สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบ งานแรงงานต่างด้าวในการจัดบริการที่เป็นมิตร

เอกสารการประชุม สรุปประเมินผลโครงการแรงงานต่างด้าว แผนผังขั้นตอนการดูแลช่วยเหลือเหยื่อจากก เอกสารประกอบเพิ่มเติม สรุปการศึกษาดูงาน รวม 3 Setting วิเคราะความพึงพอใจ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ...

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนคำขอการจัดตั้งและการปรับระดับศักยภาพของหน่วยงานบริการสุขภาพ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เขตสุขภาพที่ ๙

วาระการประชุมยกระดับตาราง 1. เรื่องเดิม แนวทางการจัดทำแผนคำขอการจัดต 2. กรอบแนวทาง การจัดทำแผนคำขอการจัดตั้งและ 3. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำแผนคำขอกา...

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 8 วันที่ 10 พค 2561

กำหนดการประชุมคณะกรรมการเขตฯ ครั้งที่ึ8 สรุปประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 7 3.1.2งบดำเนินงานรวมค่าตอบแทนวันที่10-5-2561 3.2.1 การจัดสรร ปัญหาอุปสรรการเบิกจ่ายค่าตอบ 4.3.1 TB-บุคลากร จ.นครราชสีมา 4.3.2 TB จ. ชัยภูมิ (จริง) 5.1 สรุปสถานการณ์โรคฯ  ...

เอกสารการประชุมคณะกรรมการ CFO เขต 9 วันที่ 10 พค. 61 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ชั้น 9

หนังสือเชิญ คณะกรรมการ CFO(10พค.61) ผลการดำเนินงาน (PA.CFO) และสถานการณ์การเงินการ นำเสนองบดำเนินงานรวมค่าตอบแทนวันที่10-5-2561 กำหนดค่า K เพื่อปรับ BP ปีงบ61และเสนอแนะจัดสร adjust_compensation_2_61_region09_2พค61 ร่าง สรุปเงินเติม IP หน่วยบริการ สป.ปี 61_STM...