เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนคำขอการจัดตั้งและการปรับระดับศักยภาพของหน่วยงานบริการสุขภาพ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เขตสุขภาพที่ ๙

วาระการประชุมยกระดับตาราง 1. เรื่องเดิม แนวทางการจัดทำแผนคำขอการจัดต 2. กรอบแนวทาง การจัดทำแผนคำขอการจัดตั้งและ 3. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำแผนคำขอกา...

เอกสารประชุมเพื่อติดตามงานที่สำคัญและดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement PA) วันที่ 25-26 เมษายน 2561

วาระประชุม 25-26 เมษายน 61 25เมษา61_1 Retention KPI 57 เขต 9 25เมษา61_2 ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA.CFO) 25เมษา61_3 สรุป PMQA เขต 9-23-04-61 25เมษา61_4 ita250461 25เมษา61_6 นำเสนอR9 Nextstep 25เมษา61_7 RDU 25-04-2561 PA 25เมษา61_7 RDU2 เชิงลึก...

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสรุปผลการตรวจราชการครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

  สรุปรายงานการส่งตก.1 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตรวจราชการเขต RDU รพ.โนนสูง_ภญ.สุทธินี TB รพ.ชัยภูมิ TBสคร.9 สรุปผลPCC สรุปผลRDU สรุปการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปากช่อง สรุปผลคณะที่ 3 สรุปผลคณะที่1...

รูปแบบการดำเนินงาน Smart Hospital เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลด  >>>  1. คำสั่ง คณะทำงานฯ ระบบบริหารการเงินการคลังขับเคลื่อนสู่Smart Hospital เขตสุขภาพที่ 9 2. รูปแบบแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังสู่ Smart Hospital PA ตัวชี้วัด “ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง” เกณฑ์ประเมิน Smart Hospital for...

เอกสารการประชุม คณะทำงานพัฒนาระบบบริหาร การเงินการคลังขับเคลื่อนสู่ Smart Hospital

  ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม >>> 1. คำสั่ง คณะทำงานฯ ระบบบริหารการเงินการคลังขับเคลื่อนสู่Smart Hospital เขตสุขภาพที่ 9 2. รูปแบบแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังสู่ Smart Hospital 3 . PA ปี 61 , การกำหนดเป้าหมาย ,small success  ...