Archive for กรกฎาคม, 2015

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปตรวจราชการ กรณีปกติระดับ กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เขตสุขภาพที่ ๙
By กรกฎาคม 27, 2015 252 views 0 Comments Read More →

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปตรวจราชการ กรณีปกติระดับ กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เขตสุขภาพที่ ๙

ดาวน์โหลด >>> เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการครวจราชการรอบปกติระดับกระทรวง1                               เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการครวจราชการรอบปกติระดับกระทรวง2    

งานมุทิตานุสรณ์
By กรกฎาคม 22, 2015 291 views Read More →

งานมุทิตานุสรณ์

  ดาวน์โหลด >>> งานมุทิตานุสรณ์นครชัยบุรินทร์เขต9

ประกาศคัดเลือกคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการเขตสุขภาพที่9
By กรกฎาคม 22, 2015 283 views Read More →

ประกาศคัดเลือกคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการเขตสุขภาพที่9

ดาวน์โหลดที่นี่ >>> ประกาศคัดเลือกคณะกรรมการเขต9