คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๙๒๑/ ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ๒๐ สาขาหลัก เขตสุขภาพที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ดาวน์โหลด>>สำเนา คู่ฉบับ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปี 2561 ฉบับแก้ไข (วันที่ 7 พฤษภาคม...

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 9 ณ โรงพยาบาลนครปฐม

ดาวน์โหลด>>>>>>> 1.โครงการอาหารปลอดภัย รพ.นครปฐม 25.1.61 2.โครงการอาหารปลอดภัย รพ.นครปฐมม 25.1.61      3.นำเสนออาหารปลอดภัย 4.นำเสนออาหารปลอดภัย...

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ดาวน์โหลด >>>>>>ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลพ ดาวน์โหลด >>>>>>เขต9_151260...

สำเนาคำสั่งบูรณาการตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (CPPO NODE)

ดาวน์โหลด>>>>>>>>>>>คำสั่งบูรณาการ cppo node ปีงบประมาณ...