โครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานแรงงานต่างด้าว ผู้ติดตามและเหยื่อค้ามนุษย์ ในการจัดบริการที่เป็นมิตร เขตสุขภาพที่ 9

  กำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบ...

โครงการตรวจสอบคุณภาพข้อูลบัญชีและการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(UC)

คำสั่ง สป.ที่ 1222.2561 ลว.17 เม.ย.2561 แต่งตั้ง คกก.ตรวจ คำสั่ง สป.ที่ 1223.2561 ลว.17 เม.ย.2561 แต่งตั้ง คกก.ตรวจ เครื่องมือ 1_แนวทางการตรวจสอบการใช้จ่ายเง เครื่องมือ 2_แบบตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองท เครื่องมือ 3_ประกาศกสธ สธ.0245.929 ลว.18 เม.ย.61...