นโยบาย

ลิ้งดาวน์โหลด Multimedia พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561
By พฤศจิกายน 2, 2017 139 views 0 Comments Read More →

ลิ้งดาวน์โหลด Multimedia พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561

  ลิ้งดาวน์โหลด>>>>> https://drive.google.com/drive/folders/0B0PtmUUJQAsrZWthdjhLV0tFOWs

ขอให้ทบทวนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ปี งบประมาณ 2562-2565
By เมษายน 20, 2017 389 views 0 Comments Read More →

ขอให้ทบทวนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ปี งบประมาณ 2562-2565

    ดาวน์โหลด>>>>>>>>>>>>>>>>> 1 .สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 File เอกสารรูปเล่มแผนพัฒนา 2.สิ่งที่ส่งมาด้วย 1File เอกสารรูปเล่มแผนพัฒนา 3.สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 File เอกสารใบงานงบพื้นฐาน BF 4. ขอให้ทบทวนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ _Service plan  

ขอทบทวนคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2560
By ตุลาคม 11, 2016 455 views 0 Comments Read More →

ขอทบทวนคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2560

        ดาวน์โหลด >>>>>>>>>หนังสือขอทบทวนคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2560

ยืนยันข้อมูลการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ ๙ ในระยะยาว  ๕ – ๑๐ ปี
By กันยายน 2, 2016 300 views 0 Comments Read More →

ยืนยันข้อมูลการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ ๙ ในระยะยาว ๕ – ๑๐ ปี

              ดาวน์โหลด >>>>>ยืนยันข้อมูลการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ ๙ ในระยะยาว ๕ – ๑๐ ปี

ขอให้รายงานผลการดำเนินการตรวจคัดกรอง และส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยช่วงอายุ ๙ ๑๘ ๓๐ และ ๔๒ เดือน ในรอบ ๑๒ เดือน
By มิถุนายน 8, 2016 309 views 0 Comments Read More →

ขอให้รายงานผลการดำเนินการตรวจคัดกรอง และส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยช่วงอายุ ๙ ๑๘ ๓๐ และ ๔๒ เดือน ในรอบ ๑๒ เดือน

  ดาวน์โหลด >>>>ขอให้รายงานผลการดำเนินการตรวจคัดกรอง ส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย

จัดสรรงบประมาณงบดำเนินงานส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่1-2559
By พฤศจิกายน 2, 2015 440 views 0 Comments Read More →

จัดสรรงบประมาณงบดำเนินงานส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่1-2559

จัดสรรงบประมาณงบดำเนินงานส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่1-2559 (pdf)

Posted in: นโยบาย
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข2559
By ตุลาคม 19, 2015 3,034 views Read More →

นโยบายกระทรวงสาธารณสุข2559

ไฟล์เอกสารจากการประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานกกระทรวงสาธรณสุชประจำปี2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ วันที่ 15 ตุลาคม 2559 Download Fileทั้งหมด => นโยบายกระทรวงสาธารณสุข2559_15-10-2558 (Zip Document)

นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
By ตุลาคม 10, 2015 799 views Read More →

นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 24 สิงหาคม 2558  เวลา 09.00 น. ที่กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นโยบายปี2559 1.ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ 2.บูรณาการองค์ประกอบและบทบาทเขตสุขภาพระหว่าง สปสช. กับกระทรวง สธ.เพื่อให้การดูแลสุขภาพคนไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับและทุกมิติ 3.พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยให้คนไทยมีโอกาสได้ ร่วมคิ ร่วมนำ ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบด้วย เป็นการอภิบาลแบบเครือข่ายเอื้อำนวยระบบสุขภาพแห่งชาติ เชื่อมประสานทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน 4.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานทุกระดับทั้งการบริหารการเงินการคลัง การบริหารกำลังคน และการบริหารข้อมูลสุขภาพเพื่อสนับสนุนการปฎิรูปสาธารณสุขและปฎิรูประเทศ 5.ให้ความสำคัญในการพัฒนากำลังคน  ” Human Resource is everything “ 6.วิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรไทยให้มีคุณภาพครบวงจรและเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจไทย 7. เร่งรัดปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ ให้เอื้อต่อการปฎิบัติงานสาธารณสุข เพื่อประสิทธิภาพที่ดีต่อสุขภาวะของประชาชน 8. สนับสนุนกลไการทำงานสาธารณสุขเพื่อสร้างความมั่นคงของสังคมไทยและสังคมโลก

Posted in: นโยบาย
ค่าตอบแทนเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบสุขภาพเชิงรุก(คตค)
By มกราคม 22, 2014 5,844 views 0 Comments Read More →

ค่าตอบแทนเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบสุขภาพเชิงรุก(คตค)

  เอกสารสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบสุขภาพเชิงรุก(คตค)    หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพเชิงรุก  Template ตัวชี้วัดเกณฑ์พัฒนาคุณภาพระบบสุขภาพเชิงรุก 2557   Slide บรรยาย ระบบข้อมูล KPI _Monitor-Eval_23_01_2557(ทพ.นิติโชติ นิลกำแหง)  Slide บรรยายหลักเกณฑ์เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนเชิงรุก 23 มค 2557(นพ.สมพงษ์. จรุงจิตตานุสนธิ์)    Link -> ข้อมูลสารสนเทศและระบบกำกับติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบสุขภาพเชิงรุก  

การนำนโยบายสู่การปฏิบัติเขตบริการสุขภาพที่9
By ธันวาคม 4, 2013 1,749 views 0 Comments Read More →

การนำนโยบายสู่การปฏิบัติเขตบริการสุขภาพที่9

เอกสารแสดงวิธีการนำนโยบายสู่การปฎิบัติเขตบริการสุขภาพที่ 9 โดย นพ.นิทัศน์ รายวา การประชุมคณะกรรมการสุขภาพเขต9 วันที่ 4 ธันวาคม 2556 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา