โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดบริการพิเศษสำหรับประชาชนของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ ๙ และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

    ดาวน์โหลด>>>>>> 2.ระเบียบกระทรวง จัดบริการเพิ่มพิเศษสำหรั 3.คู่มือการจัดบริการเพิ่มพิเศษ -เผยแพร่ 4.แนวทางปฏิบัติ CHC นพ.สสจ-ข้อปฏิบัติ+เรียกเก็ 5.แนวทางปฏิบัติ CHC สำเนาเรียน รพศ.รพท.รพช.-ข้อ 6.ประกาศค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่CHC...

เอกสารประกอบการประชุมโครงการส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานวัณโรค ในเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุรนารี บี โรงแรมดุสิตปริ้นเซส อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

  ดาวน์โหลด>>>>>  1. Thailand TB_16Jan2017 (2)...

โครงการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของคณะกรรมการ Chief Officer เขตสุขภาพที่ ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ดาวน์โหลด>>>> 1. โครงร่างแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ ๙ 2. 1. สรุปผลการดำเนินงานCFO เขตสุขภาพที่ 9 3. 2. แผนปฏิบัติการ ปี 61...

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดหาพัสดุระดับเขตเพื่อการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์มิใช่ยา เขตสุขภาพที่ 9

  ดาวน์โหลด>>>>โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดหาพัสดุระดับเขตสุขภาพที่ 9 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดหาพัสดุระดับเขตสุขภาพที่...