เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสรุปผลการตรวจราชการครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

  สรุปรายงานการส่งตก.1 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตรวจราชการเขต RDU รพ.โนนสูง_ภญ.สุทธินี TB รพ.ชัยภูมิ TBสคร.9 สรุปผลPCC สรุปผลRDU สรุปการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปากช่อง สรุปผลคณะที่ 3 สรุปผลคณะที่1...

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 6/2561

ดาวน์โหลด >>> กำหนดการประชุมCEOครั้งที่6ปีงบ61ณรพ.บุรีรัมย์ 3.1.2 นำเสนองบดำเนินงาน วันที่14-3-2561new 4.1 progress_MOPH-BR1_V.1.0 4.2 ร่างผังICS 4.3 งานนำเสนอCIO 19มี.ค.2561 5.2 ประชุมได้ผลคนได้สุขภาพ(19...

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานแรงงานต่างด้าวในการจัดบริการที่เป็นมิตร เขตสุขภาพที่ 9

ระเบียบวาระการประชุม เอกสารหมายเลข 1 คำสั่งคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานต่างด้าว เอกสารหมายเลข 2 สรุปประเมินผลแรงงานต่างด้าว(29สค.60) เอกสารหมาเลข 3 จัดสรรงบประมาณและแนวทางการดำเนินงานในกลุ่มต่างด้าว เอกสารหมายเลข 4...

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ ๙ ปี 2561 ครั้งที่ 3/2561

หนังสือเชิญCFO(12มีค.61) ระเบียบวาระการประชุม เอกสารหมายเลข 1 _1.2 เรื่องจากคณะกรรมการ 7×7และ5×5 เอกสารหมายเลข 2_2. รายงานการประชุม CFO ครั้งที่2 (16 มค.61) เอกสารหมายเลข 4_3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการ (PA) เอกสารหมายเลข 5_3.3...

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ื 9 ครั้งที่ 5/2561 ณ โรงพยาบาลปากช่องนานา

ดาวน์โหลด >>> วาระการประชุมคกก.เขต9ครั้งที่5ปี2561ณรพ.ปากช่องนานา ทิศทาง สสจ._ท่านปลัดฯ_DrO_110261 v.2 4.1 Sustainable Thai Project v.3 2รับรองรายงานการประชุมครั้งที่4ปี61วันที่17ม.ค.61 3.1.1ผลเบิกจ่ายงบลงทุนเขต 9 ณ 31 ม.ค.61 3.1.2นำเสนองบดำเนินงาน วันที่ 9...