นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 4 โครงการ (ผตร.)

1.1.1 Debt Management

1.1.2 Cremation moph up 7163

1.1.3-1steps challenge 001

1.นโยบายผช.รมว.สธ.ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9_นโยบา (1)

2.รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 2-2563

3.1.1นำเสนองบลงทุน เขตสุขภาพที่ 9 V1

3.2.1(นครราชสีมา)พัฒนา NODE รพ.บัดดี้ นม. (9 ม.ค.63 เวลา 10.00 น แก้ไข

3.2.2(ชัยภูมิ)Buddy hp

3.2.3(บุรีรัมย์)รายงานผลการดำเนินงาน Buddy Hospita 8มค63 v2

4.2-4.3ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9_รพ.ปากช่อง

4.4รพ.มกุฏคีรีวัน(16.30น) 9มค63

4.6พรบEnv Occ และ PA เกษตร_20200109

4.7โครงการบ้านจัดสรรเขตเมืองปรับ090120เวลา14.45

5.1ประชุมเตรียมวิชาการ 63

5.2.1CFOประชุม กก.เขตวันที่ 10 ม.ค.63-CFOรวม

5.2.2Service Cluster

5.2.3งบอุดหนุน

5.2.4(2)กำหนดการโครงการคาราวานการแพทย์เฉพาะ New 06.01.62

5.2.5 R9 cockpit edit 2

5.2.6 มหัศจรรย์ 1000 วันจริง_คปสข.10 มค.63

5.3.1-5.3.2ศูนย์วิทย์ที่ 9 10012020

5.3.3สรุปปีใหม่ 2563 สคร.9_20200109

5.3.4-1สถานการณ์โรคที่สำคัญในเขตสุขภาพที่9_10 ม.ค. 63_

5.3.4สถานการณ์โรคที่สำคัญทางระบาดwk52_(29 ธ.ค.62-4 ม.ค. 63)