ข่าวประชุม อบรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดบริการพิเศษสำหรับประชาชนของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ ๙ และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
By กันยายน 4, 2017 127 views 0 Comments Read More →

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดบริการพิเศษสำหรับประชาชนของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ ๙ และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

    ดาวน์โหลด>>>>>> 2.ระเบียบกระทรวง จัดบริการเพิ่มพิเศษสำหรั 3.คู่มือการจัดบริการเพิ่มพิเศษ -เผยแพร่ 4.แนวทางปฏิบัติ CHC นพ.สสจ-ข้อปฏิบัติ+เรียกเก็ 5.แนวทางปฏิบัติ CHC สำเนาเรียน รพศ.รพท.รพช.-ข้อ 6.ประกาศค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่CHC ปลัดลงนาม29มี แบบแสดงความจำนง พฉ01-พฉ02-ส่งจังหวัด

เอกสารประกอบการประชุมโครงการส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานวัณโรค ในเขตสุขภาพที่ 9   ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 23 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมสุรนารี บี โรงแรมดุสิตปริ้นเซส  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
By สิงหาคม 23, 2017 196 views 0 Comments Read More →

เอกสารประกอบการประชุมโครงการส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานวัณโรค ในเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุรนารี บี โรงแรมดุสิตปริ้นเซส อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

  ดาวน์โหลด>>>>>  1. Thailand TB_16Jan2017 (2) 2. TBB

โครงการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของคณะกรรมการ Chief Officer  เขตสุขภาพที่ ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
By สิงหาคม 4, 2017 231 views 0 Comments Read More →

โครงการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของคณะกรรมการ Chief Officer เขตสุขภาพที่ ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ดาวน์โหลด>>>> 1. โครงร่างแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ ๙ 2. 1. สรุปผลการดำเนินงานCFO เขตสุขภาพที่ 9 3. 2. แผนปฏิบัติการ ปี 61 CFO

เอกสารบรรยาย ITA เขตสุขภาพที่ 9 ประชุมวันที่ 11 สิงหาคม 2560
By สิงหาคม 2, 2017 406 views 0 Comments Read More →

เอกสารบรรยาย ITA เขตสุขภาพที่ 9 ประชุมวันที่ 11 สิงหาคม 2560

  ดาวน์โหลด>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>เอกสารบรรยาย ITA เขตสุขภาพที่ 9

ขอเชิญประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
By กรกฎาคม 31, 2017 125 views 0 Comments Read More →

ขอเชิญประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ดาวโหลด >>> ขอเชิญประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดหาพัสดุระดับเขตเพื่อการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์มิใช่ยา เขตสุขภาพที่ 9
By กุมภาพันธ์ 7, 2017 149 views Read More →

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดหาพัสดุระดับเขตเพื่อการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์มิใช่ยา เขตสุขภาพที่ 9

  ดาวน์โหลด>>>>โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดหาพัสดุระดับเขตสุขภาพที่ 9 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดหาพัสดุระดับเขตสุขภาพที่ 9

การประชุมพัฒนาระบบส่งต่อเขตสุขภาพที่ 9
By กรกฎาคม 11, 2016 221 views 0 Comments Read More →

การประชุมพัฒนาระบบส่งต่อเขตสุขภาพที่ 9

  ดาวน์โหลด>>>>ประชุมพัฒนาระบบส่งต่อเขตสุขภาพที่ 9                      

By มิถุนายน 7, 2016 261 views 0 Comments Read More →

  ดาวน์โหลด >>>(ร่าง) คำสั่งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9

อบรมการการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้โปรแกรม AngularJs
By กันยายน 21, 2015 226 views Read More →

อบรมการการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้โปรแกรม AngularJs

  บรรยากาศการอบรมAngularJs เพื่อการพัฒนางานสารสนเทศนครชัยบุรินทร์  ได้จัดขึ้น ณ จังหวัดชัยภูมิ  ตัว AngularJs เป็น FrameWork Javascript ที่ Google ให้การสนับสนุน จะทำให้ การพัฒนาการเรียกใช้ข้อมูลและการแสดงผลบน WebSite ทำได้รวดเร็วขึ้น ใช้ทรัพยากรServer น้อยกว่าวิธีเขียนโปรแกรมแบบเดิม ที่ใช้ PHP Framework แต่เพียงอย่างเดียวโดยสามารถนำไปใช้ร่วมกับ Yii Framework และ PHP Programming แบบเดิมได้ และสามารถจัดทำ interface แบบ Responsive กับผู้ใช้ที่สวยงามกว่าเดิม เขตสุขภาพที่9 นครชัยบุรินทร์ มุ่งมั่นการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสุขภาพใน Health Data Center และฐานข้อมูลทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการจัดบริการแบบไร้รอยต่อ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน และการเชื

สไลด์นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ ๙ นครชัยบุรินทร์  วันที่ ๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๕๘
By กันยายน 18, 2015 728 views Read More →

สไลด์นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ ๙ นครชัยบุรินทร์ วันที่ ๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๕๘

  ดาวน์โหลด >>> สรุปแผน16-17กย58 แคปปิตอล เจ แอท เขาใหญ่