คู่มือการเงินการคลัง ด้านการพัสดุ

1. คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจ 2.คู่มือการจัดซ์้อ_จัดจ้างด้วยวิธีประกวดร 3.คู่มือประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประ 7.คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปี 8.การจำหน่ายพัสดุ การแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่วยพัสดุ ผู้ปิด ปลดกระกาศ...

เอกสาร / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม ด้านการเงิน

Flowchat การดำเนินการเงิน ระเบียบกฎหมาย-คู่มือการเงิน พรก.การศึกษาบุตร พ.ศ.2562 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0406ว158ลว.30ส.ค.53การติดตั้งและใช้โทรศัพท์ หนังสือกรมบัญชีกลาง...

เอกสารเพิ่มเติม คู่มือพัฒนาระบบการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 9 (ด้านบัญชี)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 1.คู่มือบัญชีหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัด สธ 2.กรอบการบันทึกบัญชี UC 2563 3.หลักเกณฑ์คำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย 4.หลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 5.คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ 6. คู่มือบัญชีภาครัฐ ที่ดินอาคารอุปกรณ์ 7....

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 5/ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมช้างเผือก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สรุปประชุมคณะกรรมการเขตฯ ครั้งที่ 4-2563(20 ก.พ.63) 3.1งบลงทุน กรรมการเขต ครั้งที่ 5 10 มีนา63 ณ 9มีนา63 3.3จัดตารางเวร รพ.มกุฏคีรีวัน 4.1(1)HRH Blueprint_เขตสุขภาพที่ 9 4.1(2)การบริหารตำแหน่งว่างของเขตสุขภาพที่ 9_10036 4.2(ร่าง)กำหนดการสรุปตรวจราชการฯกรณีปกติ รอบ1...