กำหนดการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Tele Conference ช่องทาง Hangout การเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการสร้างหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้รับผิดชอบการให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ เขตสุขภาพที่ 9

1 กำหนดการ 2 แบบฟอร์ม เก็บข้อมูลต่างด้าว เขตสุขภาพที่ 9 3 ประชุมเตรียมงานต่างด้าว 7 ธค 61 4 สรุปประเมินผลแรงงานต่างด้าว...

คณะกรรมการ CFO เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1/2562

(ร่าง) หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ CFO ระดับเขต วันที่ 26 ตค 61 การปฏิรูประบบสุขภาพและกลไกการดำเนินงานข เอกสาร 1 สรุปการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง CFO ปีงบ61 (ตามPA61) เอกสาร 2 จัดสรร-UC-62-12-ก.ย.-61-อนุ-คลัง-3 เอกสาร 2.1 ไฟล์จัดสรร OP-PP สป.สธ. งวด 1 ครั้งที่ 1...

เอกสาร การจัดซื้อยาร่วม ปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร ด้านล่างนี้ 1ขอเปลี่ยนแปลงสัญญา (sitagliptin 100mg) 2ขอเปลี่ยนแปลงสัญญา (ticagrelor 90 mg) 3 ขอส่งแก้ไข สัญญา รายการ Mycophenolate 4 แก้ไขสัญญา Bortezomib 3.5 mg 5 ขอแก้ไข้สัญญา รายการ Rituximab และ Erlotinib...

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการจัดการระบบการเงินการคลัง ด้านแผนพัฒนาธุรกิจ Business plan พัฒนาสู่ Smart Hospital

ดาวน์โหลดเอกสาร ด้านล่างนี้ การจัดทำแผนธุรกิจ Business Plan to Smart Hosp นำเสนอ Best practice การบริหารด้านการเงินการคลัง รพ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา นำเสนอ การบริหารด้านการเงินการคลัง ปี 2561 รพ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ นำเสนอ ผลงานเด่นด้านการเงินการคลัง รพ.หนองกี่...

โครงการพัฒนาหน่วยบริการด้านสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพ ในอาเซียน เขตสุขภาพที่ 9 วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ดาวน์โหลดเอกสาร นำเสนองานพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ โรงพยาบาลปากช่องนานาศบต งานนำเสนอAEC12กย61 (รพ.นางรอง) นำเสนอ การจัดบริการ ของ ศบต. (รพ.สุรินทร์) การดำเนินงานศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาต1 (รพ.จัตุรัส)...

โครงการสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลบัญชีและการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน (UC) ปี 2561

  ขอเชิญประชุม สรุปผลการตรวจบัญชีและ UC – ผู้บริหาร- ขอเชิญประชุม สรุปผลการตรวจบัญชีและ UC –...