การประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนเขตบริการสุขภาพที่9 นครชัยบุรินทร์ 16-17กย57

การประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนเขตบริการสุขภาพที่9 นครชัยบุรินทร์ 16-17กย57

download เอกสารการประชุมจัดทำแผนเขตบริการสุขภาพที่9 นครชัยบุรินทร์ 16-17กย57 1.Sharing-service-plan 2.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตนครชัยบุรินทร์ 3.บทสรุปผู้บริหารการนิเทศงานเขตบริการสุขภาพที่ 9 4.ปรับแผนยุทธศาสตร์สร้างแผนปฏิบัติการ ปี 2558...

ร่างมาตรฐานรายงานด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558

จากนโยบายการปฏิรูประบบข้อมูลสุขภาพ ทำให้ ในปี 2558 กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำ มาตรฐานข้อมูลรายงานที่เรียกใด้จาก 43 แฟ้ม โดยในปี 2558 ได้แบ่งการจัดทำ Script เรียกใช้ข้อมูลเป็น 2 ระยะ ระยะแรกคือ 1 ตค.2558 และระยะที่ 2 ประมาณ ไตรมาสที่ 2 ของปี2558 นี้ ทั้งหมดจะอยู่ใน...

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 9 ผลงานและการเรียนรู้

Downlode Slide นำเสนอ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 9_2557 จากผลงานรอบ 9 เดือน นพ.จิรศักดิ์ ...
รูปแบบการควบคุมกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยใช้ฝาโอ่งผ้าไนล่อนตาข่าย ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก

รูปแบบการควบคุมกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยใช้ฝาโอ่งผ้าไนล่อนตาข่าย ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก

ประภาวัลย์  ธำรงพร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รูปแบบการควบคุมกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยใช้ฝาโอ่งผ้าไนล่อนตาข่าย ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก บทคัดย่อ การวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของฝาโอ่งผ้าไนล่อนตาข่ายกับอุปกรณ์ปิดภาชนะใส่น้ำป้องกันการวางไข่ของยุงลายชนิดอื่น...
เอกสารประกอบการจัดทำแผน

เอกสารประกอบการจัดทำแผน

download เอกสารทั้งหมด คลิกที่นี่ 1.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 2.ดร.คมกริชนำเสนอเขต 27 สค 57 3.นพพร กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 4.สธน.Service plan to Primary care 5.สรุปCSOservice+primary 6.อ.เฉิดพันธุ์ ศูนย์การประสานงานดูแลรักษาต่อเนื่องระดับอำเภอ...