1.1มูลนิธิถันยรักษ์

2.สรุปประชุมคณะกรรมการเขตฯ ครั้งที่ 5-2563(10 มี.ค.63)

3.1การบริหารจัดการงบลงทุน ณ 10 มิย 63 แก้ไข 2

4.3ITsupportNewNormal ร่าง1.1 edit 2

5.1นำเสนองบดำเนินงานยอดวันที่ 1 มิ.ย.63

5.2.1สถานการณ์การเงินเขต 9 (ประชุม 10 มิ.ย.63) เวลา 14.52

5.2.2-5.2.3ไฟล๋นำเสนอการดำเนินการบรรจุตามมติ ครมdd

5.2.4นำเสนอ อวช 10 มิย 63

5.4.1หลักเกณฑ์การจ่าย COVID_ประชุมกก.เขตสุขภาพ 10 มิ

5.4.2สถานการณ์โรคไข้เลือดออกเขตสุขภาพที่-9