Untitled Document

หมายถึง ใช้เป็นตัวชี้วัดของจังหวัด

ลำดับ ## ชื่อตัวชี้วัด Chart เขต ปรับปรุง นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ตรงกับตัวชี้วัดจังหวัด
1 1. กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย(0 - 5 ปี) 1. เด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่ ร้อยละ 50
  A  
  B2 1. กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย(0 - 5 ปี) 2. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์≤ 12 สัปดาห์
  A  
  B3 1. กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย(0 - 5 ปี) 3. ร้อยละเด็กอายุ 18, 30 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการทุกคน
  A  
  B4 2. กลุ่มเด็กวัยเรียน (5 – 14 ปี) 1. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากและนักเรียนในโรงเรียนได้รับบริการทันตกรรมป้องกันและตามความจำเป็น
  A  
  B5 2. กลุ่มเด็กวัยเรียน (5 – 14 ปี) 2. ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน
  A  
  B6 2. กลุ่มเด็กวัยเรียน (5 – 14 ปี) 3. เด็ก ป. 1 ทุกคนได้รับการตรวจสายตาและการได้ยินโดยร้อยละ 80 ของเด็กที่มีปัญหาได้รับการช่วยเหลือแก้ไข
  A 0  
  B
0


7 2. กลุ่มเด็กวัยเรียน (5 – 14 ปี) 4. จำนวนการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็ก
  A  
  B8 3. กลุ่มเด็กวัยรุ่น (15 – 21 ปี) 1. สัดส่วนของสถานศึกษาที่ ได้รับการตรวจว่าไม่มีการกระทำผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน - สถานศึกษา ร้อยละ 90 - นอกสถานศึกษา ร้อยละ 50
  A  
  B9 3. กลุ่มเด็กวัยรุ่น (15 – 21 ปี) 2. ร้อยละของโรงเรียนที่มีการสอนเรื่องเพศศึกษา/พฤติกรรมเสียงในโรงเรียนตามเกณฑ์ ปี 2558 : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ปี 2559 : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
  A  
  B10 4. กลุ่มเด็กวัยทางาน (15 – 59 ปี) 1. ร้อยละของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนที่ รับไว้รักษาในโรงพยาบาล ระดับ A, S, M1 ที มีค่า Probability of Survival(Ps) > 0.75 และรอดชีวิตหลังการดูแลรักษา
  A  
  B11 4. กลุ่มเด็กวัยทางาน (15 – 59 ปี) 2. รพศ. / รพท. และรพช. ผ่านเกณฑ์การประเมินคลินิก NCDคุณภาพ ร้อยละ 70
  A  
  B12 4. กลุ่มเด็กวัยทางาน (15 – 59 ปี) 3. ร้อยละของผู้ที่ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) และมีความเสี่ยงสูงมาก ได้รับการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมอย่างเข้มข้นและ/หรือได้รับยาในการรักษาเพื่อลดความเสี่ยง (ร้อยละ 50)
  A  
  B13 4. กลุ่มเด็กวัยทางาน (15 – 59 ปี) 4. ความชุกของภาวะอ้วน (BMI ≥ 25 กก/ม2 และหรือภาวะอ้วนลงพุง (รอบเอวเกิน ชาย 90 ซม. หญิง 80 ซม.)
  A  
  B14 4. กลุ่มเด็กวัยทางาน (15 – 59 ปี) 5. ร้อยละ 70 ของตำบลเป้าหมายมีการจัดการด้านสุขภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานที่กาหนด (ระดับดีขึ้นไป)
  A  
  B15 4. กลุ่มเด็กวัยทางาน (15 – 59 ปี) 6. จำนวนสถานที่ทำงาน/สถานประกอบการได้รับข้อมูล/เข้าถึงการดาเนินการ สถานที่ทางาน/สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข : 10,481 แห่ง (ร้อยละ 5 ของที่ขึ้นทะเบียน) สามารถปฏิบัติตาม กฎหมายควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบได้ร้อยละ 50
  A  
  B16 5. กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และกลุ่มคนพิการ 1. ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ (ร้อยละ 60)
  A  
  B17 5. กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และกลุ่มคนพิการ 2. ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชน รพศ. รพท. มีระบบการดูแลผู้สูงอายุทีครบวงจร (ร้อยละ 30)
  A  
  B18 5. กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และกลุ่มคนพิการ 3. คนพิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขาด) ได้รับบริการครบถ้วนร้อยละ 90
  A  
  B19 6. ด้านระบบบริการปฐมภูมิ 1. สัดส่วนผู้ป่วยนอกผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ของศสม.และรพ.สต.เทียบกับโรงพยาบาลแม่ข่ายและมีผลการควบคุม ความดันโลหิตสูง เบาหวานดีขึ้น
