ประชุม คณะทำงานคัดเลือกผลงานเด่นด้านการพัฒนาระบบการเงินการคลัง (Bright Spot)

วาระ คทง bright spot (ประชุม 10 เม.ย.62)  1.คำสั่งคณะทำงาน และคณะกรรมการประเมิน Bright spot 2 2. นำเสนอความก้าวหน้าโครงการ Financial Forum RH9 Show (10 เม.ย. 3. แนวทาง หลักเกณฑ์ และรูปแบบการประเมิน และ 4. การมอบหมายภารกิจ financial forum rh9 show 5...

โครงการพัฒนาศักยภาพการสร้างหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้รับผิดชอบการให้บริการด้านสุขภาพ แก่แรงงานต่างด้าว เขตสุขภาพที่ 9

กำหนดการประชุม PP การบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพสำหรับแ   ( นพ.วลัญช์ชัย จำสำราญพงศ์) การดำเนินงานด้านสาธารณสุข (COO) ( นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์) บรรยายให้ความรู้ จัดหางานจัดที่ รายาแกรนด์ พี่เง็ก 08-3-62   (ประกันสังคม) 3สอนวันที่ 8 มีค  (ศ.อนามัยที่ 9)...

ประชมเชิงปฏิบัติการโครงการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลบัญชีและการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC)

กำหนดการประชุม29มค.62ปรับใหม่ 01_แบบตรวจ- สร้างเสริมสุขภาพ 02_แบบตรวจ-ค่าใช้จ่ายประจำ 03_แบบตรวจ- ค่าเสื่อม 04_แบบตรวจ- ผู้ให้บริการ ทะเบียนคุมงบลงทุน ปี59-60 ทะเบียนคุมเงินโครงสร้างเสริมสุขภาพxlsx ทะเบียนคุมแผนการบริหารบริหารงบค่าเสื่อม ประกาศ กสธ_ เรื่อง หลักเกณฑ์...

กำหนดการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Tele Conference ช่องทาง Hangout การเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการสร้างหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้รับผิดชอบการให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ เขตสุขภาพที่ 9

1 กำหนดการ 2 แบบฟอร์ม เก็บข้อมูลต่างด้าว เขตสุขภาพที่ 9 3 ประชุมเตรียมงานต่างด้าว 7 ธค 61 4 สรุปประเมินผลแรงงานต่างด้าว...

คณะกรรมการ CFO เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1/2562

(ร่าง) หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ CFO ระดับเขต วันที่ 26 ตค 61 การปฏิรูประบบสุขภาพและกลไกการดำเนินงานข เอกสาร 1 สรุปการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง CFO ปีงบ61 (ตามPA61) เอกสาร 2 จัดสรร-UC-62-12-ก.ย.-61-อนุ-คลัง-3 เอกสาร 2.1 ไฟล์จัดสรร OP-PP สป.สธ. งวด 1 ครั้งที่ 1...

เอกสาร การจัดซื้อยาร่วม ปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร ด้านล่างนี้ 1ขอเปลี่ยนแปลงสัญญา (sitagliptin 100mg) 2ขอเปลี่ยนแปลงสัญญา (ticagrelor 90 mg) 3 ขอส่งแก้ไข สัญญา รายการ Mycophenolate 4 แก้ไขสัญญา Bortezomib 3.5 mg 5 ขอแก้ไข้สัญญา รายการ Rituximab และ Erlotinib...