สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา งบเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข