สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบ งานแรงงานต่างด้าวในการจัดบริการที่เป็นมิตร

เอกสารการประชุม สรุปประเมินผลโครงการแรงงานต่างด้าว แผนผังขั้นตอนการดูแลช่วยเหลือเหยื่อจากก เอกสารประกอบเพิ่มเติม สรุปการศึกษาดูงาน รวม 3 Setting วิเคราะความพึงพอใจ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ...