสาธารณสุขชายแดนภาคใต้ 2. อัตราฟันผุในเด็ก 3 ปี ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ต่อปี สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
85 ด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสาธารณสุขชายแดนภาคใต้ 3. อัตราปุวยด้วยโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ลดลง สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
86 ด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสาธารณสุขชายแดนภาคใต้ 4. ร้อยละของข้อมูลสถานะสุขภาพ ของประชากรในความรับผิดชอบเทียบกับสำมะโนครัว
ปรับปรุง แสดง
87 ด้านการบังคับใช้กฎหมาย 1. มีจำนวนนักกฎหมายด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
88 ด้านการบังคับใช้กฎหมาย 2. มีระบบการพัฒนาด้าน HRD สำหรับนักกฎหมายอย่างเป็นระบบ สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
89 ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 1. อนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) ทุกจังหวัด ดาเนินงานตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
90 ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 2. ร้อยละ 50 ของเทศบาลทุกระดับมีระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
91 ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 3. จังหวัดมีระบบฐานข้อมูล สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
92 ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 4. ร้อยละ 100 ของมูลฝอยติดเชื้อ ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีระบบควบคุม กำกับ การเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกต้อง สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
93 ด้านพัฒนาบุคลากร 1. มีแผนพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพ สำรวจ
ปรับปรุง แสดง
94 หัวใจและหลอดเลือด จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน รายเก่า/ใหม่
ปรับปรุง แสดง
95 หัวใจและหลอดเลือด ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรอง เบาหวาน ความดัน
ปรับปรุง แสดง
96 หัวใจและหลอดเลือด ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรอง เบาหวาน ความดัน
ปรับปรุง แสดง
97 หัวใจและหลอดเลือด จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด 3-5 ปีย้อนหลัง
ปรับปรุง แสดง
98 มะเร็ง จำนวนตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี
ปรับปรุง แสดง
99 มะเร็ง จำนวนการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง/เจ้าหน้าที่
ปรับปรุง แสดง
100 มะเร็ง จำนวนการคัดกรองมะเร็งตับและลำไส้
ปรับปรุง แสดง
101 มะเร็ง จำนวนการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง/เจ้าหน้าที่
ปรับปรุง แสดง
102 มะเร็ง จำนวนการคัดกรองมะเร็งตับและลำไส้
ปรับปรุง แสดง
103 อุบัติเหตุ จำนวนอุบัติเหตุทางจราจร ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ไตรมาศที่ 1
ปรับปรุง แสดง
104 อุบัติเหตุ จำนวนผู้ป่วยอุบัติเหตุที่บาดเจ็บทางสมอง
ปรับปรุง แสดง
105 ทารกแรกเกิด จำนวนทารกที่ผลตรวจ TSH ผิดปกติได้รับการติดตามและตรวจยืนยัน
ปรับปรุง แสดง
106 ทารกแรกเกิด จำนวนทารกที่ผลยืนยันภาวะพร่องธันรอยด์ได้รับการดูแลและป้องกันอย่างต่อเนื่อง
ปรับปรุง แสดง
107 ทารกแรกเกิด จำนวนทารกที่เป็นโลหิตจาง
ปรับปรุง แสดง
108 ทารกแรกเกิด จำนวนทารกที่มีภาวะดาวน์ซินโดรม
ปรับปรุง แสดง
109 ทารกแรกเกิด จำนวนเด็กอายุ 18 เดือนได้รับการตรวจพัฒนาการตามวัย
ปรับปรุง แสดง
110 ทารกแรกเกิด จำนวนเด็กอายุ ครบ 1 ปี ได้รับวัคซีน MMR
ปรับปรุง แสดง
111 ทารกแรกเกิด หญิงตั้งครรรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่าเท่ากับ 12 สัปดาห์
ปรับปรุง แสดง
112 ทารกแรกเกิด หญิงตั้งครรรภ์และสามีได้รับการตรวจ Hb typing
ปรับปรุง แสดง
113 ทารกแรกเกิด หญิงตั้งครรรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์
ปรับปรุง แสดง
114 การรักษาผู้ป่วยนอกเขต จำนวนมูลค่าที่ประชาชนเข้ารับการรักษานอกเขต
ปรับปรุง แสดง
115 การรักษาผู้ป่วยนอกเขต ประเภท/จำนวนผู้ป่วยรักษานอกเขต 10 อันดับ
ปรับปรุง แสดง
116 การรักษาผู้ป่วยนอกเขต จำนวน/สถานที่เข้ารับการรักษา10อันดับ
ปรับปรุง แสดง
  Choose Skin