สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังเอกสารแนบประกาศประกวดราคาจ้างตารางปปช.สรุปผลประมาณราคากลางก่อสร้าง