โครงการนำเสนอผลงานเด่นด้านการ พัฒนาระบบบริหารจัดการดา้นการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 9

นำเสนอวิทยากร นำเสนอ นพ.ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ นำเสนอ.นพ.สุรชัย แก้วหิรัญ นำเสนอของ พญ.อุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ นำเสนอผลงานเด่นด้านการเงินการคลัง ของ 5 โรงพยาบาล Bright Spot Phakdee Hospital 28519 นำเสนอ Bright Spot รพ.บัวใหญ่ (29พ.ค.62) HUAIRAT BREAKING 2...

ประชุม คณะทำงานคัดเลือกผลงานเด่นด้านการพัฒนาระบบการเงินการคลัง (Bright Spot)

วาระ คทง bright spot (ประชุม 10 เม.ย.62)  1.คำสั่งคณะทำงาน และคณะกรรมการประเมิน Bright spot 2 2. นำเสนอความก้าวหน้าโครงการ Financial Forum RH9 Show (10 เม.ย. 3. แนวทาง หลักเกณฑ์ และรูปแบบการประเมิน และ 4. การมอบหมายภารกิจ financial forum rh9 show 5...

Toto Singapore

Toto Singapore oleh Senior4D tetapi petaruh diminta untuk memilih mana yang bisa menjadi juara. Jika Anda telah membuat taruhan ini, biasanya tidak ada penggantian, kecuali bagi mereka yang tidak memulai. Ini berarti bahwa itu dimaksudkan oleh pemain atau pesaing yang...

โครงการพัฒนาศักยภาพการสร้างหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้รับผิดชอบการให้บริการด้านสุขภาพ แก่แรงงานต่างด้าว เขตสุขภาพที่ 9

กำหนดการประชุม PP การบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพสำหรับแ   ( นพ.วลัญช์ชัย จำสำราญพงศ์) การดำเนินงานด้านสาธารณสุข (COO) ( นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์) บรรยายให้ความรู้ จัดหางานจัดที่ รายาแกรนด์ พี่เง็ก 08-3-62   (ประกันสังคม) 3สอนวันที่ 8 มีค  (ศ.อนามัยที่ 9)...

ตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุขรอบที่1 ปี2562 เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562

ไฟล์ตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุขรอบที่1 ปี2562 เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562 1_2562_PCC_บุรีรัมย์ Final นำเสนอคณะ 2.1 รอบ 1-62 จ.บุรีรัมย์ (25-1-62) RDU&AMRบุรีรัมย์V2 คณะ 1 บุรีรัมย์ รวมสไลด์...

ประชมเชิงปฏิบัติการโครงการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลบัญชีและการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC)

กำหนดการประชุม29มค.62ปรับใหม่ 01_แบบตรวจ- สร้างเสริมสุขภาพ 02_แบบตรวจ-ค่าใช้จ่ายประจำ 03_แบบตรวจ- ค่าเสื่อม 04_แบบตรวจ- ผู้ให้บริการ ทะเบียนคุมงบลงทุน ปี59-60 ทะเบียนคุมเงินโครงสร้างเสริมสุขภาพxlsx ทะเบียนคุมแผนการบริหารบริหารงบค่าเสื่อม ประกาศ กสธ_ เรื่อง หลักเกณฑ์...