การประเมินความสุขบุคลากรสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9

การประเมินความสุขบุคลากรสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9

ตามนโยบาย การเป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน “เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในการบริการที่มีคุณภาพ บุคลากรมีความสุขในการทำงาน” หน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 9สามารถ ใช้แบบประเมินความสุข Happinometer ของศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร และ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม...