โครงการสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลบัญชีและการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน (UC) ปี 2561

  ขอเชิญประชุม สรุปผลการตรวจบัญชีและ UC – ผู้บริหาร- ขอเชิญประชุม สรุปผลการตรวจบัญชีและ UC –...

สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบ งานแรงงานต่างด้าวในการจัดบริการที่เป็นมิตร

เอกสารการประชุม สรุปประเมินผลโครงการแรงงานต่างด้าว แผนผังขั้นตอนการดูแลช่วยเหลือเหยื่อจากก เอกสารประกอบเพิ่มเติม สรุปการศึกษาดูงาน รวม 3 Setting วิเคราะความพึงพอใจ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ...

เอกสารการประชุมคณะกรรมการ CFO เขต 9 วันที่ 10 พค. 61 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ชั้น 9

หนังสือเชิญ คณะกรรมการ CFO(10พค.61) ผลการดำเนินงาน (PA.CFO) และสถานการณ์การเงินการ นำเสนองบดำเนินงานรวมค่าตอบแทนวันที่10-5-2561 กำหนดค่า K เพื่อปรับ BP ปีงบ61และเสนอแนะจัดสร adjust_compensation_2_61_region09_2พค61 ร่าง สรุปเงินเติม IP หน่วยบริการ สป.ปี 61_STM...

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๙๒๑/ ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ๒๐ สาขาหลัก เขตสุขภาพที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ดาวน์โหลด>>สำเนา คู่ฉบับ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปี 2561 ฉบับแก้ไข (วันที่ 7 พฤษภาคม...