ประภาวัลย์

ประภาวัลย์  ธำรงพร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รูปแบบการควบคุมกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยใช้ฝาโอ่งผ้าไนล่อนตาข่าย ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก

บทคัดย่อ

การวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของฝาโอ่งผ้าไนล่อนตาข่ายกับอุปกรณ์ปิดภาชนะใส่น้ำป้องกันการวางไข่ของยุงลายชนิดอื่น ในด้านประสิทธิภาพการลดค่าดัชนีคามชุกลูกน้ำยุงลายในภาชนะเก็บน้ำ(CI) และความเหมาะสมของอุปกรณ์การป้องกันการางไข่ยุงลายในด้านพฤติกรรมการปิดฝาภาชนะเก็บน้ำ ความแนบสนิทของอุปกรณ์กับฝาภาชนะ ความสะดวกในการใช้งาน ราคาต่อหน่วยของอุปกรณ์ และความพึงพอใจของอุปกรณ์การป้องกันยุงลายวางไข่   กลุ่มตัวอย่างเป็นการคัดเลือกแบบเจาะจง 2 กลุ่ม  คือ กลุ่มทดลอง  1 หมู่บ้าน จำนวน  230  หลังคาเรือน  และกลุ่มเปรียบเทียบ 1 หมู่บ้าน จำนวน  220  หลังคาเรือน  ศึกษาระหว่าง เดือน พฤษภาคม 2556 – กรกฎาคม 2556  เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์  สถิติที่ใช้ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มทดลองใช้สถิติ  ANOVA  ผลการวิจัยพบว่า  หลังการทดลอง  กลุ่มทดลองมีค่า CI น้อยกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ เมื่อพิจารณาความแตกต่างในการป้องกันลูกน้ำยุงลายของฝาปิดภาชนะ 3 ชนิด คือ ฝาไนล่อนตาข่าย ฝาอลูมิเนียม และตาข่ายไนล่อนมัดปิด พบว่า ฝาโอ่งผ้าไนล่อนตาข่ายมีค่า CI แตกต่างกับฝาโอ่งอลูมิเนียมและผ้าไนล่อนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05  ส่วนความเหมาะสมของอุปกรณ์ในการป้องกันการวางไข่ยุงลาย ด้านพฤติกรรมการปิดฝาภาชนะเก็บน้ำ ความแนบสนิทของอุปกรณ์กับฝาภาชนะ  ความสะดวกในการใช้งาน ราคาต่อหน่วยของอุปกรณ์ และความพึงพอใจของอุปกรณ์การป้องกันยุงลายวางไข่นั้น พบว่าฝาไนล่อนตะข่ายมีความเหมาะสม ใกล้เคียงกับฝาโอ่งอลูมิเนียม และสูงกว่าการมัดปิดด้วยผ้าไนล่อน ทั้งยังมีราคาถูก  สามารถทำใช้เองได้  เป็นอุปกรณ์ทางเลือกเพื่อการป้องกันยุงลายวางไข่ได้อีกชนิดหนึ่ง ดังนั้นควรพิจารณาการนำไปใช้ในชุมชนอื่นและการศึกษาเพื่อทดสอบอายุการใช้งาน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ  ผ้าไนล่อนตาข่าย  ค่าดัชนีความชุกของลูกน้ำยุงลาย (CI )  ความเหมาะสมของอุปกรณ์ป้องกันการางไข่ยุงลาย

 

 ผลงานของ  ประภาวัลย์ ธำรงพร
ตำแหน่ง หัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุข) ชำนาญการ
 
สถานีอนามัยบ้านหนองกระทิง ตำบลหนองกระทิง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
 
ได้รับการตรวจสอบและเผยแพร่ ใน Website เขตสุขภาพนครชัยบุรินทร์
 
http://www.r9health.org ณ วันที่ 8 กันยายน 2557
 
Download Research Paper :รูปแบบการควบคุมกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยใช้ฝาโอ่งผ้าไนล่อนตาข่าย.pdf