เอกสาร CSO

ขอทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานบูรณาการตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2561 (CPPO)
By พฤศจิกายน 14, 2017 47 views 0 Comments Read More →

ขอทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานบูรณาการตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2561 (CPPO)

  ดาวน์โหลด>>>>>>>>>>>>1. คำสั่งNodeปี60 2. focalpoint ปี 2561

ขอทบทวนคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2561
By พฤศจิกายน 6, 2017 74 views 0 Comments Read More →

ขอทบทวนคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2561

    ดาวน์โหลด>>>>>>>>>คำสั่ง service plan 2560

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดบริการพิเศษสำหรับประชาชนของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ ๙ และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
By กันยายน 4, 2017 127 views 0 Comments Read More →

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดบริการพิเศษสำหรับประชาชนของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ ๙ และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

    ดาวน์โหลด>>>>>> 2.ระเบียบกระทรวง จัดบริการเพิ่มพิเศษสำหรั 3.คู่มือการจัดบริการเพิ่มพิเศษ -เผยแพร่ 4.แนวทางปฏิบัติ CHC นพ.สสจ-ข้อปฏิบัติ+เรียกเก็ 5.แนวทางปฏิบัติ CHC สำเนาเรียน รพศ.รพท.รพช.-ข้อ 6.ประกาศค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่CHC ปลัดลงนาม29มี แบบแสดงความจำนง พฉ01-พฉ02-ส่งจังหวัด

เอกสารประกอบการประชุมโครงการส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานวัณโรค ในเขตสุขภาพที่ 9   ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 23 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมสุรนารี บี โรงแรมดุสิตปริ้นเซส  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
By สิงหาคม 23, 2017 196 views 0 Comments Read More →

เอกสารประกอบการประชุมโครงการส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานวัณโรค ในเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุรนารี บี โรงแรมดุสิตปริ้นเซส อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

  ดาวน์โหลด>>>>>  1. Thailand TB_16Jan2017 (2) 2. TBB

ประกาศรายชื่อผลงาน ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  (Service plan Show & Share) เขตนครชัยบุรินทร์ ปีงบประมาณ 2560
By สิงหาคม 18, 2017 110 views 0 Comments Read More →

ประกาศรายชื่อผลงาน ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan Show & Share) เขตนครชัยบุรินทร์ ปีงบประมาณ 2560

    ดาวน์โหลด>>>>>>>>ประกาศผลรางวัล รายละเอียดส่งโปสเตอร์ Best practice

เอกสารบรรยาย ITA เขตสุขภาพที่ 9 ประชุมวันที่ 11 สิงหาคม 2560
By สิงหาคม 2, 2017 406 views 0 Comments Read More →

เอกสารบรรยาย ITA เขตสุขภาพที่ 9 ประชุมวันที่ 11 สิงหาคม 2560

  ดาวน์โหลด>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>เอกสารบรรยาย ITA เขตสุขภาพที่ 9

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ Service plan   18 สาขาหลัก ปีงบประมาณ 2561
By กรกฎาคม 3, 2017 210 views 0 Comments Read More →

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ Service plan 18 สาขาหลัก ปีงบประมาณ 2561

  ดาวน์โหลด>>>>>>>>>>>>>สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารเข้าประชุมวันที่ 21 ก.ค.60    

แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลทรัพยากรเพื่อเตรียมการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 เขตสุขภาพที่ 9
By มิถุนายน 22, 2017 70 views 0 Comments Read More →

แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลทรัพยากรเพื่อเตรียมการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 เขตสุขภาพที่ 9

  ดาวน์โหลด>>>>>>>>>1.แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลทรัพยากรเพื่อเตรียมการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2.สำเนาหนังสือ สธ.0234.042-15537 ลว 8 มิ.ย 60

ตัวอย่างการสรุปข้อมูลการประชุมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการฯระหว่างกรมการแพทย์กับเขตสุขภาพ
By มิถุนายน 15, 2017 87 views 0 Comments Read More →

ตัวอย่างการสรุปข้อมูลการประชุมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการฯระหว่างกรมการแพทย์กับเขตสุขภาพ

  link ดาวน์โหลด >>>>>>>>>>>> เขต 1       เขต 3      เขต 7 ตัวอย่างการนำเสนอท่าน CSO เขต

แนวทางปฏิบัติ การรับส่งต่อผู้ป่วย เขตสุขภาพที่ 9
By มิถุนายน 1, 2017 472 views 0 Comments Read More →

แนวทางปฏิบัติ การรับส่งต่อผู้ป่วย เขตสุขภาพที่ 9

  ดาวโหลด>>>>>>>>> เล่ม Thai refer ฉบับสมบูรณ์