วาระการประชุมยกระดับตาราง

1. เรื่องเดิม แนวทางการจัดทำแผนคำขอการจัดต

2. กรอบแนวทาง การจัดทำแผนคำขอการจัดตั้งและ

3. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำแผนคำขอกา