กำหนดการประชุมคณะกรรมการเขตฯ ครั้งที่ 1-62

กำหนดการประชุมคณะกรรมการเขตฯ ครั้งที่ 1-62

2.สรุปประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพ ครั้งที่ 9-2561 วันที่ 5 ก.ค. 2561

3.1งบลงทุนปี 62

4.1แผนพัฒนา รพ.มกุฎคีรีวัน(ปากช่องนานา)

4.2รายงานความก้าวหน้าการประชุมวิชาการ Cardiac network Forum ครั้งที่ 11

4.3(ร่าง) แผนพัฒนางานเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562

4.4Focal Point งานสำคัญในเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562

5.1-5.2สถานการณ์โรคและวัคซีนที่สำคัญในเขตสุขภาพ (สคร.)

5.3แนวทางด้านการเงินการคลังเขต 9