เอกสารเตรียมประชุม

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ ๙ นครชัยบุรินทร์  (ปี 2561 – 2564)
By กรกฎาคม 20, 2017 781 views 0 Comments Read More →

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ ๙ นครชัยบุรินทร์ (ปี 2561 – 2564)

NEW >> โครงร่างแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ ๙ 1 แผนภาพการจัดทำแผน ตัวใหม่ 2 แบบฟอร์มจัดทำแผน 22 ขั้นตอน 3 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 4 แผนภาพแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 5 strategic 20 year 6 สรุป thailnd 4.0 ด้านการสาธารณสุข 7 strategic issue 12 8 Sustainable Development Goals (SDGs) Full 9 เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ฉบับย่อ 10 แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 11 โมเดล thailand 4.0 (พลเอกประยุทธ์)

เอกสารประกอบการประชุม CEO Board ครั้งที่ 7
By กรกฎาคม 16, 2017 80 views 0 Comments Read More →

เอกสารประกอบการประชุม CEO Board ครั้งที่ 7

ดาวน์โหลด >>> CEO 17.07.2560

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9
By กุมภาพันธ์ 17, 2017 222 views Read More →

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9

    ดาวน์โหลด >>> เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 (20กพ2560)

เอกสารประกอบการประชุม CEO Board ครั้งที่ 2 วันที่ 24 มกราคม 2560
By มกราคม 23, 2017 219 views Read More →

เอกสารประกอบการประชุม CEO Board ครั้งที่ 2 วันที่ 24 มกราคม 2560

    ดาวน์โหลด >>> เอกสารประกอบการประชุม CEO 24.01.2560

ขอเชิญประชุม Service Plan วันที่18 เมษายน 2559
By เมษายน 8, 2016 265 views 0 Comments Read More →

ขอเชิญประชุม Service Plan วันที่18 เมษายน 2559

ดาวน์โหลด >>> เชิญประชุมservice_plan  

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
By พฤศจิกายน 3, 2015 466 views 0 Comments Read More →

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์

  ดาวน์โหลด >>> CEO 03112558  

ประกาศผลการคัดเลือกคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพและคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9
By สิงหาคม 31, 2015 250 views Read More →

ประกาศผลการคัดเลือกคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพและคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9

      ดาวน์โหลด >>>  ผลการคัดเลิอกคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่9  

เอกสารนำเสนอการประชุมคระกรรมการเขตสุขภาพที่ 9
By สิงหาคม 18, 2015 253 views 0 Comments Read More →

เอกสารนำเสนอการประชุมคระกรรมการเขตสุขภาพที่ 9

    ดาวน์โหลด >>> CEO 170858  

ขอเชิญอบรมพัฒนาศักยภาพ
By สิงหาคม 10, 2015 246 views 0 Comments Read More →

ขอเชิญอบรมพัฒนาศักยภาพ

    ดาวน์โหลด >>>  เชิญอบรม COPD  

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปตรวจราชการ กรณีปกติระดับ กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เขตสุขภาพที่ ๙
By กรกฎาคม 27, 2015 238 views 0 Comments Read More →

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปตรวจราชการ กรณีปกติระดับ กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เขตสุขภาพที่ ๙

ดาวน์โหลด >>> เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการครวจราชการรอบปกติระดับกระทรวง1                               เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการครวจราชการรอบปกติระดับกระทรวง2