ประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในแรงงานต่างด้าว  และเหยื่อจากการค้ามนุษย์เขต 9

 

>>>> ดาวน์โหลดสไลด์บรรยาการประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในแรงงานต่างด้าว เขต 9