กำหนดการประชุมคณะกรรมการเขตฯ ครั้งที่ึ8

สรุปประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 7

3.1.2งบดำเนินงานรวมค่าตอบแทนวันที่10-5-2561

3.2.1 การจัดสรร ปัญหาอุปสรรการเบิกจ่ายค่าตอบ

4.3.1 TB-บุคลากร จ.นครราชสีมา

4.3.2 TB จ. ชัยภูมิ (จริง)

5.1 สรุปสถานการณ์โรคฯ