ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปตรวจราชการ กรณีปกติระดับ กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เขตสุขภาพที่ ๙

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปตรวจราชการ กรณีปกติระดับ กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เขตสุขภาพที่ ๙

ดาวน์โหลด >>> เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการครวจราชการรอบปกติระดับกระทรวง1                               เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการครวจราชการรอบปกติระดับกระทรวง2  ...