เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 (CEO Board) วันที่ 17 มกราคม 2561

ดาวน์โหลด >>> วาระประชุม17มค61 1.1_100ปีการสาธารณสุข 2รับรองรายงานการประชุม 4.1.1Slide งบลงทุน61_15 ม.ค.61 เพิ่มslideเบิกจ่าย-1 4.1.2และ4.1.3CFOผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงานและค่าตอบแทน ณ 12 ม.ค.61 4.3โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย16.00น....

เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2561 ครั้งที่ 1

  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม >>>> 1.2. คำสั่งCFOปี2561 (เอกสารหมายเลย 1) 1.3 รายชื่อผู้ออกตรวจราช_ตัวชี้วัดการ (เอกสารหมายเลข 2) 2.1. จัดสรรเงิน UC (เอกสารหมายเลข 3) 2.2 การจัดทำแผน planfin (เอกสารหมายเลข 4) 2.3. คำรับรองการปฏิบัติงาน PA ปี 61 (...

CSOนำเสนอผลการดำเนินงานระบบบริการสุขรอบ9เดือน

  เอกสารนำเสนอผลการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ 9 ในรอบ 9 เดือนในที่ประชุมผู้บริการเขตสุขภาพที่ 9 วันที่ 5 สค.2557 ห้องประชุม สสจ.นครราชสีมา โดยคณะทำงาน CSO Downloadเอกสาร...

ประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์ P4PP เขตสุขภาพที่9

คณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์ผลงานการให้บริการสุขภาพเชิงรุกของหหน่วยบริการปฐมภูมิเขตสุขภาพที่ 9 ซึ่งมี นพ.สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์ นพ.สสจ.บุรีรัมย์ เป็นประธาน ได้ประชุม ครั้งที่ 2 ขั้น เมื่อ วันที่ 16 ธค 2556  ณ ห้องประชุม ลีลาวลัย รีสอร์ท จ.นครราชสีมา มีการพิจารณา รายละเอียด...