สไลด์บรรยายประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนเขตสุขภาพที่ ๙ ร่วมใจสู่เป้าหมายครอบครัว ปี ๒๕๕๘”

    1.เอกสารบรรยาย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ 2.DHS นพ.โชคชัย มานะธุระ 3.ระบบสุขภาพระดับพื้นที่ นพ.เฉิดพันธ์ ภัทรพงศ์สินธิ์ 4.Service Plan DHS @ FCT พญ.พัทรี เลาติเจริญ 5.service plan นพ.จเด็ด ดียิ่ง Modern Mngt R9 นพ.ยุทธนา...
สรุปติดตามงบลงทุนและงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 18 มีนาคม 2558

สรุปติดตามงบลงทุนและงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 18 มีนาคม 2558

งบลงทุน สรุปรายงานการติดตามงบลงทุนปี 58_ล่าช้า(18มีค.58)    งบกระตุ้นเศรษฐกิจ  ก่อสร้าง สรุปติดตามงบกระตุ้น58เขต9(18มีค58)_สิ่งก่อสร้างล่าช้า ครุภัณฑ์ สรุปติดตามงบกระตุ้น58เขต9(18มีค58) ครุภัณฑ์_ล่าช้า  ...
สรุปติดตามงบกระตุ้นเศรษฐกิจและงบลงทุนวันที่ 6 มีค.2558

สรุปติดตามงบกระตุ้นเศรษฐกิจและงบลงทุนวันที่ 6 มีค.2558

PDF:   สรุปรายงานการติดตามงบลงทุนปี 58(6มีค.58) PDF: สรุปติดตามงบกระตุ้น58เขต9(6มีค58)รายการล่าช้าก่อสร้าง PDF: สรุปติดตามงบกระตุ้น...

เอกสารเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนเขตสุขภาพที่ ๙ ร่วมใจสู่เป้าหมายครอบครัวปี ๒๕๕๘”

  กำหนดการ25-26มีค.58 โครงการผอ.รพช แบบตอบรับการเข้าประชุม25-26มีค.58      แบบตอบรับการเข้าประชุม25-26มีค แบบสำรองที่พัก       แบบสำรองที่พัก...