ดาวน์โหลด >>>

วาระการประชุมคกก.เขต9ครั้งที่5ปี2561ณรพ.ปากช่องนานา

ทิศทาง สสจ._ท่านปลัดฯ_DrO_110261 v.2

4.1 Sustainable Thai Project v.3

2รับรองรายงานการประชุมครั้งที่4ปี61วันที่17ม.ค.61

3.1.1ผลเบิกจ่ายงบลงทุนเขต 9 ณ 31 ม.ค.61

3.1.2นำเสนองบดำเนินงาน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

3.1.2นำเสนองบดำเนินงาน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(เข้าประชุม คปสข. 9 ก.พ.

4.1สถานการณ์ท้องไม่พร้อมเขตสุขภาพที่ 9 12 กุมภาพันธ์ 2561

4.3.3infographic

4.5กรอบการจัดประชุม สป.สัญจร61-buriram

5.1สคร 9-สถานการณ์โรค 12 กพ

นำเสนอการจ่าย ฉ 11edit 9-2-61

มหัศจรรย์พัฒนาการเด็ก1000วัน 10 กพ 61

124556_Slide ติดตามงบลงทุน ปี 2561_12ก.พ.61

โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย V.6

ODS

innovation เขต 9

นำเสนอ เขตสุขภาพที่ 9