ศูนย์วิชาการเขต
เว็บไซต์เครือข่าย

อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561

  • นครราชสีมา 0.48%
  • บุรีรัมย์ 0.37%
  • สุรินทร์ 0.36%
  • ชัยภูมิ 0.63%
วันที่ประมวลผล :: 10 มกราคม 2561

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1/ปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

1.นโยบาย 30 บาทไปได้ทุกที่ 4.2การดูแลพระสงฆ์เขตสุขภาพที่ 9 5.1เล่มการจัดบริการสาธารณสุขตามวิถีชีว 5.3.2สถานการณ์โรคที่สำคัญทางระบาด สัปดาห์ที...

การประชุมแนวทางการดำเนินงาน เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปัญญาสติ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

3.4.7_การลดความแออัดทางห้องปฏิบัติการfinal_ประช 3.4.3_นวตกรรมคัดกรองโรคในแม่และเด็ก_ประชุมกรมฯ_18_สค_63 รวม จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิเขต 9 TELEHEALTH 5.1ปรับเกลี่ย ปี2564 -new(ประชุม กก.เขต) 5.3สรุปผลการศึกษาดูงาน...

อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561

  • นครราชสีมา 0.28%
  • บุรีรัมย์ 0%
  • สุรินทร์ 0%
  • ชัยภูมิ 1.83%
วันที่ประมวลผล :: 10 มกราคม 2561

ขอให้ทบทวนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ปี งบประมาณ 2562-2565

    ดาวน์โหลด>>>>>>>>>>>>>>>>> 1 .สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 File เอกสารรูปเล่มแผนพัฒนา 2.สิ่งที่ส่งมาด้วย 1File เอกสารรูปเล่มแผนพัฒนา 3.สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 File เอกสารใบงานงบพื้นฐาน BF...

[et_pb_image admin_label=”ภาพ” src=”http://164.115.22.73/r9health/wp-content/uploads/2018/01/colona.png” title_text=”ทำเนียบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดอักเสบจากโคโรน่าไวรัส 2019 เขตสุขภาพที่ 9″ show_in_lightbox=”off” url=”http://164.115.22.73/r9health/wp-content/uploads/2020/02/แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ-เขต-9สมบูรณ์.xlsx” url_new_window=”on” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”on” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” alt=”ทำเนียบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดอักเสบจากโคโรน่า%