ระเบียบวาระการประชุมวันที่ 16 ส.ค. 61

2.1.2รายงานความก้าวหน้า (CSO)

2.1.3รายงานความก้าวหน้า (CIO)

2.1.3รายงานความก้าวหน้า (CIO)

2.1.4รายงานความก้าวหน้า (CHRO)

2.4รายงานผบการดำเนินงาน ITA