Untitled Document

ลำดับ ## ชื่อตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล Goal Chart เขต ปรับปรุง นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
1 1. กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย(0 - 5 ปี) 1. MCH Board ระดับจังหวัด มีกลไกในการเฝ้าระวังและแก้ปัญหาสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก สำรวจ 100%
  1. กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย(0 - 5 ปี) A
  1. กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย(0 - 5 ปี) B
2 1. กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย(0 - 5 ปี) 2. ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ร้อยละ 60 สำรวจ ร้อยละ60
  1. กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย(0 - 5 ปี) A
  1. กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย(0 - 5 ปี) B
3 2. กลุ่มเด็กวัยเรียน (5 – 14 ปี) 1. จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพร้อยละ 95 สำรวจ ร้อยละ 95
  2. กลุ่มเด็กวัยเรียน (5 – 14 ปี) A
  2. กลุ่มเด็กวัยเรียน (5 – 14 ปี) B
4 2. กลุ่มเด็กวัยเรียน (5 – 14 ปี) 2. จำนวนโรงเรียนที่ดาเนินกิจกรรมผ่านเกณฑ์ KPI ระดับจังหวัดทุกด้าน ร้อยละ 40 สำรวจ ร้อยละ 40
  2. กลุ่มเด็กวัยเรียน (5 – 14 ปี) A
  2. กลุ่มเด็กวัยเรียน (5 – 14 ปี) B
5 2. กลุ่มเด็กวัยเรียน (5 – 14 ปี) 3. จำนวนการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็ก (อายุต่ากว่า 15 ปี )ลดลงตามเกณฑ์ในแต่ละพื้นที่เสี่ยง รายงาน
  2. กลุ่มเด็กวัยเรียน (5 – 14 ปี) A
  2. กลุ่มเด็กวัยเรียน (5 – 14 ปี) B
6 3. กลุ่มเด็กวัยรุ่น (15 – 21 ปี) 1. ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น อายุ 15 - 19 ปี(ไม่เกินร้อยละ 10) สำรวจ ไม่เกินร้อยละ 10
  3. กลุ่มเด็กวัยรุ่น (15 – 21 ปี) A
  3. กลุ่มเด็กวัยรุ่น (15 – 21 ปี) B
7 3. กลุ่มเด็กวัยรุ่น (15 – 21 ปี) 2. ร้อยละของเด็กและเยาวชนอายุ 15 - 24 ปี ที่มีการปูองกันตนเองโดยใช้ถุงยางอนามัย เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด (ร้อยละ 67) สำรวจ ร้อยละ 67
  3. กลุ่มเด็กวัยรุ่น (15 – 21 ปี) A
  3. กลุ่มเด็กวัยรุ่น (15 – 21 ปี) B
8 3. กลุ่มเด็กวัยรุ่น (15 – 21 ปี) 3. ร้อยละของผู้สูบบุหรี ในวัยรุ่นอายุ 15 - 18 ปี ไม่เกินร้อยละ 10 สำรวจ ไม่เกินร้อยละ 10
  3. กลุ่มเด็กวัยรุ่น (15 – 21 ปี) A
  3. กลุ่มเด็กวัยรุ่น (15 – 21 ปี) B
9 4. กลุ่มเด็กวัยทางาน (15 – 59 ปี) 1. อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนนในเขตสุขภาพลดลง(ลดลงร้อยละ 14 จากค่าตั้งต้น 3 yrs median ปี 53-55) รายงาน
  4. กลุ่มเด็กวัยทางาน (15 – 59 ปี) A
  4. กลุ่มเด็กวัยทางาน (15 – 59 ปี) B
10 4. กลุ่มเด็กวัยทางาน (15 – 59 ปี) 2. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที ควบคุมระดับน้ำตาล/ความดันโลหิตได้ดี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ 50) 43 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ 50
  4. กลุ่มเด็กวัยทางาน (15 – 59 ปี) A
  4. กลุ่มเด็กวัยทางาน (15 – 59 ปี) B
11 4. กลุ่มเด็กวัยทางาน (15 – 59 ปี) 3. อัตราป่วยรายใหม่จากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง(ลดลง) 43
  4. กลุ่มเด็กวัยทางาน (15 – 59 ปี) A
  4. กลุ่มเด็กวัยทางาน (15 – 59 ปี) B
12 4. กลุ่มเด็กวัยทางาน (15 – 59 ปี) 4. ความชุกของพฤติกรรมเสี่ยงลดลง (ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ บริโภคผักผลไม้น้อยออกกำลังกายไม่เพียงพอ ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวกนิรภัย เมาแล้วขับ) สำรวจ
  4. กลุ่มเด็กวัยทางาน (15 – 59 ปี) A
  4. กลุ่มเด็กวัยทางาน (15 – 59 ปี) B
13 5. กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และกลุ่มคนพิการ 1. มีระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care )ด้านสุขภาพ นิเทศ
  5. กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และกลุ่มคนพิการ A
  5. กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และกลุ่มคนพิการ B
14 5. กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และกลุ่มคนพิการ 2. ร้อยละ 80 ของจังหวัดในเขตบริการสุขภาพมีการดำเนินงานในการบูรณาการระบบดูแลสุขภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหว/ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่พ้นระยะวิกฤติผ่านเกณฑ์ระดับ 3 สำรวจ ร้อยละ 80
  5. กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และกลุ่มคนพิการ A
  5. กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และกลุ่มคนพิการ B
15 5. กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และกลุ่มคนพิการ 3. ร้อยละของสถานบริการมีการปรับสภาพแวดล้อม มีสิ่งอานวยความสะดวกให้คนพิการ/ ผู้สูงอายุเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ สำรวจ
  5. กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และกลุ่มคนพิการ A
  5. กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และกลุ่มคนพิการ B
16 5. กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และกลุ่มคนพิการ 4. คนพิการทุกประเภทมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำรวจ
  5. กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และกลุ่มคนพิการ A
  5. กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และกลุ่มคนพิการ B
17 8. ด้านระบบควบคุมโรค 1. ร้อยละ 80 ของอำเภออำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) สำรวจ ร้อยละ 80
  8. ด้านระบบควบคุมโรค A
  8. ด้านระบบควบคุมโรค B
18 8. ด้านระบบควบคุมโรค 2. ร้อยละ 60 ของอำเภอชายแดนดำเนินการพัฒนาการสาธารณสุขชายแดนและช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศได้ตามกรอบ IHR 2005 สำรวจ ร้อยละ 60
  8. ด้านระบบควบคุมโรค A
  8. ด้านระบบควบคุมโรค B
