เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ื 9 ครั้งที่ 5/2561 ณ โรงพยาบาลปากช่องนานา

ดาวน์โหลด >>> วาระการประชุมคกก.เขต9ครั้งที่5ปี2561ณรพ.ปากช่องนานา ทิศทาง สสจ._ท่านปลัดฯ_DrO_110261 v.2 4.1 Sustainable Thai Project v.3 2รับรองรายงานการประชุมครั้งที่4ปี61วันที่17ม.ค.61 3.1.1ผลเบิกจ่ายงบลงทุนเขต 9 ณ 31 ม.ค.61 3.1.2นำเสนองบดำเนินงาน วันที่ 9...

ประชุมจัดคนลงโครงสร้าง 12-13 ก.พ.61

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 กำหนดการ…..แก้ไข Finail_คู่มือ FTE แก้ไข 07022561_20.20 น. บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 นิยามศัพท์เฉพาะ หน้าปก fte ทิศทางการบริหารกำลังคน 150161-ตัวอย่างแผนเกษียณ รับเพิ่ม ภาพรวมและรพ_KS...

สำเนาคำสั่งบูรณาการตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (CPPO NODE)

ดาวน์โหลด>>>>>>>>>>>คำสั่งบูรณาการ cppo node ปีงบประมาณ...

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 (CEO Board) วันที่ 17 มกราคม 2561

ดาวน์โหลด >>> วาระประชุม17มค61 1.1_100ปีการสาธารณสุข 2รับรองรายงานการประชุม 4.1.1Slide งบลงทุน61_15 ม.ค.61 เพิ่มslideเบิกจ่าย-1 4.1.2และ4.1.3CFOผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงานและค่าตอบแทน ณ 12 ม.ค.61 4.3โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย16.00น....