ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 (05-07-61)

2.รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพ ครั้งที่ 8-2561 วันที่ 10 พ.ค. 2561

3.1.2งบดำเนินงาน วันที่30-6-2561แก้ไข

4.1งานนำเสนอยกระดับวันที่ 5 ก.ค. 61

5.1 การจัดงานประชุมเชิงวิชาการด้านโรคหัวใจฯ

5.2สถานการ์วิกฤติทางการเงิน ณ 20 มิ.ย.61 (ประชุม 5 ก

5.3 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพฯ

5.4บริการทางการแพทย์สะดวกใช้ ในสถานีบริการ NGV _เสนอ รพ. สังกัดกระทรวงสาธารณะสุข

5.5สถานการณ์โรคที่สำคัญในเขตสุขภาพที่ 9_Kit_05072018

6.นำเสนอmophconnect (1)