เอกสารประกอบ การประชุมเพื่อติดตามงานสำคัญระดับเขต เขตสุขภาพที่ 9 วันที่ 16 สิงหาคม 2561

ระเบียบวาระการประชุมวันที่ 16 ส.ค. 61 2.1.2รายงานความก้าวหน้า (CSO) 2.1.3รายงานความก้าวหน้า (CIO) 2.1.3รายงานความก้าวหน้า (CIO) 2.1.4รายงานความก้าวหน้า (CHRO) 2.4รายงานผบการดำเนินงาน...

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 5 กรกฎาคม 2561

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 (05-07-61) 2.รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพ ครั้งที่ 8-2561 วันที่ 10 พ.ค. 2561 3.1.2งบดำเนินงาน วันที่30-6-2561แก้ไข 4.1งานนำเสนอยกระดับวันที่ 5 ก.ค. 61 5.1 การจัดงานประชุมเชิงวิชาการด้านโรคหัวใจฯ...

โครงการสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลบัญชีและการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน (UC) ปี 2561

  ขอเชิญประชุม สรุปผลการตรวจบัญชีและ UC – ผู้บริหาร- ขอเชิญประชุม สรุปผลการตรวจบัญชีและ UC –...

สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบ งานแรงงานต่างด้าวในการจัดบริการที่เป็นมิตร

เอกสารการประชุม สรุปประเมินผลโครงการแรงงานต่างด้าว แผนผังขั้นตอนการดูแลช่วยเหลือเหยื่อจากก เอกสารประกอบเพิ่มเติม สรุปการศึกษาดูงาน รวม 3 Setting วิเคราะความพึงพอใจ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ...

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนคำขอการจัดตั้งและการปรับระดับศักยภาพของหน่วยงานบริการสุขภาพ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เขตสุขภาพที่ ๙

วาระการประชุมยกระดับตาราง 1. เรื่องเดิม แนวทางการจัดทำแผนคำขอการจัดต 2. กรอบแนวทาง การจัดทำแผนคำขอการจัดตั้งและ 3. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำแผนคำขอกา...