HospitalIT_QualityImproveFramework_V1.20

ITPlanDevelopment

TMIHospitalITMaturityModelv1.1

แนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเ

รายงานผลการตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษา1. SLA -26-11-61(New)

1. SLA -26-11-61(New)

KMH Data driven 2

KMH_capacity 61

KMH_IT L3. 26 พ.ย. 61

Risk management

ความมั่นคงปลอดภัยนำเสนอ26-11-61

นำเสนอ เวชระเบียน HAIT OK