เอกสาร การจัดซื้อยาร่วม ปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร ด้านล่างนี้ 1ขอเปลี่ยนแปลงสัญญา (sitagliptin 100mg) 2ขอเปลี่ยนแปลงสัญญา (ticagrelor 90 mg) 3 ขอส่งแก้ไข สัญญา รายการ Mycophenolate 4 แก้ไขสัญญา Bortezomib 3.5 mg 5 ขอแก้ไข้สัญญา รายการ Rituximab และ Erlotinib...

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560-2561 และจัดทำแผนพัฒนาสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 9 วันที่ 25–26 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมบ้านดินวังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อสรุปผล กำหนดการประชุมฯ วันที่ 25-26 ก.ย. 61 (ปรับ 5 ก.ย. 61) คำสั่ง Chief แบบฟอร์มแผนพัฒนางานเขตสุขภาพ ปี 2562 แผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร 1.R9 How to work นพ.ยุทธนา พูนพานิช 2.แผนงานรองรับข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ฯ (PA)...

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการจัดการระบบการเงินการคลัง ด้านแผนพัฒนาธุรกิจ Business plan พัฒนาสู่ Smart Hospital

ดาวน์โหลดเอกสาร ด้านล่างนี้ การจัดทำแผนธุรกิจ Business Plan to Smart Hosp นำเสนอ Best practice การบริหารด้านการเงินการคลัง รพ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา นำเสนอ การบริหารด้านการเงินการคลัง ปี 2561 รพ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ นำเสนอ ผลงานเด่นด้านการเงินการคลัง รพ.หนองกี่...

โครงการพัฒนาหน่วยบริการด้านสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพ ในอาเซียน เขตสุขภาพที่ 9 วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ดาวน์โหลดเอกสาร นำเสนองานพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ โรงพยาบาลปากช่องนานาศบต งานนำเสนอAEC12กย61 (รพ.นางรอง) นำเสนอ การจัดบริการ ของ ศบต. (รพ.สุรินทร์) การดำเนินงานศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาต1 (รพ.จัตุรัส)...

ขอเชิญประชุม ติดตามงบลงทุน ปี 62 การบริหารจัดการงบค่าเสื่อม ระดับเขต 10 % ปี 62 และการเตรียมความพร้อมงบลงทุน ปี 63

เชิญประชุมงบลงทุน 5 กย.61 ระเบียบวาระการประชุม conf. งบลงทุน งบค่าเสื่อ เอกสารหมายเลข1...