ระเบียบวาระประชุมผู้บริหารเขต 4-08-63(ระยอง)

2.1นำเสนอโครงการสรุปผลการดำเนินงานฯ 25-27 ส.ค.63 V2

2.2.1V4.การจัดบริการสาธารณสุขตามวิถีชีวิตแนวใ

2.2.1V6 NCD Cluster ปี 63 3 -8-63

2.2.2IT 2564 edit 6

2.2.3นำเสนอ CFO new normal 2564 (ปรับปรุง 1 สค.63)

2.2.4(1)ชื่อโครงการ การพัฒนาการบริหารทรัพยากร

2.2.4(2)CHRO เขตสุขภาพที่ 9 ลว 3 ส.ค 63

2.2.4(3)นำเสนอสรุป อวช 3 สค 63 ประชุมระยอง

2.2.5แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน CPPO 2564

3.1สถานการณ์โรคที่สำคัญในเขตสุขภาพที่9_3 ส.ค. 6