โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือพัฒนาระบบการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 9

2 กำหนดการ จริง รายชื่อการแบ่งกลุ่มการจัดทำคู่มือพัฒนาระบบการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 9 การเงิน เอกสารเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง เ บัญชี 1.เกณฑ์คะแนนปีงบประมาณ 2563 ปรับ 2.รายละเอียด ผังบัญชี เกณฑ์ตรวจสอบงบทดลอง9 12 3คู่มือตรวจสอบคุณภาพบัญชี ประจำเดือน...

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 3/ปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 4 โครงการ (ผตร.) 1.1.1 Debt Management 1.1.2 Cremation moph up 7163 1.1.3-1steps challenge 001 1.นโยบายผช.รมว.สธ.ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9_นโยบา (1) 2.รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 2-2563 3.1.1นำเสนองบลงทุน...

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิเคราะห์ข้อมูลบัญชี เขตสุขภาพที่ 9 (รุ่นที่ 2)

2 กำหนดการ รุ่น 2 -จริง Presentation1พี่วุฒิ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การนำเข้าข้อมูลไฟล์วิเคราะห์ความเสี่ยง แบบฝึกหัด งบการเงิน เพื่อการฝึกอบรม 2563_ข้อมูลการเงินการคลังเบื้องต้น แบบฝึกพยากรณ์_ระดับหน่วยบริการ_2563_ความเสี่ แบบฝึกวิเคราะห์_ระดับหน่วยบริการ_2563_ความเส...

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) เขตสุขภาพที่ 9 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 อ.เมือง จ.นครราชสีมา

CMI หน่วยบริการปีงบ 2562 (ต.ค-ก.ย. 62) Manual Manual_program คำสั่งคกก.จัดทำแผนพัฒนาระบบบริการ ที่ 3782-2562 วิธีการดาวน์โหลดข้อมูล แจ้งปรับแผน_ไทม์ไลน์_๑๙๑๑๑๑_0001 แจ้งปรับแผน_ไทม์ไลน์_๑๙๑๑๑๑_0002...