รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1-6

1.รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1  Downloadเอกสาร 2.รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 2 Downloadเอกสาร 3.รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 3 Downloadเอกสาร 4.รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่...
ผลการสำรวจ ภาวะสุขภาพตามตัวชี้วัดงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพเขต 9ปี 2556

ผลการสำรวจ ภาวะสุขภาพตามตัวชี้วัดงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพเขต 9ปี 2556

  เอกสาร Download ผลสำรวจตัวชี้วัด32ตัวเขต9.pdf ผลการสำรวจ ภาวะสุขภาพตามตัวชี้วัดงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพเขต 9 ปีงบประมาณ 2556 มีตัวชี้วัดที่ดำเนินการเก็บข้อมูลรวม  32  ตัวชี้วัดได้ผลการดำเนินงานดังนี้ ผลการสำรวจ   ข้อ ตัวชี้วัด...

แนวทางการส่งต้นฉบับเพื่อขอลงเผยแพร่ในเว็บไซต์

website เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 9 กำหนดออกทุกเดือน เรื่องที่ส่งมาลงพิมพ์จะต้องมีคำรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนคนแรกว่า ไม่เคยพิมพ์ในหนังสืออื่นใดมาก่อน และเมื่อพิมพ์แล้วเรื่องจะเป็นสมบัติของ website เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 9 นำไปตีพิมพ์ที่อื่นอีกไม่ได้ ...

การพยาบาลผู้ป่วยไข้เลือดออกที่มีภาวะช็อค (Dengue Shock Syndrome : DSS) :กรณีศึกษา

การพยาบาลผู้ป่วยไข้เลือดออกที่มีภาวะช็อค (Dengue Shock Syndrome : DSS)  :    กรณีศึกษา   สุฤดี  ธีระภัทรานันท์ พยบ.* บทคัดย่อ                 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพยาบาลผู้ป่วยเด็กไข้เลือดออกที่มีภาวะช็อค : กรณีศึกษา โดยศึกษาที่หอผู้ป่วยเด็ก 2...