Archive for ตุลาคม, 2015

นโยบายกระทรวงสาธารณสุข2559
By ตุลาคม 19, 2015 3,034 views Read More →

นโยบายกระทรวงสาธารณสุข2559

ไฟล์เอกสารจากการประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานกกระทรวงสาธรณสุชประจำปี2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ วันที่ 15 ตุลาคม 2559 Download Fileทั้งหมด => นโยบายกระทรวงสาธารณสุข2559_15-10-2558 (Zip Document)

นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
By ตุลาคม 10, 2015 799 views Read More →

นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 24 สิงหาคม 2558  เวลา 09.00 น. ที่กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นโยบายปี2559 1.ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ 2.บูรณาการองค์ประกอบและบทบาทเขตสุขภาพระหว่าง สปสช. กับกระทรวง สธ.เพื่อให้การดูแลสุขภาพคนไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับและทุกมิติ 3.พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยให้คนไทยมีโอกาสได้ ร่วมคิ ร่วมนำ ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบด้วย เป็นการอภิบาลแบบเครือข่ายเอื้อำนวยระบบสุขภาพแห่งชาติ เชื่อมประสานทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน 4.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานทุกระดับทั้งการบริหารการเงินการคลัง การบริหารกำลังคน และการบริหารข้อมูลสุขภาพเพื่อสนับสนุนการปฎิรูปสาธารณสุขและปฎิรูประเทศ 5.ให้ความสำคัญในการพัฒนากำลังคน  ” Human Resource is everything “ 6.วิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรไทยให้มีคุณภาพครบวงจรและเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจไทย 7. เร่งรัดปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ ให้เอื้อต่อการปฎิบัติงานสาธารณสุข เพื่อประสิทธิภาพที่ดีต่อสุขภาวะของประชาชน 8. สนับสนุนกลไการทำงานสาธารณสุขเพื่อสร้างความมั่นคงของสังคมไทยและสังคมโลก

Posted in: นโยบาย
การบริหารหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2559
By ตุลาคม 10, 2015 431 views Read More →

การบริหารหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2559

วันที่ 7 ตุลาคม 2558 : 1-รมว.UHC-Piyasakol-_7ต.ค.58 2-อ.ประทีป-ชี้แจงกองทุน_7-ต.ค.58 3-2-พ.เกษม_-บริหารกองทุน59_สป.สธ._7ต.ค.58 3-1-พ.สัมฤทธิ์_กองทุน-59_ประเด็นเปลี่ยนแปลง_7-ต.ค