เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน และถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์การทำงานในระบบสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 25 – 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

1.Healthy Aging (อ.สุผล) 2.สุขพอเพียง (อ.วิชิต) 3.ชลอชรา (อ.อัครวัฒน์) 4.ชีวียืนยาว (อ.สิรินรัตน์) HR DISRUPTION1 Move on HR เปิดเมืองปลอดภัย ZARA DOH 26...

โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการด้านการเงินการคลัง (Bright Spot season 2 : Change NODE) เขตสุขภาพที่ 9

Bright Spot หนองบัวแดงภักดี 12863 5.NODE_นางรอง 13082563 1.NODE_โชคชัย 2.NODE_ท่าตูม-ชุมพลบุรี 4.NODE_ลำปลายมาศ-หนองหงส์...

การประชุมคณะกรรมการ CFO เขตสุขภาพที่ 9

ว748 เชิญ คทง.ประชุม bright spot 7 ก.ค.63 วาระที่ 1.1 สรุปผลงานดำเนินตามแผน ปี 63 วาระ 1.3 กำหนดการเยี่ยมเสริมพลังการเงินการค วาระ 3.1 การดำเนินงาน Bright spot (ประชุม 7 สค.63) วาระ 3.2 นำเสนอ CFO new normal 2564 วาระ 3.3 นำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน 25-27 สค.63 Template...

ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 และประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 3 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงพยาบาลระยอง อ.เมือง จ.ระยอง และโรงแรม ดี วารี ดีว่า เซ็นทรัล ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง

ระเบียบวาระประชุมผู้บริหารเขต 4-08-63(ระยอง) 2.1นำเสนอโครงการสรุปผลการดำเนินงานฯ 25-27 ส.ค.63 V2 2.2.1V4.การจัดบริการสาธารณสุขตามวิถีชีวิตแนวใ 2.2.1V6 NCD Cluster ปี 63 3 -8-63 2.2.2IT 2564 edit 6 2.2.3นำเสนอ CFO new normal 2564 (ปรับปรุง 1 สค.63) 2.2.4(1)ชื่อโครงการ...