โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ นักบัญชีหน้าใหม่ และผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี Auditor เขตสุขภาพที่ 9

หนังสือเชิญประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพนักบัญชีหน้าใหม่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักบัญชีหน้าใหม่ เขตสุขภาพที่ 9 แก้ไข (แนบ) 1 กำหนดการ จริง(9กค.62) เชิญ นักบัญชีหน้าใหม่ เชิญ ประธาน เชิญ กล่าวรายงาน เชิญ วิทยากร 2 แบบฟอร์มจองที่พัก...

โครงการนำเสนอผลงานเด่นด้านการ พัฒนาระบบบริหารจัดการดา้นการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 9

นำเสนอวิทยากร นำเสนอ นพ.ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ นำเสนอ.นพ.สุรชัย แก้วหิรัญ นำเสนอของ พญ.อุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ นำเสนอผลงานเด่นด้านการเงินการคลัง ของ 5 โรงพยาบาล Bright Spot Phakdee Hospital 28519 นำเสนอ Bright Spot รพ.บัวใหญ่ (29พ.ค.62) HUAIRAT BREAKING 2...

ประชุม คณะทำงานคัดเลือกผลงานเด่นด้านการพัฒนาระบบการเงินการคลัง (Bright Spot)

วาระ คทง bright spot (ประชุม 10 เม.ย.62)  1.คำสั่งคณะทำงาน และคณะกรรมการประเมิน Bright spot 2 2. นำเสนอความก้าวหน้าโครงการ Financial Forum RH9 Show (10 เม.ย. 3. แนวทาง หลักเกณฑ์ และรูปแบบการประเมิน และ 4. การมอบหมายภารกิจ financial forum rh9 show 5...

โครงการพัฒนาศักยภาพการสร้างหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้รับผิดชอบการให้บริการด้านสุขภาพ แก่แรงงานต่างด้าว เขตสุขภาพที่ 9

กำหนดการประชุม PP การบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพสำหรับแ   ( นพ.วลัญช์ชัย จำสำราญพงศ์) การดำเนินงานด้านสาธารณสุข (COO) ( นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์) บรรยายให้ความรู้ จัดหางานจัดที่ รายาแกรนด์ พี่เง็ก 08-3-62   (ประกันสังคม) 3สอนวันที่ 8 มีค  (ศ.อนามัยที่ 9)...