โครงการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของคณะกรรมการ Chief Officer

ดาวน์โหลด>>>> 1. โครงร่างแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ ๙

2. 1. สรุปผลการดำเนินงานCFO เขตสุขภาพที่ 9

3. 2. แผนปฏิบัติการ ปี 61 CFO