คู่มือการเงินการคลัง ด้านการพัสดุ

1. คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจ 2.คู่มือการจัดซ์้อ_จัดจ้างด้วยวิธีประกวดร 3.คู่มือประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประ 7.คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปี 8.การจำหน่ายพัสดุ การแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่วยพัสดุ ผู้ปิด ปลดกระกาศ...

เอกสาร / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม ด้านการเงิน

Flowchat การดำเนินการเงิน ระเบียบกฎหมาย-คู่มือการเงิน พรก.การศึกษาบุตร พ.ศ.2562 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0406ว158ลว.30ส.ค.53การติดตั้งและใช้โทรศัพท์ หนังสือกรมบัญชีกลาง...

เอกสารเพิ่มเติม คู่มือพัฒนาระบบการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 9 (ด้านบัญชี)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 1.คู่มือบัญชีหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัด สธ 2.กรอบการบันทึกบัญชี UC 2563 3.หลักเกณฑ์คำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย 4.หลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 5.คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ 6. คู่มือบัญชีภาครัฐ ที่ดินอาคารอุปกรณ์ 7....

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือพัฒนาระบบการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 9

2 กำหนดการ จริง รายชื่อการแบ่งกลุ่มการจัดทำคู่มือพัฒนาระบบการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 9 การเงิน เอกสารเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง เ บัญชี 1.เกณฑ์คะแนนปีงบประมาณ 2563 ปรับ 2.รายละเอียด ผังบัญชี เกณฑ์ตรวจสอบงบทดลอง9 12 3คู่มือตรวจสอบคุณภาพบัญชี ประจำเดือน...