หลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลัง(Financial School) เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2564 สำหรับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติ

กำหนดการโครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแผน ปี 64 ร่าง ยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 9 บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4.docx บทที่ 5 การจัดทำหลักสูตรโรงเรียนพัฒนาศักยภาพการเงินการคลัง Financial School หลักสูตร การเงิน การบัญชี หลักสูตร การพัสดุ หลักสูตร การจัดเก็บรายได้ หลักสูตร...

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1/ปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

1.นโยบาย 30 บาทไปได้ทุกที่ 4.2การดูแลพระสงฆ์เขตสุขภาพที่ 9 5.1เล่มการจัดบริการสาธารณสุขตามวิถีชีว 5.3.2สถานการณ์โรคที่สำคัญทางระบาด สัปดาห์ที...

การประชุมแนวทางการดำเนินงาน เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปัญญาสติ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

3.4.7_การลดความแออัดทางห้องปฏิบัติการfinal_ประช 3.4.3_นวตกรรมคัดกรองโรคในแม่และเด็ก_ประชุมกรมฯ_18_สค_63 รวม จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิเขต 9 TELEHEALTH 5.1ปรับเกลี่ย ปี2564 -new(ประชุม กก.เขต) 5.3สรุปผลการศึกษาดูงาน...

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน และถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์การทำงานในระบบสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 25 – 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

1.Healthy Aging (อ.สุผล) 2.สุขพอเพียง (อ.วิชิต) 3.ชลอชรา (อ.อัครวัฒน์) 4.ชีวียืนยาว (อ.สิรินรัตน์) HR DISRUPTION1 Move on HR เปิดเมืองปลอดภัย ZARA DOH 26...