  A  
  B20 6. ด้านระบบบริการปฐมภูมิ 2. ร้อยละ ศสม./รพ.สต.ที มีการ Out reach service โดยแพทย์ออกไปบริการเวชศาสตร์ชุมชน
  A  
  B21 6. ด้านระบบบริการปฐมภูมิ 3. ประชาชนในเขตรับผิดชอบได้รับบริการตามแผน DHS 10 เรื อง
  A  
  B22 6. ด้านระบบบริการปฐมภูมิ 4. ร้อยละการใช้บริการของประชาชนในเขตรับผิดชอบใช้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) ที่หน่วยบริการปฐมภูมิ
  A  
  B23 7. ด้านระบบบริการทุติยภูมิ และตติยภูมิ 1. รพ. (M2) มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาหลักตามเกณฑ์(เงื่อนไข หากไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอยู่ประจำ ต้องมีแพทย์หมุนเวียน)
  A  
  B24 7. ด้านระบบบริการทุติยภูมิ และตติยภูมิ 2. ดัชนีผู้ป่วยใน (CMI) ของแต่ละระดับสถานบริการสุขภาพตามService Plan ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
  A  
  B25 7. ด้านระบบบริการทุติยภูมิ และตติยภูมิ 3. โรงพยาบาลทุกระดับได้รับการรับรองคุณภาพ HA
  A  
  B26 7. ด้านระบบบริการทุติยภูมิ และตติยภูมิ 4. การพัฒนาระบบบริการ 10 สาขา ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดในแต่ละสาขา
  A  
  B27 8. ด้านระบบควบคุมโรค 1. ร้อยละ 60 ของ SRRT ระดับอำเภอสอบสวนและควบคุมโรคในโรค และกลุ่มอาการที่มีความสาคัญสูงระดับประเทศ
  A  
  B28 8. ด้านระบบควบคุมโรค 2. ร้อยละ 70 ของช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนที่เป็นเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด
  A  
  B29 8. ด้านระบบควบคุมโรค 3. ร้อยละ 70 ของชุมชนต่างด้าวได้รับการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการป้องกันควบคุมโรคและมีการพัฒนา อสม.ต./อสต.
  A  
  B30 10. ด้านการป้องกันและบาบัดรักษายาเสพติด 1. อัตราคงอยู่ขณะบำบัดรักษา Retention rate (85%)
  A  
  B31 12. ด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสาธารณสุขชายแดนภาคใต้ 1. ร้อยละ 50 ของเด็กผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ได้รับการเยียวยาจิตใจ
  A  
  B32 12. ด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสาธารณสุขชายแดนภาคใต้ 2. อัตราฟันผุในเด็ก 3 ปี ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ต่อปี
  A  
  B33 12. ด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสาธารณสุขชายแดนภาคใต้ 3. อัตราปุวยด้วยโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ลดลง
  A  
  B34 12. ด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสาธารณสุขชายแดนภาคใต้ 4. ร้อยละของข้อมูลสถานะสุขภาพ ของประชากรในความรับผิดชอบเทียบกับสำมะโนครัว
  A  
  B35 13. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย 1. มีจำนวนนักกฎหมายด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น
  A  
  B36 13. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย 2. มีระบบการพัฒนาด้าน HRD สำหรับนักกฎหมายอย่างเป็นระบบ
  A  
  B37 14. ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 1. อนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) ทุกจังหวัด ดาเนินงานตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด
25.00 %
1/4
25.00 %
  A 1  
  B
4


38 14. ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 2. ร้อยละ 50 ของเทศบาลทุกระดับมีระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน
50.00 %
9/18
50.00 %
  A 9  
  B
18


39 14. ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 3. จังหวัดมีระบบฐานข้อมูล สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
100.00 %
100/100
100.00 %
  A 100  
  B
100


40 14. ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 4. ร้อยละ 100 ของมูลฝอยติดเชื้อ ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีระบบควบคุม กำกับ การเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกต้อง
93.75 %
94/100
93.75 %
  A 93.75  
  B
100


41 15. ด้านพัฒนาบุคลากร 1. มีแผนพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพ
  A  
  B  Choose Skin