โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือพัฒนาระบบการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 9

2 กำหนดการ จริง รายชื่อการแบ่งกลุ่มการจัดทำคู่มือพัฒนาระบบการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 9 การเงิน เอกสารเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง เ บัญชี 1.เกณฑ์คะแนนปีงบประมาณ 2563 ปรับ 2.รายละเอียด ผังบัญชี เกณฑ์ตรวจสอบงบทดลอง9 12 3คู่มือตรวจสอบคุณภาพบัญชี ประจำเดือน...

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิเคราะห์ข้อมูลบัญชี เขตสุขภาพที่ 9 (รุ่นที่ 2)

2 กำหนดการ รุ่น 2 -จริง Presentation1พี่วุฒิ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การนำเข้าข้อมูลไฟล์วิเคราะห์ความเสี่ยง แบบฝึกหัด งบการเงิน เพื่อการฝึกอบรม 2563_ข้อมูลการเงินการคลังเบื้องต้น แบบฝึกพยากรณ์_ระดับหน่วยบริการ_2563_ความเสี่ แบบฝึกวิเคราะห์_ระดับหน่วยบริการ_2563_ความเส...

ประชุมคณะวิทยากร เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างผู้ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลบัญชี (Auditor) มืออาชีพ

นำเสนอโครงการAuditorมืออาชีพ แผนปฏิบัติการ ปี 63 (19 ธค 62)...