Author Archive: admin

rss feed

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดบริการพิเศษสำหรับประชาชนของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ ๙ และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
By กันยายน 4, 2017 81 views 0 Comments Read More →

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดบริการพิเศษสำหรับประชาชนของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ ๙ และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

    ดาวน์โหลด>>>>>> 2.ระเบียบกระทรวง จัดบริการเพิ่มพิเศษสำหรั 3.คู่มือการจัดบริการเพิ่มพิเศษ -เผยแพร่ 4.แนวทางปฏิบัติ CHC นพ.สสจ-ข้อปฏิบัติ+เรียกเก็ 5.แนวทางปฏิบัติ CHC สำเนาเรียน รพศ.รพท.รพช.-ข้อ 6.ประกาศค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่CHC ปลัดลงนาม29มี แบบแสดงความจำนง พฉ01-พฉ02-ส่งจังหวัด

เอกสารประกอบการประชุมโครงการส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานวัณโรค ในเขตสุขภาพที่ 9   ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 23 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมสุรนารี บี โรงแรมดุสิตปริ้นเซส  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
By สิงหาคม 23, 2017 153 views 0 Comments Read More →

เอกสารประกอบการประชุมโครงการส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานวัณโรค ในเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุรนารี บี โรงแรมดุสิตปริ้นเซส อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

  ดาวน์โหลด>>>>>  1. Thailand TB_16Jan2017 (2) 2. TBB

ประกาศรายชื่อผลงาน ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  (Service plan Show & Share) เขตนครชัยบุรินทร์ ปีงบประมาณ 2560
By สิงหาคม 18, 2017 88 views 0 Comments Read More →

ประกาศรายชื่อผลงาน ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan Show & Share) เขตนครชัยบุรินทร์ ปีงบประมาณ 2560

    ดาวน์โหลด>>>>>>>>ประกาศผลรางวัล รายละเอียดส่งโปสเตอร์ Best practice

โครงการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของคณะกรรมการ Chief Officer  เขตสุขภาพที่ ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
By สิงหาคม 4, 2017 203 views 0 Comments Read More →

โครงการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของคณะกรรมการ Chief Officer เขตสุขภาพที่ ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ดาวน์โหลด>>>> 1. โครงร่างแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ ๙ 2. 1. สรุปผลการดำเนินงานCFO เขตสุขภาพที่ 9 3. 2. แผนปฏิบัติการ ปี 61 CFO

เอกสารบรรยาย ITA เขตสุขภาพที่ 9 ประชุมวันที่ 11 สิงหาคม 2560
By สิงหาคม 2, 2017 372 views 0 Comments Read More →

เอกสารบรรยาย ITA เขตสุขภาพที่ 9 ประชุมวันที่ 11 สิงหาคม 2560

  ดาวน์โหลด>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>เอกสารบรรยาย ITA เขตสุขภาพที่ 9

ขอเชิญประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
By กรกฎาคม 31, 2017 103 views 0 Comments Read More →

ขอเชิญประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ดาวโหลด >>> ขอเชิญประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ ๙ นครชัยบุรินทร์  (ปี 2561 – 2564)
By กรกฎาคม 20, 2017 781 views 0 Comments Read More →

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ ๙ นครชัยบุรินทร์ (ปี 2561 – 2564)

NEW >> โครงร่างแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ ๙ 1 แผนภาพการจัดทำแผน ตัวใหม่ 2 แบบฟอร์มจัดทำแผน 22 ขั้นตอน 3 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 4 แผนภาพแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 5 strategic 20 year 6 สรุป thailnd 4.0 ด้านการสาธารณสุข 7 strategic issue 12 8 Sustainable Development Goals (SDGs) Full 9 เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ฉบับย่อ 10 แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 11 โมเดล thailand 4.0 (พลเอกประยุทธ์)

เอกสารประกอบการประชุม CEO Board ครั้งที่ 7
By กรกฎาคม 16, 2017 80 views 0 Comments Read More →

เอกสารประกอบการประชุม CEO Board ครั้งที่ 7

ดาวน์โหลด >>> CEO 17.07.2560

แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2560 – 2579 เขตสุขภาพที่ 9
By กรกฎาคม 12, 2017 160 views 0 Comments Read More →

แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2560 – 2579 เขตสุขภาพที่ 9

ดาวน์โหลด >>> เอกสารแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ Service plan   18 สาขาหลัก ปีงบประมาณ 2561
By กรกฎาคม 3, 2017 173 views 0 Comments Read More →

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ Service plan 18 สาขาหลัก ปีงบประมาณ 2561

  ดาวน์โหลด>>>>>>>>>>>>>สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารเข้าประชุมวันที่ 21 ก.ค.60