โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการด้านการเงินการคลัง (Bright Spot season 2 : Change NODE) เขตสุขภาพที่ 9

Bright Spot หนองบัวแดงภักดี 12863 5.NODE_นางรอง 13082563 1.NODE_โชคชัย 2.NODE_ท่าตูม-ชุมพลบุรี 4.NODE_ลำปลายมาศ-หนองหงส์...

การประชุมคณะกรรมการ CFO เขตสุขภาพที่ 9

ว748 เชิญ คทง.ประชุม bright spot 7 ก.ค.63 วาระที่ 1.1 สรุปผลงานดำเนินตามแผน ปี 63 วาระ 1.3 กำหนดการเยี่ยมเสริมพลังการเงินการค วาระ 3.1 การดำเนินงาน Bright spot (ประชุม 7 สค.63) วาระ 3.2 นำเสนอ CFO new normal 2564 วาระ 3.3 นำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน 25-27 สค.63 Template...

วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเงินการคลัง ของหน่วยบริการสาธารณสุขที่ประสบปัญหา สถานะทางการ 10 หน่วยบริการ ในเขตสุขภาพที่ 9 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

วิเคราะห์10 อันดับแรก(ปึ๋ง) 1 วิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลังโรงพยาบาลบัวใหญ่ ( 2 วิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง รพ.ด่านขุนทด พ.ค.63(เล็ก) 3 วิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง รพ. ขามทะเลสอ พค63 4 วิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง รพ. โชคชัย พค63(จอร์ช) 5...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนพฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนพฤษภาคม 2563สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ได้จ้างบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง