รูปแบบการดำเนินงาน Smart Hospital เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลด  >>>  1. คำสั่ง คณะทำงานฯ ระบบบริหารการเงินการคลังขับเคลื่อนสู่Smart Hospital เขตสุขภาพที่ 9 2. รูปแบบแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังสู่ Smart Hospital PA ตัวชี้วัด “ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง” เกณฑ์ประเมิน Smart Hospital for...

เอกสารการประชุม คณะทำงานพัฒนาระบบบริหาร การเงินการคลังขับเคลื่อนสู่ Smart Hospital

  ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม >>> 1. คำสั่ง คณะทำงานฯ ระบบบริหารการเงินการคลังขับเคลื่อนสู่Smart Hospital เขตสุขภาพที่ 9 2. รูปแบบแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังสู่ Smart Hospital 3 . PA ปี 61 , การกำหนดเป้าหมาย ,small success  ...

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 8 พย 2560

  ระเบียบวาระการประชุม 04 ประธานแจ้ง – ที่ปรึกษารมว ติดตาม PA บุรีรัมย 05 ประธานแจ้ง – Ambulance 06 ประธานแจ้ง – TB รวม 07 ประธานแจ้ง Green and Clean 2รับรองรายงานการประชุม 4.1.2R9_Success_Story_OVCCA _7พย60 5.1สถานการณ์โรค 8 พ.ย...

เอกสารประกอบการประชุมเพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561

  นำเสนอ ยุทธศาสตร์เขต1พย6edit 4ล่าสุด 31ตค60 อภิปรายขับเคลื่อน PA 12+1 1 พ.ย. 60 update 1-11-60 05.00 น. รวม เสนอแผน 20กย60 20.00last 2 นพ.ดุสิต 3.PA61_นพ.อนันต์ เสวนา อ.สุรสิทธิ์ 1 พ.ย RDUนำเสนอPA1พย60ขับเคลื่อนเขต9 RDUนำเสนอPA1พย60ตัวชี้วัดกระทรวง PA 1...

เอกสารประกอบการประชุมคณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 9

File เอกสารประชุม ระเบียบวาระ PA 5 October-1 (ร่าง)นำเสนอ PA 2560 (HR) house model v.2-OVCCA เขต9ใหม่-4ตค60 การเงินตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติรา นำเสนอ PA COO forcal point อ.วชิระแก้ไข 03-10-60 PA ODS 4ต.ค.60. PA (ECS) 4 10 60 Update RDUนำเสนอ5ตค60-PDF...