การประชุมคณะวิทยากรเพื่อเตรียมความพร้อม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างผู้ตรวจสอบคุณภาพ ข้อมูลบัญชี (Auditor) มืออาชีพ เขตสุขภาพที่ 9 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมโคราชโฮเท็ล จังหวัดนครราชสีมา

...

ประชุมคณะกรรมการ CFO เขตสุขภาพที่ 9 และคณะทำงานเตรียมการขับเคลื่อนแผนงาน CFO ปีงบประมาณ 2563

กำหนดการ-ประชุมวันที่ 4พ.ย.62 วาระที่ 2 คำสั่งCFOปี2563 วาระที่ 3 แผนปฏิบัติการ ปี 63 (1 พย 62) วาระที่ 4.1นำเสนอโครงการ Bright spot SS.2 +เฝ้าระวังrisk 4-7(4 พ.ย.62) (พี่ปุ๋ย) วาระที่ 4.2. นำเสนอโครงการตรวจบัญชีUCปีงบฯ2563-ป.CFOเขต4พ.ย.62 วาระที่ 4.3....

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 2/ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมช้างเผือก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

0ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพ 2 สรุปประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพ ครั้งที่ 1-ปีงบ 2563 (รับรองรายงานการประชุม) 4.1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพที่ 9 4.2 พปบ.ตย 62 4.3 นำเสนอร่างกำหนดการตรวจราชการ ปี 63 เขต 9 5.1 นำเสนองบลงทุน งาน กรรมการเขต ณ...

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลมกุฏคีรีวัน (ปากช่องนานา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมไทรงาม โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

รับรองผล สรุป คกก อํานวยการ3-23พค62(กย63)2  ...