Archive for เมษายน, 2015

ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฟื้นฟูภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
By เมษายน 28, 2015 275 views Read More →

ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฟื้นฟูภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

        ดาวน์โหลด >> งานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฟื้นฟูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2

สรุปติดตามงบลงทุนและงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 16 เมษายน 2558
By เมษายน 23, 2015 400 views Read More →

สรุปติดตามงบลงทุนและงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 16 เมษายน 2558

สรุปรายงานการติดตามงบลงทุนปี 58 ล่าช้า (16เมย.58) งบกระตุ้นเศรษฐกิจดำเนินการได้ตามแผน

เอกสารสรุปตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  เขตสุขภาพที่ ๙ นครชัยบุรินทร์
By เมษายน 17, 2015 601 views Read More →

เอกสารสรุปตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เขตสุขภาพที่ ๙ นครชัยบุรินทร์

    ดาวน์โหลด >>> สรุปตรวจราชการ  

สรุปติดตามงบลงทุนและงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 1 เมษายน 2558
By เมษายน 2, 2015 398 views Read More →

สรุปติดตามงบลงทุนและงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 1 เมษายน 2558

งบประตุ้นล่าช้าครุภัณฑ์01เมย2558 งบประตุ้นล่าช้าสิ่งก่อสร้าง01เมย2558 รายงานงบลงทุนล่าช้า01042558

เอกสารเชิญประชุมสัมมนางานกีฬา ระยะที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘  เขตสุขภาพที่ ๙ นครชัยบุรินทร์
By เมษายน 2, 2015 407 views Read More →

เอกสารเชิญประชุมสัมมนางานกีฬา ระยะที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ เขตสุขภาพที่ ๙ นครชัยบุรินทร์

ดาวน์โหลด :  โครงการกีฬาเขต9 ระยะที่ 2