ประชุมจัดคนลงโครงสร้าง 12-13 ก.พ.61

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 กำหนดการ…..แก้ไข Finail_คู่มือ FTE แก้ไข 07022561_20.20 น. บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 นิยามศัพท์เฉพาะ หน้าปก fte ทิศทางการบริหารกำลังคน 150161-ตัวอย่างแผนเกษียณ รับเพิ่ม ภาพรวมและรพ_KS...