โครงการพัฒนาศักยภาพการสร้างหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้รับผิดชอบการให้บริการด้านสุขภาพ แก่แรงงานต่างด้าว เขตสุขภาพที่ 9

กำหนดการประชุม PP การบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพสำหรับแ   ( นพ.วลัญช์ชัย จำสำราญพงศ์) การดำเนินงานด้านสาธารณสุข (COO) ( นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์) บรรยายให้ความรู้ จัดหางานจัดที่ รายาแกรนด์ พี่เง็ก 08-3-62   (ประกันสังคม) 3สอนวันที่ 8 มีค  (ศ.อนามัยที่ 9)...

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ Chief Information Officer : CIO เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

1.837572_SeemlessRH9final 2.MOPH Provider Ecosystemv2 3.สไลด์ รมว. ตรวจเยี่ยม สป. V.13_23.01.62 4.ISMregion9 2 5.นำเสนอDigitaltranformation R9Q...

ตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุขรอบที่1 ปี2562 เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562

ไฟล์ตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุขรอบที่1 ปี2562 เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562 1_2562_PCC_บุรีรัมย์ Final นำเสนอคณะ 2.1 รอบ 1-62 จ.บุรีรัมย์ (25-1-62) RDU&AMRบุรีรัมย์V2 คณะ 1 บุรีรัมย์ รวมสไลด์...

ประชมเชิงปฏิบัติการโครงการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลบัญชีและการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC)

กำหนดการประชุม29มค.62ปรับใหม่ 01_แบบตรวจ- สร้างเสริมสุขภาพ 02_แบบตรวจ-ค่าใช้จ่ายประจำ 03_แบบตรวจ- ค่าเสื่อม 04_แบบตรวจ- ผู้ให้บริการ ทะเบียนคุมงบลงทุน ปี59-60 ทะเบียนคุมเงินโครงสร้างเสริมสุขภาพxlsx ทะเบียนคุมแผนการบริหารบริหารงบค่าเสื่อม ประกาศ กสธ_ เรื่อง หลักเกณฑ์...

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 3/ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ระเบียบวาระการประชุม 2.รับรองรายงานการประชุมคกก.เขตครั้งที่2ปี62 3.1.2นำเสนองบดำเนินงานยอดวันที่14-1-62รอบ2 3.1.4SeamlessRH9final 3.1.4SeamlessRH9-template2562 4.1RDU 4.2Donor and Organ transpant at 18 มกราคม 2562 (รพ.สร.) V.5 5.2slide นำเสนอที่ประชุม คกก.เขต ครั้งที่...