Archive for เมษายน, 2014

รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1-6
By เมษายน 28, 2014 903 views 0 Comments Read More →

รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1-6

1.รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1  Downloadเอกสาร 2.รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 2 Downloadเอกสาร 3.รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 3 Downloadเอกสาร 4.รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 4 Downloadเอกสาร 5.รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 5 Downloadเอกสาร 6.รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 6 Downloadเอกสาร

ผลการสำรวจ ภาวะสุขภาพตามตัวชี้วัดงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพเขต 9ปี 2556
By เมษายน 24, 2014 684 views 0 Comments Read More →

ผลการสำรวจ ภาวะสุขภาพตามตัวชี้วัดงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพเขต 9ปี 2556

  เอกสาร Download ผลสำรวจตัวชี้วัด32ตัวเขต9.pdf ผลการสำรวจ ภาวะสุขภาพตามตัวชี้วัดงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพเขต 9 ปีงบประมาณ 2556 มีตัวชี้วัดที่ดำเนินการเก็บข้อมูลรวม  32  ตัวชี้วัดได้ผลการดำเนินงานดังนี้ ผลการสำรวจ   ข้อ ตัวชี้วัด ร้อยละ เขต นม. ชย. บร. สร. 1 หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ 65.7 72.2 64.6 71.4 46.3 2 หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ 61.3 68.7 60.0 65.1 42.6 3 หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน 91.1 85.8 95.4 93.4 94.4 4 หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ 40.7 46.1 81.5 20.6 3.7 […]

แผนยุทธศาสตร์สุขภาพกระทรวงสาธารณสุข  ด้านส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2557  ( 5 Flagship  Projects )
By เมษายน 24, 2014 1,570 views 0 Comments Read More →

แผนยุทธศาสตร์สุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ด้านส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ( 5 Flagship Projects )

    Download เอกสาร (PDF)   5 Flagship Projects.pdf

แนวทางการส่งต้นฉบับเพื่อขอลงเผยแพร่ในเว็บไซต์
By เมษายน 7, 2014 1,258 views 0 Comments Read More →

แนวทางการส่งต้นฉบับเพื่อขอลงเผยแพร่ในเว็บไซต์

website เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 9 กำหนดออกทุกเดือน เรื่องที่ส่งมาลงพิมพ์จะต้องมีคำรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนคนแรกว่า ไม่เคยพิมพ์ในหนังสืออื่นใดมาก่อน และเมื่อพิมพ์แล้วเรื่องจะเป็นสมบัติของ website เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 9 นำไปตีพิมพ์ที่อื่นอีกไม่ได้  นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่สามารถรับพิจารณาการลงตีพิมพ์บทความในกรณีด่วนมาก โดย website เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 9 ตีพิมพ์บทความประเภทต่างๆ ได้แก่ นิพนธ์ต้นฉบับ(original article) บทความปฏิทัศน์/ฟื้นฟูวิชาการ(review article/refresher article) กรณีศึกษา (case study) รายงานผู้ป่วย (case report)           บทความพิเศษ (special article) การติดต่อส่งเรื่องที่ (สาขาการพยาบาล)   กองบรรณาธิการ  กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชัยภูมิ  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000   โทรศัพท์ 044-837100-3ต่อ1339-1340  E-mail: luechawong@outlook.com   *** สำหรับสาขาและวิชาชีพอื่น ให้ ส่งที่ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ใน สสจ.แต่ละจังหวัด     […]

การพยาบาลผู้ป่วยไข้เลือดออกที่มีภาวะช็อค (Dengue Shock Syndrome : DSS)  :กรณีศึกษา
By เมษายน 2, 2014 3,464 views 0 Comments Read More →

การพยาบาลผู้ป่วยไข้เลือดออกที่มีภาวะช็อค (Dengue Shock Syndrome : DSS) :กรณีศึกษา

การพยาบาลผู้ป่วยไข้เลือดออกที่มีภาวะช็อค (Dengue Shock Syndrome : DSS)  :    กรณีศึกษา   สุฤดี  ธีระภัทรานันท์ พยบ.* บทคัดย่อ                 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพยาบาลผู้ป่วยเด็กไข้เลือดออกที่มีภาวะช็อค : กรณีศึกษา โดยศึกษาที่หอผู้ป่วยเด็ก 2 โรงพยาบาลชัยภูมิ เริ่มศึกษาตั้งแต่ 19 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ผู้ป่วย เด็กหญิง อายุ 5 ปี น้ำหนัก 17 กิโลกรัม มาด้วยอาการสำคัญคือ ไข้สูง ก่อนมาโรงพยาบาล 5 วัน เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ 4 ชั่วโมงต่อมา เลือดกำเดาไหลและอาเจียนเป็นเลือดสด 3 ครั้ง เสียเลือด ประมาณ 100 ml. จึงส่งมารักษาต่อที่โรงพยาบาลชัยภูมิ ได้รับการวินิจฉัย Dengue […]