การพยาบาลผู้ป่วยไข้เลือดออกที่มีภาวะช็อค (Dengue Shock Syndrome : DSS)  :    กรณีศึกษา

 

สุฤดี  ธีระภัทรานันท์ พยบ.*

บทคัดย่อ

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพยาบาลผู้ป่วยเด็กไข้เลือดออกที่มีภาวะช็อค : กรณีศึกษา โดยศึกษาที่หอผู้ป่วยเด็ก 2 โรงพยาบาลชัยภูมิ เริ่มศึกษาตั้งแต่ 19 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ผู้ป่วย เด็กหญิง อายุ 5 ปี น้ำหนัก 17 กิโลกรัม มาด้วยอาการสำคัญคือ ไข้สูง ก่อนมาโรงพยาบาล 5 วัน เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ 4 ชั่วโมงต่อมา เลือดกำเดาไหลและอาเจียนเป็นเลือดสด 3 ครั้ง เสียเลือด ประมาณ 100 ml. จึงส่งมารักษาต่อที่โรงพยาบาลชัยภูมิ ได้รับการวินิจฉัย Dengue Shock Syndrome : DSS อาการแรกรับ อ่อนเพลีย ซึม เหงื่อออก ผิวหนังเย็นชื้น มี Petechiae at chest wall และ extremities คลำพบ Hepatomegaly 1 FB below RCM., Capillary refill > 3” On O2 cannula 3 LPM และให้ 0.9% NSS vein drip  170 cc./hr. สัญญาณชีพ อุณหภูมิ 36.8 องศาเซลเซียส ชีพจร 124 ครั้งต่อนาที เบา อัตราการเต้นของหัวใจ 124 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 24 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต 80/40 มิลลิเมตรปรอท O2 saturation 88% ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ Hematocrit  = 35.3%, White Blood Cell Count = 2,600 cell/cu.mm., Platelet Count = 11,000 cell/cu.mm., Eosinophils = 1 %, Atypical Lymphocyte = 9 %, Sodium = 130 mEq/L, Potassium = 3.6 mEq/L, Chloride = 104 mEq/L, Bicarbonate = 19 mEq/L, SGOT = 336 Unit/L, SGPT = 119 Unit/L, Prothombin time = 12.0 วินาที, Activate Partial Tromboplast = 37.9 วินาที

ปัญหาทางการพยาบาลดังนี้ ระยะช็อค 1) มีภาวะช็อคจากการพร่องปริมาตรในระบบไหลเวียน  เกี่ยวข้องกับการซึมผ่านของพลาสมาออกนอกหลอดเลือด 2) มีเลือดออกจากอวัยวะต่างๆของร่างกาย เนื่องจากเกล็ดเลือดต่ำ      3) ขาดสมดุลของเกลือแร่ในร่างกาย จากไข้เลือดออกที่มีภาวะช็อค 4) พร่องออกซิเจนเนื่องจากผู้ป่วยอยู่ในภาวะช็อค5) ญาติมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของเด็กและแนวทางการรักษาพยาบาล ปัญหาการพยาบาลในระยะฟื้นตัวคือ 1) มีภาวะน้ำเกินเนื่องจากร่างกายได้รับสารน้ำปริมาณมากเกินและมีภาวะการดูดซึมกลับของพลาสมาเข้าสู่เส้นเลือดในปริมาณมาก 2) ไม่สุขสบายเนื่องจากอาการปวดจุกแน่นท้อง และผื่นคันตามร่างกาย  3) มีโอกาสเกิดภาวะขาดสารอาหารและเสียสมดุลของเกลือแร่จากไข้เลือดออกที่มีภาวะช็อค

ให้การพยาบาลตามแผนการพยาบาลที่วางไว้ ผู้ป่วยสดชื่น สามารถปฏิบัติกิจกรรมประจำวันได้  อุณหภูมิ 36.8 องศาเซลเซียส ชีพจร 90 ครั้งต่อนาที อัตราการเต้นของหัวใจ 90 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 22 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต 110/60 มิลลิเมตรปรอท แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้หลังนอนรักษา 7 วัน ให้ยาไปรับประทานต่อที่บ้านและนัดมาตรวจติดตามอาการ ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่ห้องตรวจกุมารเวชกรรม พบว่า ผู้ป่วย สดชื่น ไม่มีไข้ สัญญาณชีพปกติ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการปกติ

 

*พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชัยภูมิ

 

 

Nursing Care for Patients Suffering from Dengue Shock Syndrome (DSS) : Case Study

 

Surudee Teerapatranan (Nursing and Midwifery)*

 

Abstract
The objective of this study is to nursing care to the child patient with Dengue Shock Syndrome (DSS) : case study at Pediatrics  Unit II in Chaiyaphum hospital.  Author study from 19th June 2012 to 8thJuly 2012. The case study is a Thai child female, age 5 years old and 17 kilograms. Chief complaint, She had a fever 5th day before admit at Bamnetnarong hospital, 4th hours had conditions of epistaxis, hematemesis 3 times, blood loss about 100 ml. and refer to Chaiyaphum hospital. She was diagnosed to be Dengue Shock Syndrome (DSS), look weak, fatigue, drowsily, sweating, moist skin, petechiae at chest wall and extremities, hepatomegaly 1 FB below RCM., Capillary refill > 3”, on O2 cannula 3 LPM and 0.9% NSS vein drip 170 cc./hr., Vital signs T = 36.8o C, pulse  124/min weak, Heart rate 124/min, respiration rate 24/min, blood pressure 80/50 mm.Hg. weak and O2 saturation 88%. Result of  laboratorys: Hematocrit = 35.3%, White Blood Cell Count = 2,600 cell/cu.mm., Platelet Count = 11,000 cell/cu.mm., Eosinophils = 1 %, Atypical Lymphocyte = 9 %, Sodium = 130 mEq/L, Potassium = 3.6 mEq/L, Chloride = 104 mEq/L, Bicarbonate = 19 mEq/L, SGOT = 336 Unit/L, SGPT = 119 Unit/L, Prothombin time = 12.0 second, Activate Partial Tromboplast = 37.9 second.>
These following nursing problems were found: Shock period 1) hypovolemic shock due to plasma leak 2)  blood loss due to decrease platelet 3) electrolyte imbalance due to DSS  4) Hypoxia due to shock period 5) The family are anxieties. Recovery period : 1) volume overload due to intake over output and plasma return to vessel  2) unhappiness from abdominal discomfort and itching 3) High risk of malnutrition and electrolyte imbalance due to DSS..
The nursing care was performed according to the schedule.  She is alert, self-care, T = 36.8o C, pulse  90/min, Heart rate 90/min, respiration rate 22/min, blood pressure 110/60 mm.Hg. She was discharged, length of stay 7 days. She received home medicine for further treatment and had made appointment to check-up. From the follow-up, the result was found that she had alert, normally vital signs and normal laboratory.
 sulidee ผลงานของ สุฤดี  ธีระภัทรานันท์ พยบ.
 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชัยภูมิ
 ได้รับการตรวจสอบและเผยแพร่ ใน Website เขตสุขภาพนครชัยบุรินทร์
 
http://www.r9health.org ณ วันที่ 2 เมษายน 2556
 
Download Research Paper :การพยาบาลผู้ป่วยไข้เลือดออกที่มีภาวะช็อค(Dengue Shock Syndrome.DSS).pdf


* Registered Nursing –Professional  Level, , Nursing Care Department, Chaiyaphum Hospital