การประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 9 เพื่อรองรับแผนและลงนามความร่วมมือ แผนการจัดบริการสาธารณสุขตามวิถีแนวใหม่ เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ แรนโชชาญวีร์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรีคลับ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

1.1มูลนิธิถันยรักษ์ 2.สรุปประชุมคณะกรรมการเขตฯ ครั้งที่ 5-2563(10 มี.ค.63) 3.1การบริหารจัดการงบลงทุน ณ 10 มิย 63 แก้ไข 2 4.3ITsupportNewNormal ร่าง1.1 edit 2 5.1นำเสนองบดำเนินงานยอดวันที่ 1 มิ.ย.63 5.2.1สถานการณ์การเงินเขต 9 (ประชุม 10 มิ.ย.63) เวลา 14.52...

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2563

หนังสือเชิญประชุมTELE(29มิย.63)เวลา14.00 น (1) 1 สถานการณ์การเงินเขต 9 (ประชุม 10 มิ.ย.63) เวลา 14.52 2 . สถานการณ์การเงินเขต 9 (ประชุม 10 มิ.ย.63) เวลา 14.52 – Copy 3 ผลการดำเนินงาน CFO 4. ดูงานเขต10และเขต7 5 แนวทางการดำเนินงาน Bright spot_2 (หลังCOVID19) 6...

คู่มือการเงินการคลัง ด้านการพัสดุ

1. คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจ 2.คู่มือการจัดซ์้อ_จัดจ้างด้วยวิธีประกวดร 3.คู่มือประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประ 7.คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปี 8.การจำหน่ายพัสดุ การแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่วยพัสดุ ผู้ปิด ปลดกระกาศ...