หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อสรุปผล

กำหนดการประชุมฯ วันที่ 25-26 ก.ย. 61 (ปรับ 5 ก.ย. 61)

คำสั่ง Chief

แบบฟอร์มแผนพัฒนางานเขตสุขภาพ ปี 2562

แผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร

1.R9 How to work นพ.ยุทธนา พูนพานิช

2.แผนงานรองรับข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ฯ (PA) นพ.วชิระ บถพิบูลย์

3.แผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพนครชัยบุรินทร์ฯ นพ.ชวมัย สืบนุการณ์

4.1PP&P (NCD)

4.2PP&P (TB)

4.3PP&P (ทันตกรรมฯ)

4.4PP&P (ภาวะโลหิตจางในเด็กวัยเรียน)

5.Service Excellence

6.People Excellence

7.Innovation Excellence

8.1Governance Excellence (CIO)

8.2Governance Excellence (CFO)