เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 9 ณ โรงพยาบาลนครปฐม

ดาวน์โหลด>>>>>>> 1.โครงการอาหารปลอดภัย รพ.นครปฐม 25.1.61 2.โครงการอาหารปลอดภัย รพ.นครปฐมม 25.1.61      3.นำเสนออาหารปลอดภัย 4.นำเสนออาหารปลอดภัย...

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ื 9 ครั้งที่ 5/2561 ณ โรงพยาบาลปากช่องนานา

ดาวน์โหลด >>> วาระการประชุมคกก.เขต9ครั้งที่5ปี2561ณรพ.ปากช่องนานา ทิศทาง สสจ._ท่านปลัดฯ_DrO_110261 v.2 4.1 Sustainable Thai Project v.3 2รับรองรายงานการประชุมครั้งที่4ปี61วันที่17ม.ค.61 3.1.1ผลเบิกจ่ายงบลงทุนเขต 9 ณ 31 ม.ค.61 3.1.2นำเสนองบดำเนินงาน วันที่ 9...

ประชุมจัดคนลงโครงสร้าง 12-13 ก.พ.61

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 กำหนดการ…..แก้ไข Finail_คู่มือ FTE แก้ไข 07022561_20.20 น. บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 นิยามศัพท์เฉพาะ หน้าปก fte ทิศทางการบริหารกำลังคน 150161-ตัวอย่างแผนเกษียณ รับเพิ่ม ภาพรวมและรพ_KS...

การประชุม กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

ดาวน์โหลดเอกสาร ระเบียบวาระการประชุม นำเสนอ ชี้แจง แนวทางการดำเนินงาน โครงการออกกำลัง 9 กพ 61 ตารางการออกกำลังกาย ทุกวันพุธ ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2561 ผลการดำเนินโครงการสุขเสริมสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9    ...