เอกสารเตรียมประชุม

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 8 พย 2560
By พฤศจิกายน 7, 2017 343 views 0 Comments Read More →

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 8 พย 2560

  ระเบียบวาระการประชุม 04 ประธานแจ้ง – ที่ปรึกษารมว ติดตาม PA บุรีรัมย 05 ประธานแจ้ง – Ambulance 06 ประธานแจ้ง – TB รวม 07 ประธานแจ้ง Green and Clean 2รับรองรายงานการประชุม 4.1.2R9_Success_Story_OVCCA _7พย60 5.1สถานการณ์โรค 8 พ.ย 5.2นำเสนอการบริหารจัดการด้านการเงินการคลั 5.5ผส.แจ้งประชุมผบ.เขต 8 พ.ย. 60 6.2Wordโครงการ CMS-CDS เขต 9- 8 พ.ย.60 รพ.มหาราช 6.2โครงการ CMS-CDS เขต 9- 8 พ.ย.60 รพ.มหาราช BSCD 08112560 V.3.1 pptx ok IndexThaiCOCSurin1 Miracle […]

เอกสารประกอบการประชุมเพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561
By ตุลาคม 27, 2017 664 views 0 Comments Read More →

เอกสารประกอบการประชุมเพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561

  นำเสนอ ยุทธศาสตร์เขต1พย6edit 4ล่าสุด 31ตค60 อภิปรายขับเคลื่อน PA 12+1 1 พ.ย. 60 update 1-11-60 05.00 น. รวม เสนอแผน 20กย60 20.00last 2 นพ.ดุสิต 3.PA61_นพ.อนันต์ เสวนา อ.สุรสิทธิ์ 1 พ.ย RDUนำเสนอPA1พย60ขับเคลื่อนเขต9 RDUนำเสนอPA1พย60ตัวชี้วัดกระทรวง PA 1 November นพ.ยุทธนา

เอกสารประกอบการประชุมคณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 9
By ตุลาคม 4, 2017 232 views 0 Comments Read More →

เอกสารประกอบการประชุมคณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 9

File เอกสารประชุม ระเบียบวาระ PA 5 October-1 (ร่าง)นำเสนอ PA 2560 (HR) house model v.2-OVCCA เขต9ใหม่-4ตค60 การเงินตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติรา นำเสนอ PA COO forcal point อ.วชิระแก้ไข 03-10-60 PA ODS 4ต.ค.60. PA (ECS) 4 10 60 Update RDUนำเสนอ5ตค60-PDF Aสุรินทร์เมืองสมุนไพร(นำเสนอ5ตค.60)30กย.60    

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ ๙ นครชัยบุรินทร์  (ปี 2561 – 2564)
By กรกฎาคม 20, 2017 901 views 0 Comments Read More →

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ ๙ นครชัยบุรินทร์ (ปี 2561 – 2564)

NEW >> โครงร่างแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ ๙ 1 แผนภาพการจัดทำแผน ตัวใหม่ 2 แบบฟอร์มจัดทำแผน 22 ขั้นตอน 3 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 4 แผนภาพแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 5 strategic 20 year 6 สรุป thailnd 4.0 ด้านการสาธารณสุข 7 strategic issue 12 8 Sustainable Development Goals (SDGs) Full 9 เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ฉบับย่อ 10 แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 11 โมเดล thailand 4.0 (พลเอกประยุทธ์)

เอกสารประกอบการประชุม CEO Board ครั้งที่ 7
By กรกฎาคม 16, 2017 96 views 0 Comments Read More →

เอกสารประกอบการประชุม CEO Board ครั้งที่ 7

ดาวน์โหลด >>> CEO 17.07.2560

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9
By กุมภาพันธ์ 17, 2017 244 views Read More →

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9

    ดาวน์โหลด >>> เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 (20กพ2560)

เอกสารประกอบการประชุม CEO Board ครั้งที่ 2 วันที่ 24 มกราคม 2560
By มกราคม 23, 2017 235 views Read More →

เอกสารประกอบการประชุม CEO Board ครั้งที่ 2 วันที่ 24 มกราคม 2560

    ดาวน์โหลด >>> เอกสารประกอบการประชุม CEO 24.01.2560

ขอเชิญประชุม Service Plan วันที่18 เมษายน 2559
By เมษายน 8, 2016 277 views 0 Comments Read More →

ขอเชิญประชุม Service Plan วันที่18 เมษายน 2559

ดาวน์โหลด >>> เชิญประชุมservice_plan  

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
By พฤศจิกายน 3, 2015 479 views 0 Comments Read More →

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์

  ดาวน์โหลด >>> CEO 03112558  

ประกาศผลการคัดเลือกคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพและคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9
By สิงหาคม 31, 2015 263 views Read More →

ประกาศผลการคัดเลือกคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพและคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9

      ดาวน์โหลด >>>  ผลการคัดเลิอกคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่9