ประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนเขตสุขภาพแบบบูรณาการแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสู่บริการปฐมภูมิเขต 9

ประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนเขตสุขภาพแบบบูรณาการแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสู่บริการปฐมภูมิเขต 9

                              วันที่ 16-17 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส อ.เมือง จ.นครราชสีมา Download slide นำเสนอ...
การประชุมชี้แจงผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายด้านสาธารณสุขสู่ภูมิภาค

การประชุมชี้แจงผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายด้านสาธารณสุขสู่ภูมิภาค

              Download เอกสารการประชุมวันที่ 05 มิ.ย. 2557  ณ โรงแรม ริชมอนด์ นนทบุรี...