โครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานแรงงานต่างด้าว ผู้ติดตามและเหยื่อค้ามนุษย์ ในการจัดบริการที่เป็นมิตร เขตสุขภาพที่ 9

  กำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบ...

โครงการตรวจสอบคุณภาพข้อูลบัญชีและการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(UC)

คำสั่ง สป.ที่ 1222.2561 ลว.17 เม.ย.2561 แต่งตั้ง คกก.ตรวจ คำสั่ง สป.ที่ 1223.2561 ลว.17 เม.ย.2561 แต่งตั้ง คกก.ตรวจ เครื่องมือ 1_แนวทางการตรวจสอบการใช้จ่ายเง เครื่องมือ 2_แบบตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองท เครื่องมือ 3_ประกาศกสธ สธ.0245.929 ลว.18 เม.ย.61...

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสรุปผลการตรวจราชการครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

  สรุปรายงานการส่งตก.1 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตรวจราชการเขต RDU รพ.โนนสูง_ภญ.สุทธินี TB รพ.ชัยภูมิ TBสคร.9 สรุปผลPCC สรุปผลRDU สรุปการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปากช่อง สรุปผลคณะที่ 3 สรุปผลคณะที่1...

การประชุมผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพบัญชี (Auditor) เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2561 โครงการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลบัญชีและการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC) วันที่ 5 เมษายน 2561

หนังสือเชิญ Auditerประชุม(5 เม.ย.61) ระเบียบวาระ(5เมย.61) 1.2 คำสั่งตรวจUCปี61 1.3 คำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพบัญชี 2560 3.1 แนวทางการดำเนินงานโครงการตรวจสอบคุณภาพ 4.1 พื้นที่เป้าหมายตรวจสอบ ปี2561 4.3 การเบิกจ่ายเงินตามโครงการ 4.3.1 รายการตรวจสอบคุณภาพบัญชี ปี 2561...