Archive for กันยายน, 2014

การประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนเขตบริการสุขภาพที่9 นครชัยบุรินทร์ 16-17กย57
By กันยายน 17, 2014 528 views Read More →

การประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนเขตบริการสุขภาพที่9 นครชัยบุรินทร์ 16-17กย57

download เอกสารการประชุมจัดทำแผนเขตบริการสุขภาพที่9 นครชัยบุรินทร์ 16-17กย57 1.Sharing-service-plan 2.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตนครชัยบุรินทร์ 3.บทสรุปผู้บริหารการนิเทศงานเขตบริการสุขภาพที่ 9 4.ปรับแผนยุทธศาสตร์สร้างแผนปฏิบัติการ ปี 2558 5.ผลการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง 6.ยุทธศาสตร์ที่1 7.ยุทธศาสตร์ที่2 8.ยุทธศาสตร์ที่3 9.ยุทธศาสตร์ที่ 4 10.สรุปผลการตรวจราชการ และนิเทศงาน กรณีปกติ เขต 9 ปีงบประมาณ  2557 11.สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2557 รอบที่ 2 12.คณะที่2 วลัยอร ปรัชญพฤทธิ์ ตัวแทนกรมการแพทย์ และ ประธานคณะ ๒

ร่างมาตรฐานรายงานด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558
By กันยายน 14, 2014 1,806 views Read More →

ร่างมาตรฐานรายงานด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558

จากนโยบายการปฏิรูประบบข้อมูลสุขภาพ ทำให้ ในปี 2558 กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำ มาตรฐานข้อมูลรายงานที่เรียกใด้จาก 43 แฟ้ม โดยในปี 2558 ได้แบ่งการจัดทำ Script เรียกใช้ข้อมูลเป็น 2 ระยะ ระยะแรกคือ 1 ตค.2558 และระยะที่ 2 ประมาณ ไตรมาสที่ 2 ของปี2558 นี้ ทั้งหมดจะอยู่ใน Server  ของจังหวัด ที่เรีกว่า HDC(Health data center ) server นี้จะเป็นที่จัดเก็บฐานข้อมูล43แฟ้มของจังหวัด และจะถูกฝัง Script เอาไว้ เพื่อให้ เขต และ กระทรวง สามารถ เรียกข้อมูลแบบ Summary ไปใช้ได้ ซึ่งหมายถึงว่า ต่อไปนี้ เขตสุขภาพ จะสามารถใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล 43 แฟ้มที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามมาตรฐานรายงานด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขก็จำกัดเฉพาะข้อมูลที่ส่วนกลางต้องใช้ […]

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 9 ผลงานและการเรียนรู้
By กันยายน 14, 2014 584 views Read More →

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 9 ผลงานและการเรียนรู้

Downlode Slide นำเสนอ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 9_2557 จากผลงานรอบ 9 เดือน นพ.จิรศักดิ์  วิจักขณาลัญฉ์

รูปแบบการควบคุมกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยใช้ฝาโอ่งผ้าไนล่อนตาข่าย ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก
By กันยายน 8, 2014 1,327 views Read More →

รูปแบบการควบคุมกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยใช้ฝาโอ่งผ้าไนล่อนตาข่าย ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก

ประภาวัลย์  ธำรงพร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รูปแบบการควบคุมกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยใช้ฝาโอ่งผ้าไนล่อนตาข่าย ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก บทคัดย่อ การวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของฝาโอ่งผ้าไนล่อนตาข่ายกับอุปกรณ์ปิดภาชนะใส่น้ำป้องกันการวางไข่ของยุงลายชนิดอื่น ในด้านประสิทธิภาพการลดค่าดัชนีคามชุกลูกน้ำยุงลายในภาชนะเก็บน้ำ(CI) และความเหมาะสมของอุปกรณ์การป้องกันการางไข่ยุงลายในด้านพฤติกรรมการปิดฝาภาชนะเก็บน้ำ ความแนบสนิทของอุปกรณ์กับฝาภาชนะ ความสะดวกในการใช้งาน ราคาต่อหน่วยของอุปกรณ์ และความพึงพอใจของอุปกรณ์การป้องกันยุงลายวางไข่   กลุ่มตัวอย่างเป็นการคัดเลือกแบบเจาะจง 2 กลุ่ม  คือ กลุ่มทดลอง  1 หมู่บ้าน จำนวน  230  หลังคาเรือน  และกลุ่มเปรียบเทียบ 1 หมู่บ้าน จำนวน  220  หลังคาเรือน  ศึกษาระหว่าง เดือน พฤษภาคม 2556 – กรกฎาคม 2556  เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์  สถิติที่ใช้ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มทดลองใช้สถิติ  ANOVA  ผลการวิจัยพบว่า  หลังการทดลอง  กลุ่มทดลองมีค่า CI น้อยกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ เมื่อพิจารณาความแตกต่างในการป้องกันลูกน้ำยุงลายของฝาปิดภาชนะ 3 ชนิด คือ ฝาไนล่อนตาข่าย ฝาอลูมิเนียม และตาข่ายไนล่อนมัดปิด […]

เอกสารประกอบการจัดทำแผน
By กันยายน 3, 2014 787 views 0 Comments Read More →

เอกสารประกอบการจัดทำแผน

download เอกสารทั้งหมด คลิกที่นี่ 1.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 2.ดร.คมกริชนำเสนอเขต 27 สค 57 3.นพพร กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 4.สธน.Service plan to Primary care 5.สรุปCSOservice+primary 6.อ.เฉิดพันธุ์ ศูนย์การประสานงานดูแลรักษาต่อเนื่องระดับอำเภอ