เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน 4 จังหวัดนครชัยบุรินทร์ การประชุม คปสข วันที่ 10 มกราคม

เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน 4 จังหวัดนครชัยบุรินทร์ การประชุม คปสข วันที่ 10 มกราคม

  เอกสารนำเสนอผลการดำเนินงานของ 4 จังหวัด ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตบริการสุขภาพที่9 Download...

ค่าตอบแทนเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบสุขภาพเชิงรุก(คตค)

  เอกสารสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบสุขภาพเชิงรุก(คตค)    หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพเชิงรุก  Template ตัวชี้วัดเกณฑ์พัฒนาคุณภาพระบบสุขภาพเชิงรุก 2557   Slide บรรยาย ระบบข้อมูล KPI...

แนวทางการจัดทำงานวิจัย-อวช.สาขาการพยาบาล

เอกสาร แนวทางการจัดทำงานวิจัย-อวช.สาขาการพยาบาล (PDF ) 1.คุณนวลทิพย์  ธีระเดชากุล ข้อเสนอแนะในการประเมินผลงาน (อวช 1) 2.คุณยุวรรณา  หวังกีรกานต์ การเขียน แบบประเมินผลงาน (อวช) 3.คุณสุจดี  ตั้งใจ การคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ารับการประเมินผล 4.อาจารย์เพ็ญศรี  รักษ์วงค์...
การอบรมครู ก นักจัดการข้อมูลสุขภาพสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ

การอบรมครู ก นักจัดการข้อมูลสุขภาพสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ

อบรมครู ก นักจัดการข้อมูลสุขภาพสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ วันที่ 13-15 มค.2557 ห้องประชุม หลวงพ่อคูณ สสจ.นครราชสีมา เอกสาร (Files) ประกอบการอบรม Download เอกสาร...