19 9. ด้านระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1.1 ตัวชี้วัดบังคับ : ระดับความสำเร็จของการจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัด นิเทศ
  9. ด้านระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ A
  9. ด้านระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ B
20 9. ด้านระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1.2.1 ร้อยละของคลินิกเวชกรรมที่ให้บริการด้านเสริมความงามและคลินิกที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลได้รับการเฝ้า ระวังให้ดาเนินการตามกฎหมาย นิเทศ
  9. ด้านระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ A
  9. ด้านระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ B
21 9. ด้านระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1.2.2 ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารมีคุณภาพมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (เลือกดำเนินการอย่างน้อย 2 ประเภท ที่เป็นปัญหา สำคัญของพื้นที่จากอาหาร 7 ประเภท ได้แก่ ผัก ผลไม้ น้ำบริโภค น้ำแข็ง ผลิตภัณฑ์ชุมชน น้ำมันทอดซ้ำ และเกลือไอโอดีน) นิเทศ
  9. ด้านระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ A
  9. ด้านระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ B
22 9. ด้านระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1.2.3 ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชนนำร่อง นิเทศ
  9. ด้านระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ A
  9. ด้านระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ B
23 9. ด้านระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1.2.4 ร้อยละของชิ้นการโฆษณาด้านสุขภาพผิดกฎหมายซึ่งเฝ้าระวังจากสื่อวิทยุกระจายเสียง หรือสื่ออื่นในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการ จัดการ นิเทศ
  9. ด้านระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ A
  9. ด้านระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ B
24 9. ด้านระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1.2.5 การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน งานคุ้มครองผู้บริโภค นิเทศ
  9. ด้านระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ A
  9. ด้านระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ B
25 9. ด้านระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1.2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการอื่นที่เขตกำหนดเอง นิเทศ
  9. ด้านระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ A
  9. ด้านระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ B
26 12. ด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสาธารณสุขชายแดนภาคใต้ 1. อัตราส่วนมารดาตายไม่เกิน 30 ต่อแสนการเกิดมีชีพ รายงาน ไม่เกิน 30 ต่อแสน
  12. ด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสาธารณสุขชายแดนภาคใต้ A
  12. ด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสาธารณสุขชายแดนภาคใต้ B
27 12. ด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสาธารณสุขชายแดนภาคใต้ 2. ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ที่มีอัตรารอดสูง ไม่ควรเสียชีวิต สำรวจ
  12. ด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสาธารณสุขชายแดนภาคใต้ A
  12. ด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสาธารณสุขชายแดนภาคใต้ B
28 12. ด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสาธารณสุขชายแดนภาคใต้ 3.ร้อยละของเด็กที่ได้รับผลกระทบที่มีความเสี่ยงได้รับการติดตามดูแล ปัญหาสุขภาพจิตแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง สำรวจ
  12. ด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสาธารณสุขชายแดนภาคใต้ A
  12. ด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสาธารณสุขชายแดนภาคใต้ B
29 12. ด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสาธารณสุขชายแดนภาคใต้ 4. มีระบบส่งเสริมพัฒนาการเด็กและพัฒนาสติปัญญา สำรวจ
  12. ด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสาธารณสุขชายแดนภาคใต้ A
  12. ด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสาธารณสุขชายแดนภาคใต้ B
30 12. ด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสาธารณสุขชายแดนภาคใต้ 5. อัตราการหยุดเสพในผู้ปุวยติดยาและสารเสพติดในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ สำรวจ
  12. ด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสาธารณสุขชายแดนภาคใต้ A
  12. ด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสาธารณสุขชายแดนภาคใต้ B
31 14. ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 1. ร้อยละ 50 ของเทศบาลทุกระดับมีระบบบริการด้านอนามัยสิงแวดล้อมได้มาตรฐาน สำรวจ ร้อยละ 50
  14. ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ A
  14. ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ B
32 14. ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 2. เขตสุขภาพมีระบบฐานข้อมูลสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำรวจ
  14. ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ A
  14. ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ B
33 14. ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 3. ร้อยละ 100 ของ รพ.สธ. มีการจัดการมูลฝอย ติดเชื้อตามกฎหมาย สำรวจ ร้อยละ 100
  14. ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ A
  14. ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ B
34 15. ด้านพัฒนาบุคลากร 1. ระดับความสำเร็จในการวางแผนกำลังคน สำรวจ
  15. ด้านพัฒนาบุคลากร A
  15. ด้านพัฒนาบุคลากร B
35 15. ด้านพัฒนาบุคลากร 2. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรด้านบริหารและบริการ สำรวจ
  15. ด้านพัฒนาบุคลากร A
  15. ด้านพัฒนาบุคลากร B
  Choose Skin