(ร่าง) หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ CFO ระดับเขต วันที่ 26 ตค 61

การปฏิรูประบบสุขภาพและกลไกการดำเนินงานข

เอกสาร 1 สรุปการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง CFO ปีงบ61 (ตามPA61)

เอกสาร 2 จัดสรร-UC-62-12-ก.ย.-61-อนุ-คลัง-3

เอกสาร 2.1 ไฟล์จัดสรร OP-PP สป.สธ. งวด 1 ครั้งที่ 1

เอกสาร 3 การจัดทำPlanfin62

เอกสาร 3.1 ket9_DATA_Planfin62

เอกสาร 3.3. นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ CFO ปี 62

เอกสาร 4 นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ CFO ปี 62

นพ.ภูวเดช- Basic_payment สป.ปี 62Final24106102